Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Brahui Jhalawan in Pakistan
Population
950,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Brahui Jhalawan in Pakistan

The Jhalawan are one of the Bruhui tribes. There are three hypotheses about where the Jhalawan people came from. Most of the Jhalawan Brahui people live in Pakistan's Baloch Province. A smaller number live in Afghanistan.

Ministry Obstacles

As a tribal people, the Jhalawan Brahui attend mosques, and try to do whatever they can to ensure that they are in good standing with Allah, the God of Islam. They hope that their good deeds will outweigh their bad deeds on the day of judgment so they can enter paradise. And there are very few believers who can tell them about the Savior.

Outreach Ideas

There are believers who are mostly from a background of poverty, and it’s possible that some of them can have good relationships with the Jhalawan Brahui people.

Pray for the Followers of Christ

There are no knownfollowers of Christ among this Muslim community. Pray for the Lord to make a way for them to turn their lives to the King of kings.

Pray for the Entire People Group

* Pray for a hunger for truth and righteousness that will draw Brahui leaders to Jesus.
* Pray that the Lord will make a way for Brahui family elders to throw open the doors for their people to find Christ.
* Pray that soon there will be Christ-centered fellowships among every Brahui clan.

Scripture Focus

"For we are a fragrance of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing; to the one an aroma from death to death, to the other an aroma from life to life. And who is adequate for these things?" 2 Corinthians 2:15-16

Brahui Jhalawan en el Pakistán

La de Yalahuán es una de las tribus brahuis. Hay tres hipótesis sobre el origen de la población de Yalahuán. La mayoría del pueblo brahui de Yalahuán vive en la provincia pakistaní de Baluchistán. Un número más pequeño vive en Afganistán.

Obstáculos para el Ministerio

Como pueblo tribal, los brahuis de Yalahuán asisten a las mezquitas e intentan hacer todo lo posible para garantizar que estén en buenas relaciones con Allah, el Dios del Islam. Esperan que sus buenas acciones superen sus malas acciones en el día del juicio para que puedan entrar en el paraíso. Y hay muy pocos creyentes que puedan decirles acerca del Salvador.

Ideas para el Ministerio

Hay creyentes que en su mayoría tienen antecedentes de pobreza, y es posible que algunos de ellos tengan buenas relaciones con la población brahui de Yalahuán.

Ore por los Seguidores de Cristo

No hay seguidores conocidos de Cristo en esta comunidad musulmana. Ora para que el Señor les abra el camino al Rey de los reyes.

Ore por toda la Etnia

* Ore por un hambre de verdad y justicia que atraiga a los líderes brahuis a Jesús.
* Ore que el Señor haga un camino para que los ancianos de las familias brahuis abran las puertas para que su gente encuentre a Cristo.
* Ore para que pronto haya comunidades centradas en Cristo entre todos los clanes brahuis.

Texto Bíblico

"Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden; a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?" 2 Corintios 2:15-16

Brahui Jhalawan파키스탄

선교 장애 요인

전도 방법 제안

현지 그리스도인들을 위한 기도

이 민족 전체를 위한 기도

성경 말씀

우리는 구원 받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라 누가 이 일을 감당하리요 고린도후서 2장 2:15-16

Brahui Jhalawan no Paquistão

Os Jhalawan são uma das tribos de Brahui. Existem três hipóteses sobre a origem do povo Jhalawan. A maioria do povo Jhalawan Brahui vive na província de Baloch, no Paquistão. Um número menor vive no Afeganistão.

Obstáculos ao Ministério

Como povo tribal, os Jhalawan Brahui frequentam mesquitas e tentam fazer o possível para garantir que estejam bem diante de Alá, o Deus do islamismo. Eles esperam que suas boas ações compensem suas más ações no dia do julgamento, para que possam entrar no paraíso. E há muitos poucos crentes que podem falar a eles sobre o Salvador.

Idéias ao Ministério

Há crentes que estão principalmente em um ambiente de pobreza e é possível que alguns deles possam ter bons relacionamentos com o povo Jhalawan Brahui.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Não há seguidores de Cristo conhecidos nesta comunidade muçulmana. Ore para que o Senhor prepare um caminho para que eles direcionem suas vidas para o Rei dos reis.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore por uma fome pela verdade e justiça que atraia os líderes Brahui para Jesus
* Ore para que o Senhor prepare um caminho para que os idosos das famílias Brahui abram suas portas para encontrarem Cristo.
* Ore para que logo haja uma comunhão centrada em Cristo entre todos os clãs Brahui.

Foco Escritura

"Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para morte; mas, para aqueles, cheiro de vida para vida. E, para essas coisas, quem é idôneo?" 2 Coríntios 2:15-16

Brahui JhalawanPakistan

Bộ lạc Jhalawan là một trong những bộ lạc người Brahui. Có ba giả thuyết về nguồn gốc của người Jhalawan. Hầu hết người Jhalawan Brahui sống ở tỉnh Baloch của nước Pakistan. Một số ít hơn sống ở nước Afghanistan.

Những khó khăn trở ngại

Là một người dân tộc thiểu số, người Jhalawan Brahui tham dự các buổi thờ phượng trong đền thờ Hồi giáo, và cố gắng làm bất cứ điều gì họ có thể làm để đảm bảo rằng họ có được lòng Allah, Thần của đạo Hồi. Họ hy vọng rằng trong ngày phán xét những việc làm tốt của họ sẽ trội hơn những việc xấu họ đã phạm để họ có thể vào thiên đàng. Có rất ít tín hữu Cơ-đốc có thể nói với họ về Đấng Cứu Thế.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Hầu hết các tín hữu Cơ-đốc ở Pakistan đến từ hoàn cảnh nghèo khó, và có thể trong số họ có những người có thể thiết lập mối quan hệ tốt với người Jhalawan Brahui.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Không có tín hữu Cơ-đốc nào trong cộng đồng Hồi giáo này. Cầu nguyện xin Chúa mở đường cho họ sẽ hướng cuộc sống của họ về thờ phượng Đức Chúa Trời, Vua của muôn vua.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo Brahui sẽ khao khát lẽ thật và sự công chính để tìm đến với Chúa Giê-xu.
* Cầu nguyện xin Chúa mở đường cho những gia trưởng trong các gia đình Brahui để họ sẽ mở cửa rộng cho dân tộc họ tìm gặp Chúa Cứu Thế.
* Xin cầu nguyện để sẽ sớm có các nhóm thông công trọng tâm là Đấng Christ trong mỗi gia tộc Brahui.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư-mất: Cho kẻ nầy, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. — Ai xứng-đáng cho những sự nầy? —" II Cô-rinh-tô 2:15-16

Full profile