Unreached of Day: Today

Pray for the Bayad in Mongolia
Population
62,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Bayad in Mongolia

The Bayad people are one of the Mongol tribes, residing in western Mongolia. In the 13th century the term "Mongol" grew into an umbrella term for a large group of tribes united under the rule of Genghis Khan. Ethnic distinctions among the Mongol subgroups are relatively minor. Tribal differences are usually not a political or social issue as the Mongols are a generally peaceful nation.

Ministry Obstacles

Mongolia is a very large country with limited travel facilities. Access to remote tribes requires effort.

Outreach Ideas

The Lord is building his church in Mongolia. Pray that believers in other Mongol tribes will carry the Gospel to the Bayad tribe.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the few believers in Jesus among the Bayad community, that they will find believers in other tribes to fellowship with, and be zealous to know and follow Christ. Pray they will be a favorable testimony to their own people.

Pray for the Entire People Group

Pray for the physical and material well-being of the Bayad people, that they will make schooling of their children a priority, and will be able to care adequately for their families.

Scripture Focus

"Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples." Psalm 96:3

Bayad en Mongolia

Los bayad son una de las tribus mongolas, con domicilio en el oeste de Mongolia. En el siglo 13 el término "mongol" se convirtió en un término general para un amplio grupo de tribus unidas bajo el imperio de Genghis Khan. Las distinciones étnicas entre los subgrupos de los mongoles son relativamente menores. Las diferencias tribales no son generalmente una cuestión política o social, dado que los mongoles son una nación en general pacífica.

Obstáculos para el Ministerio

Mongolia es un país muy grande con facilidades de desplazamiento limitado. El acceso a las remotas tribus requiere de esfuerzo.

Ideas para el Ministerio

El Señor está edificando Su Iglesia en Mongolia. Ore para que los creyentes en otras tribus mongoles lleven el Evangelio a la tribu bayad.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los pocos creyentes en Jesús en la comunidad bayad, que encuentren a los creyentes en otras tribus para convivir con ellos y ser celosos de conocer y seguir a Cristo. Ore para que sean un testimonio favorable a su propio pueblo.

Ore por toda la Etnia

Ore por la salud física y el bienestar material de los bayad, que hagan prioridad la educación de sus hijos y sean capaces de cuidar adecuadamente a sus familias.

Texto Bíblico

"Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas." Salmos 96:3

Bayad몽골

Bayad 사람들은 몽골 종족의 하나로서 몽골 서부에 살아갑니다. 13세기에 "몽골"이라는 단어는 징기스칸의 통치 아래 있는 부족들을 모두 연합하는 포괄적 의미를 갖게 되었습니다. 또한 몽골 종족들을 서로 나누는 인종적 구별점은 뚜렷하지 않습니다. 몽골은 대체로 평온한 나라이므로 종족간 차이점이 정치/사회적 이슈가 되지 않습니다.

선교 장애 요인

몽골은 매우 거대한 나라이지만 여행 수단이 제한되어 있습니다. 동떨어진 종족에게 닿는 것은 수고가 필요합니다.

전도 방법 제안

주님께서는 몽골에 자신의 교회를 지어가고 계십니다. 다른 몽골 종족의 성도들이 복음을 Bayad 종족에게 전달할 수 있도록 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Bayad 사회 내에 있는 예수님을 믿는 소수의 성도들을 위해 기도하여 이들이 다른 종족내 성도들을 찾게 되어 교제하며 그리스도를 알고 따르는데 열정을 갖게 되도록 기도해 주십시오. 이들이 자신의 민족에게 좋은 증인이 될 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Bayad 사람들의 신체적, 물질적 웰빙을 위해 기도해 주시고 아이들의 학업이 우선시 되도록, 가족을 적절히 돌보게 되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

그 영광을 열방 중에, 그 기이한 행적을 만민 중에 선포할찌어다 시편 96:3

Bayad na Mongólia

O povo Bayad é uma das tribos mongóis, residente na Mongólia ocidental. No século 13 o termo "Mongol" cresceu e se tornou um termo genérico para um grande grupo de tribos unidas sob o domínio de Genghis Khan. Distinções étnicas entre os subgrupos mongóis são relativamente menores. As diferenas tribais geralmente não são uma questão política ou social, os mongóis são geralmente pacífico..

Obstáculos ao Ministério

A Mongólia é um país muito grande, com a circulação limitada. O acesso a tribos remotas exige esforço.

Idéias ao Ministério

O Senhor está construindo sua Igreja na Mongólia. Ore para que os crentes de outras tribos mongóis levem o Evangelho à tribo Bayad.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos poucos crentes em Jesus na comunidade Bayad; que encontrem cristãos em outras tribos para ter comunhão com eles e que sejam zelosos em conhecer e seguir a Cristo. Ore para que sejam um testemunho favorável para seu próprio povo.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para o bem-estar físico e material dos Bayad, para que façam da educação de seus filhos uma prioridade, e sejam capazes de cuidar melhor de suas famílias.

Foco Escritura

"Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas." Salmos 96:3

Bayad ở Mongolia

Người Bayad là một trong những bộ lạc Mông Cổ cư ngụ ở miền tây nước này. Vào thế kỷ thứ XIII, Thành Cát Tư Hãn thống nhất các bộ lạc và cai trị đất nước. Sự phân biệt giữa các dân tộc ở Mông Cổ là không đáng kể. Nếu có thì thường không bắt nguồn từ bất đồng chính trị hoặc xã hội vì nhìn chung Mông Cổ là một đất nước hoà bình.

Những khó khăn trở ngại

Mông Cổ là một đất nước rộng lớn nhưng phương tiện vận chuyển lại rất hạn chế. Cần nhiều nỗ lực để tiếp cận các bộ lạc ở vùng xa xôi hẻo lánh.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Mông Cổ là một đất nước rộng lớn nhưng phương tiện vận chuyển lại rất hạn chế. Cần nhiều nỗ lực để tiếp cận các bộ lạc ở vùng xa xôi hẻo lánh.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho một số ít người giữa vòng người Bayad đã tin Chúa. Xin Chúa cho họ tìm gặp những Cơ Đốc nhân ở các bộ lạc khác để nhóm họp thông công với nhau. Xin Chúa khiến họ hết lòng muốn biết rõ về Chúa Cứu Thế và trung tín theo Ngài. Xin Chúa khiến họ trở nên người làm chứng hữu hiệu cho những người đồng hương.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa cho người Bayad có một cuộc sống sung mãn và đầy đủ. Xin Chúa khiến họ biết ưu tiên việc học của con cái và có thể chu cấp cho gia đình của mình.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hãy thuật sự vinh-hiển Ngài giữa các nước, Truyền các công-việc lạ-lùng Ngài giữa các dân." Thi-thiên 96:3

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.