Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Population
1,195,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Dhobi (Muslim traditions) in Pakistan

The Dhobi are a large collective community of India, Pakistan, Bangladesh, and Nepal. They derive their name from the Sanskrit term dahv which means 'wash'. The Dhobi are traditionally the clothes washers. They are a scheduled caste in many of the states of India, where the majority of the Dhobi live. Most Dhobi are Hindu, and a majority of the Muslim Dhobi lives in Pakistan. In general, the attitude of the Dhobi toward education is quite good and literacy in some locations is higher than in other Muslim communities. The Dhobi in Pakistan are strongly Muslim.

Ministry Obstacles

Christian workers are few in Pakistan, and spiritual opposition is great.

Outreach Ideas

Since education is valued highly by the Muslim Dhobi, perhaps the Lord can use education as a means to bringing many Muslim Dhobi to faith.

Pray for the Followers of Christ

There are no reported Christians among the Dhobi of Pakistan. However, please pray that the Lord is now preparing teachers and shepherds for the many Dhobi who will soon come to Christ as Savior and Lord.

Pray for the Entire People Group

Pray the Dhobi people will continue to value education and provide good schooling for their children.

Scripture Focus

"I will give thanks to You, O Lord, among the peoples; I will sing praises to You among the nations ... Be exalted above the heavens, O God; Let Your glory be above all the earth." Psalm 57:9-11

Dhobi (Tradiciones Musulmanas) en el Pakistán

Los Dhobi son una gran comunidad colectiva de la India, Pakistán, Bangladesh y Nepal. Ellos derivan su nombre del termino sanscrito dahv que significa 'lavar'. Los Dhobi son tradicionalmente lavadores de ropa. Son una casta desaventajada en muchos de los estados de la India, donde la mayoría de los Dhobi viven. La mayoría de los Dhobi son hindúes, y una mayoría de los Dhobi musulmana vive en Pakistán. En general, la actitud de los Dhobi hacia la educación es bastante buena y la tasa de alfabetización en algunos lugares es mayor que en otras comunidades musulmanas. Los Dhobi en Pakistán son fuertemente musulmanes.

Obstáculos para el Ministerio

Hay pocos obreros cristianos en Pakistán, y la oposición spiritual es grande.

Ideas para el Ministerio

Dado que la educación es muy valorada por los Dhobi musulmán, tal vez el Señor puede usar la educación como un medio para traer muchos Dhobi musulmanes a la fe.

Ore por los Seguidores de Cristo

No se ha reportado cristianos entre los Dhobi en Pakistán. Sin embargo, Por favor ore que el Señor esta ahora preparando maestros y pastores para los muchos Dhobi que pronto llegaran a Cristo como Salvador y Señor.

Ore por toda la Etnia

Ore para que las personas Dhobi continuaran valorando la educación y preverán una buena educación para sus hijos.

Texto Bíblico

"Te alabaré entre los pueblos, oh Señor; Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, Y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios; Sobre toda la tierra sea tu gloria." Salmos 57:9-11

Dhobi (Muslim traditions)파키스탄

Dhobi 사람들은 인도, 파키스탄, 방글라데시, 네팔의 거대한 집단사회입니다. 이들의 이름은 산스크리트어 dahv (=wash, 씻다) 라는 단어에서 유래했습니다. Dhobi 사람들은 전통적으로 의류세탁인으로 살았습니다. 대부분 Dhobi 사람들이 사는 인도의 많은 주에서 이들은 불가촉천민입니다. 대부분 Dhobi 종족은 힌두교인이며, Dhobi 무슬림들은 대부분 파키스탄에 살고 있습니다. 일반적으로 Dhobi 사람들의 교육의지는 좋은 편이며 어떤 지역에서는 타 무슬림 사회보다 문자해독율이 높습니다. 파키스탄의 Dhobi 사람들은 종교적 열성이 높은 무슬림입니다.

선교 장애 요인

파키스탄의 기독교 사역자는 소수이며 영적 저항은 거대합니다.

전도 방법 제안

무슬림 Dhobi 종족 가운데에서 교육열이 높기 때문에, 주님께서 교육을 사용하셔서 많은 무슬림 Dhobi 사람들을 믿음으로 이끄시는 도구로 삼으시기를 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

파키스탄의 Dhobi 종족 가운데에는 보고된 기독교인이 없습니다. 하지만, 주님께서 그리스도를 구원자와 주님으로 받아들일 많은 Dhobi 종족들을 위해 교사와 목자들을 지금 준비해주시도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Dhobi 사람들이 교육을 값지게 여기고 아이들에게 좋은 학교를 보낼 수 있게 되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

주여 내가 만민 중에서 주께 감사하오며 열방 중에서 주를 찬송하리이다 대저 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이르나이다 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광은 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다 시편 57:9-11

Dhobi muçulmano no Paquistão

Os "Dhobis" são uma grande comunidade na Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal. Esse nome é derivado do termo sânscrito "dahv" que significa "lavar". Os dhobis são tradicionalmente lavadores de roupas. Eles são uma casta programada em vários estados da Índia, onde a maioria vive. A maioria dos dhobis são hinduístas e boa parte deles muçulmanos, que vivem no Paquistão. No geral, a postura deles com relação à educação é boa e a taxa de alfabetização em algumas localidades é maior do que em outras comunidades muçulmanas. Os dhobis no Paquistão são muçulmanos declarados.

Obstáculos ao Ministério

Trabalhadores cristãos no Paquistão são poucos, e a oposição espiritual é alta.

Idéias ao Ministério

Como a educação é muito valorizada pelos dhobis muçulmanos, talvez o Senhor use a educação como um meio de trazer muitos deles para a fé cristã.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Não há relatos de cristãos entre os dhobis no Paquistão. Entretanto, ore para que o Senhor esteja preparando professores e pastores para muitos que em breve aceitarão a Cristo como Salvador e Senhor.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que as pessoas da comunidade continuem valorizando a educação bem como provendo escolaridade adequada para seus filhos.

Foco Escritura

"Render-te-ei graças entre os povos; cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade, até às nuvens." Salmos 57:9-10

Dhobi (Muslim traditions)Pakistan

Người Dhobi là cộng đồng đông dân sinh sống ở các nước Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Nepal. Tên "Dhobi" bắt nguồn từ từ ngữ "dahv" trong tiếng Sanskrit có nghĩa là "giặt". Theo truyền thống, người Dhobi làm thợ giặt áo quần. Trong nhiều bang ở Ấn Độ mà đa số người Dhobi sinh sống, họ là giai cấp tiện dân, không nên đụng chạm đến. Nhiều người Dhobi theo Ấn Độ giáo. Đa số người Dhobi theo Hồi giáo sinh sống tại Pakistan.Nhìn chung, người Dhobi có thái độ tốt đối với giáo dục. Tỷ lệ người biết chữ của cộng đồng Dhobi ở một vài nơi cao hơn những cộng đồng Hồi giáo khác. Người Dhobi sinh sống ở Pakistan là những tín đồ Hồi giáo mạnh mẽ.

Những khó khăn trở ngại

Có ít nhân sự Cơ Đốc ở Pakistan. Ở nước này, sự chống đối thuộc linh diễn ra mạnh mẽ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Người Dhobi theo đạo Hồi đánh giá cao việc giáo dục. Mong rằng, Chúa dùng giáo dục làm phương tiện đem họ đến với niềm tin nơi Ngài.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Giữa vòng người Dhobi sinh sống tại Pakistan chưa có ai tin Chúa. Tuy nhiên, cầu nguyện xin Chúa chuẩn bị các giáo viên Cơ Đốc và người truyền giáo cho người Dhobi sớm tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, là Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Cầu nguyện xin Chúa cho người Dhobi tiếp tục coi trọng giáo dục và cho con cái họ được đi học.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm-tạ Chúa giữa các dân, Hát ngợi-khen Chúa trong các nước. Vì sự nhân-từ Chúa lớn đến tận trời, Sự chân-thật Chúa cao đến các từng mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời. Nguyện sự vinh-hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất!" Thi-thiên 57:9-11

Full profile