Unreached of Day: Today

Pray for the Ersu in China
Population
44,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Ersu in China

The Ersu believe they will be reincarnated when they die and will come back to the earth as a person in a higher social position if they have lived a virtuous life. They will come back as an animal if they lived a wicked life. This belief results in the Ersu having little motivation to help the afflicted among them, as suffering is considered the consequence of a person's bad karma. The Ersu are officially part of the Tibetan nationality.

Ministry Obstacles

The Ersu may fear disturbing community harmony if they become followers of Christ.

Outreach Ideas

Ask the Lord to raise up and send out a new generation of fruitful, multiplying witnesses from among the Ersu people.

Pray for the Followers of Christ

There may be no followers of Christ among the Ersu at present, but pray for those that will soon come to faith. Pray they will be zealous to know and serve the Lord, and will be properly instructed in the faith.

Pray for the Entire People Group

Pray the Ersu community will increasingly become aware of their need for a savior, and that many will be given faith to believe in Jesus and his finished work on the cross.

Scripture Focus

"Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples." Psalm 96:3

Ersu en la China

Los ersu creen que van a reencarnarse cuando mueran y volverán a la tierra como personas de una posición social más alta si han vivido vidas virtuosas. Volverán como un animal si vivieron vidas perversas. Por tal creencia, los ersu tienen poca motivación para ayudar a los afligidos entre ellos, porque consideran que el sufrimiento es la consecuencia de mal "karma". Los ersu forman parte oficial de la nacionalidad tibetana.

Obstáculos para el Ministerio

Los ersu temen aruinar la armonía de la comunidad si se convierten en seguidores de Cristo.

Ideas para el Ministerio

Los obreros cristianos necesitan construir buenas relaciones con la comunidad ersu, ganándose así el derecho a compartir las buenas nuevas de Cristo.

Ore por los Seguidores de Cristo

Puede que no haya seguidores de Cristo entre los ersu en la actualidad, pero ore por los que pronto saldrán. Ore para que tengan el deseo de conocer y servir al Señor, y para que sean debidamente instruidos en la fe.

Ore por toda la Etnia

Ore para que la comunidad ersu sea cada vez más consciente de la necesidad de un Salvador y que muchos tengan la fe para creer en Jesús y Su obra terminada en la cruz.

Texto Bíblico

"Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas." Salmos 96:3

Ersu중국

Ersu 종족이 믿기로는, 도덕적인 삶을 산 사람은 다음 생에 지구에 돌아와 더 높은 사회적 신분의 사람으로 태어나게 된다고 합니다. 사악한 삶을 산 사람은 동물로 다시 태어나게 된다고 믿습니다. 이런 믿음이 있기 때문에, 고통이란 것은 자기 자신의 업보라고 생각하게 되고, 결국 고통받는 타인을 도우려는 동기가 거의 생기지 않게 되는 결과를 초래합니다. Ersu 종족은 공식적으로는 티베트 민족입니다.

선교 장애 요인

Ersu 사람들은, 그리스도를 따르게 된다면 지역사회의 조화를 깨뜨리게 될것을 두려워할 수도 있습니다.

전도 방법 제안

그리스도인 사역자들은 Ersu 사람들과 좋은 관계를 형성하여 그리스도의 좋은 소식을 나눌 권한을 얻어야 합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Ersu 종족 가운데에는 그리스도를 따르는 사람이 없는 것으로 보이지만, 곧 나타날 이들을 위해 기도해 주십시오. 주님을 알고 섬기는데 열정을 갖게 되도록, 믿음 안에서 적절히 교육 받도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Ersu 사회에 구세주가 필요하다는 것을 점점 더 알게 되도록, 많은 이들이 예수님과 십자가에서 이미 끝마치신 사역에 대해 믿음을 받게 되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

그 영광을 열방 중에, 그 기이한 행적을 만민 중에 선포할찌어다 시편 96:3

Ersu na China

Os Ersus acreditam que serão reencarnados quando morrem e voltarão à terra, como uma pessoa em uma posição social mais elevada, se eles viverem uma vida virtuosa. Eles voltarão como um animal, se eles viverem uma vida má. Isto resulta na crença Ersu com pouca motivação para ajudar os aflitos entre eles, como o sofrimento é considerado uma consequência do mau carma de uma pessoa. Os Ersus são oficialmente parte da nacionalidade tibetana.

Obstáculos ao Ministério

O medo Ersu pode perturbar a harmonia da comunidade se eles se tornarem seguidores de Cristo.

Idéias ao Ministério

Trabalhadores cristãos têm necessidade de construir um bom relacionamento com a comunidade Ersu, ganhando o direito de compartilhar as Boas Novas de Cristo.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Pode ser que não há seguidores de Cristo entre os Ersu no presente, mas ore por aqueles que em breve virão. Ore pra que sejam zelosos em conhecer e servir ao Senhor, e pra que sejam devidamente instruídos na fé.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que a comunidade ERSU será cada vez mais conscientes de sua necessidade de um salvador, e para que a muitos seja dada fé para crer em Jesus e em Sua obra consumada na cruz.

Foco Escritura

"Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas." Salmos 96:3

Ersu ở China

Người Ersu tin rằng họ sẽ được hóa kiếp khi qua đời. Nếu họ sống lương thiện ở kiếp này thì kiếp sau họ sẽ được đầu thai thành một người có địa vị xã hội cao hơn. Nếu kiếp này họ sống ác độc thì kiếp sau sẽ bị đầu thai làm thú vật. Niềm tin này khiến người Ersu ít có động lực giúp đỡ người nghèo khó. Vì họ cho rằng cuộc sống khốn khó là do nghiệp chướng của người đó trong kiếp trước. Người Ersu chính thức có quốc tịch Tây Tạng.

Những khó khăn trở ngại

Có thể người Ersu sợ sự hài hoà trong cộng đồng sẽ bị đảo lộn nếu họ tin Chúa Cứu Thế.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Các nhân sự Cơ Đốc cần thiết lập mối liên hệ tốt với người Ersu. Nhờ đó họ sẽ được phép chia sẻ Phúc Âm của Chúa Cứu Thế cho người Ersu.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Hiện nay có lẽ chưa có Cơ Đốc nhân nào giữa vòng người Ersu. Dầu vậy xin Chúa khiến họ sớm tin nhận Ngài. Xin Chúa khiến các tín hữu tương lai ngày càng muốn biết về Chúa và phục vụ Ngài. Xin Chúa sai phái giáo viên dạy Kinh Thánh đến hướng dẫn họ cách chính xác về niềm tin.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa khiến cộng đồng người Ersu ngày càng nhận biết họ cần Đấng Cứu Thế. Xin Chúa ban cho họ đức tin để nhiều người có thể tiếp nhận Chúa Giê-xu và công lao cứu chuộc mà Ngài đã hoàn tất trên thập tự giá.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hãy thuật sự vinh-hiển Ngài giữa các nước, Truyền các công-việc lạ-lùng Ngài giữa các dân." Thi-thiên 96:3

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.