Unreached of Day: Today

Population
4,477,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Tai Man, Shan in Myanmar (Burma)

The Shan are one of the most prestigious of the Tai groups in Southeast Asia. They are concentrated in Shan state, Myanmar. For a generation, the Shan Independence Army has fought against the Burmese military to gain independence. The Shan call themselves "Tai Yay", meaning Great Tai. The Shan have been firm believers in Theravada Buddhism since it was introduced in Myanmar in the fifth century, AD.

Ministry Obstacles

To follow Jesus within a strongly Buddhist culture brings the risk of losing much that is important in this life: friends, status, family, and so forth.

Outreach Ideas

Much prayer for the Shan people is needed, to prepare the ground for the coming of the good news of Christ.

Pray for the Followers of Christ

Pray the Christians among the Shan will be properly instructed in the faith, and will grow to become zealous disciples firmly established on the truth of Scripture.

Pray for the Entire People Group

Pray that many of the Shan people will come to love God with their whole being and will walk in His ways. Pray the Shan will live in peace, and will increasingly desire to find a Savior and forgiveness for sin. Pray that Jesus may be known among them.

Scripture Focus

"Blessed is the nation whose God is the Lord, The people whom He has chosen for His own inheritance." Psalm 33:12

Tai Man, Shan en Myanmar (Birmania)

Los shan son uno de los más prestigiosos grupos tai en el sudeste asiático. Se concentran en el estado de Shan, Myanmar. Durante una generación el Ejército para la Independencia Shan ha luchado contra los militares birmanos para conseguir la independencia. Los Shan se llaman a sí mismos "tai yay", que significa: "gran tai". Los shan han sido firmes creyentes en el budismo theravada desde que fue introducido en Myanmar en el siglo V dC.

Obstáculos para el Ministerio

El seguir a Jesús dentro de una cultura fuertemente budista trae consigo el riesgo de perder mucho de lo que es importante en esta vida: amigos, estatus, familia, etc.

Ideas para el Ministerio

Se necesita de mucha oración por los shan, para preparar el terreno para la llegada de las buenas nuevas de Cristo.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore para que los cristianos entre los shan estén correctamente instruidos en la fe, y que maduren para ser discípulos firmemente establecidos en la verdad de las Escrituras.

Ore por toda la Etnia

Ore para que los shan vivan en paz, y para que cada vez más deseen encontrar un Salvador y el perdón de los pecados. Ore para que conozcan a Jesús.

Texto Bíblico

"Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, El pueblo que él escogió como heredad para sí." Salmos 33:12

Tai Man, Shan미얀마

동남아시아의 타이계종족(Tai groups) 중에서 샨족(Shan)은 명망높은 편에 속합니다. 이들은 미얀마의 샨주에 밀집하여 살아갑니다. 샨족 독립군은 독립을 쟁취하기 위해 버마 군대와 투쟁했습니다. 샨족은 자신들을 "Tai Yay"라고 부르는데, 위대한 타이사람이라는 뜻입니다. 샨족은 소승불교가 주후 5세기경 미얀마에 처음 도입되었을 때부터 열심히 믿어왔습니다.

선교 장애 요인

강력한 불교문화 안에서 예수님을 따르는 것은 삶에서 중요한 것들-친구, 지위, 가족 등-을 잃을 위험을 초래합니다.

전도 방법 제안

샨족을 위해 많은 기도가 필요한데, 그리스도의 좋은 소식이 도착했을때의 기반을 닦기 위해서 입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

샨족 안에 있는 그리스도인들이 믿음 안에서 적절히 교육받도록, 성서의 진리 위에 굳건히 서는데 열정을 갖게 되도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

샨족이 평화롭게 살아갈 수 있도록, 구세주를 찾는 것과 죄 용서받음에 대해 더 높은 열망을 갖게 되도록 기도해 주십시오. 예수님께서 이들 가운데에서 널리 알려지시도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

주님이 그들의 하나님이 되시기로 한 나라 곧 주 하나님이 그의 기업으로 선택한 백성은 복이 있다. 시편 33:12

Tai man, shan em Myanmar

O Shan é um dos grupos de mais prestigios de Tai no Sudeste Asiático. Eles estão concentrados no estado de Shan, Myanmar. A uma geração, o Exército Independente Shan tem lutado contra os militares birmaneses para ganhar a independência. Os Shans se auto denominam "Tai Yay", significando grande Tai. Os Shans tem crido firmemente no budismo Theravada, desde que foi introduzido em Mianmar, no século V, AD.

Obstáculos ao Ministério

Para seguir a Jesus dentro de uma cultura fortemente budista tem o risco de perder muito do que é importante nesta vida: amigos, status, família, e assim por diante.

Idéias ao Ministério

É preciso muita oração pelo povo Shan, para preparar o terreno para a vinda do evangelho de Cristo.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que os cristãos entre os Shan sejam devidamente instruídos na fé e cresçam para tornarem-se discípulos zelosos, firmemente estabelecidos na verdade das Escrituras.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que os Shan vivam em paz, e desejem cada vez mais para encontrar um Salvador e perdão para os pecados. Ore para que Jesus seja conhecido entre eles.

Foco Escritura

"Feliz a nação cujo Deus é o SENHOR, e o povo que ele escolheu para sua herança." Salmos 33:12

Tai Man, Shan ở Myanmar (Burma)

Người Shan là một trong những nhóm dân tộc Tai có uy tín nhất Đông Nam Á. Họ sống chủ yếu tại bang Shan, Myanmar. Suốt một thế hệ, Lực lượng Độc lập Shan đã chiến đấu chống lại quân đội Myanmar để dành độc lập. Người Shan tự nhận mình là người "Tai Yay" nghĩa là "Đại Tai". Người Shan hết lòng theo Phật giáo Tiểu Thừa khi đạo này du nhập vào Myanmar trong thế kỷ thứ V SCN.

Những khó khăn trở ngại

Giữa vòng cộng đồng có văn hóa Phật giáo cường thịnh này, một người Rabari tin Chúa Cứu Thế sẽ đối diện với nguy cơ mất nhiều điều quan trọng trong cuộc sống như bạn bè, địa vị, gia đình và nhiều điều khác nữa.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần cầu nguyện cho nhiều cho người Shan. Xin Chúa chuẩn bị tấm lòng của họ để họ tiếp nhận Phúc Âm của Chúa Cứu Thế khi có người làm chứng cho họ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin Chúa sai phái giáo viên dạy Kinh Thánh đến hướng dẫn các Cơ Đốc nhân giữa vòng người Shan cách chính xác về những vấn đề trong niềm tin. Xin Chúa khiến họ ngày càng tin chắc nơi lẽ thật của Lời Chúa.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa giúp người Shan đuộc sống trong yên bình. Xin Chúa khiến họ ngày càng muốn tìm Đấng Cứu Thế để được Ngài tha thứ tội lỗi. Xin Chúa giúp họ nhận biết và tin Cứu Chúa Giê-xu.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân-tộc nào được Ngài chọn làm cơ-nghiệp mình có phước thay!" Thi-thiên 33:12

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.