Unreached of Day: Today

Pray for the Mongour in China
Population
51,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Mongour in China

Thirty thousand speakers of the Mongour language were reported in a 1987 study. They primarily inhabit Minhe County in the eastern part of Qinghai Province. Two types of shamans are active among the Mongour. "White shamans" are used to heal sickness, while "black shamans" bring vengeance on enemies. Another highly regarded religious figure is the kurtain. This is a person who allows himself to be possessed by an evil Daoist spirit.

Ministry Obstacles

There are few Christian resources available in the language of the Mongour.

Outreach Ideas

Pray that Han Chinese Christians will remember to carry the Gospel of Christ to the Mongour people.

Pray for the Followers of Christ

There are likely a few followers of Jesus among the Mongour people. Pray they will be accurately taught the ways of Christ. They need materials to help them learn, and they need teachers.

Pray for the Entire People Group

Ask God to deliver families and communities within the Mongour people from fears that hinder them from embracing His blessings. Pray that the Mongour community will prosper, living in peace and providing adequately for material needs.

Scripture Focus

"The time is coming to gather all nations and tongues. And they shall come and see My glory." Isaiah 66:18

Mongour en la China

Treinta mil hablantes de la lengua mongour fueron reportados en un estudio realizado en 1987. Habitan principalmente el Condado Minhe en la parte oriental de la provincia de Qinghai. Hay dos tipos de chamanes activos entre los mongour. Los "chamanes blancos" se utilizan para curar enfermedades, mientras que los "chamanes negro" toman venganza sobre sus enemigos. Otra figura de gran prestigio religioso es el kurtain. Es una persona que se deja ser poseído por un mal espíritu taoísta.

Obstáculos para el Ministerio

Hay pocos recursos cristianos en el idioma mongour.

Ideas para el Ministerio

Ore para que los cristianos chino "han" se acuerden de llevar el Evangelio de Cristo a los mongour.

Ore por los Seguidores de Cristo

Es probable que no haya seguidores de Jesús entre los mongour. Ore para que sean enseñados con precisión los caminos de Cristo. Necesitan materiales para ayudarles a aprender y necesitan maestros.

Ore por toda la Etnia

Ore para que la comunidad mongour prospere, viviendo en paz y proveyendo adecuadamente por las necesidades materiales.

Texto Bíblico

"Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas; y vendrán, y verán mi gloria." Isaías 66:18

Mongour중국

Mongour 언어를 사용하는 인구는 1987년 조사에서 3천명이었습니다. 이들은 칭하이성의 동쪽 Minhe 지구에서 살아갑니다. Mongour 사람들 속에는 두 종류의 샤먼(=주술사=무당)이 활동합니다. "하얀 샤먼"들은 병을 고쳐야 할때 부르며, "검은 샤먼" 들은 적에게 보복하고자 할 때 부릅니다. 이들 가운데 높이 평가되는 종교인 중에는 kurtain 이 있는데, 이 사람은 사악한 도교(Daoist)의 귀신(spirit)이 자신을 사로잡도록 허락하곤 합니다.

선교 장애 요인

Mongour 언어로는 기독교 자료가 별로 없습니다.

전도 방법 제안

중국의 한족 그리스도인들이 Mongour 사람에게도 그리스도의 복음을 전달할 수 있도록 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Mongour 사람들 가운데에 예수님을 따르는 소수가 있는것 같습니다. 이들이 그리스도의 길을 정확히 배울 수 있도록 기도해 주십시오. 이들이 배울 수 있는 교재와 교사들이 필요합니다.

이 민족 전체를 위한 기도

Mongour 사회가 번영하고 평화롭게 살며 물질적 필요를 적절히 공급받을 수 있도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

내가 그들의 소위와 사상을 아노라 때가 이르면 열방과 열족을 모으리니 그들이 와서 나의 영광을 볼 것이며 이사야 66:18

Mongour na China

Trinta mil falantes da língua Mongour foram relatados em um estudo de 1987. Eles habitam principalmente Minhe County, na parte oriental da província de Qinghai. Dois tipos de xamãs estão ativos entre os Mongour. Xamãs "branco" são usadas para curar a doença, enquanto que "os xamãs negros" trazem vingança sobre os inimigos. Outra figura religiosa altamente respeitada é o kurtain. Esta é uma pessoa que se permite ser possuído por um espírito maligno Daoist.

Obstáculos ao Ministério

Há poucos materiais cristãos disponíveis na língua do Mongour.

Idéias ao Ministério

Ore para que cristãos chineses Han se lembrem de levar o Evangelho de Cristo ao povo Mongour.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Há alguns seguidores de Jesus entre o povo Mongour. Ore para que o caminho de Cristo seja ensinado de forma precisa a eles. Eles precisam de materiais para que possam aprender e também necessitam de professores.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que a comunidade Mongour prospere, viva em paz e satisfaça suas necessidades materiais.

Foco Escritura

"Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos e venho para ajuntar todas as nações e línguas; elas virão e contemplarão a minha glória." Isaías 66:18

Mongour ở China

Trong một nghiên cứu vào năm 1987, có khoảng 30.000 người nói tiếng Mongour. Họ sinh sống chủ yếu tại quận Minhe, miền nam của tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc). Hai dạng phù thủy hoạt động giữa vòng người Mongour là "Đạo giáo phù thủy trắng" (White shaman), thường là người chữa bệnh và "Đạo giáo phù thuỷ đen" (Black shaman), chuyên giáng đòn báo oán trên kẻ thù. Một nhân vật khác rất được tôn trọng trong tôn giáo là "Kurtain". Kurtain là người tự nguyện để cho một ác linh của người theo đạo Lão (evil Daoist spirit) ám.

Những khó khăn trở ngại

Đã có sẵn một số ít văn phẩm Cơ Đốc tiếng Mongour.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Xin Chúa khiến Cơ Đốc nhân Trung Hoa nhớ đem Phúc Âm của Chúa Cứu Thế đến cho người Mongour.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Có lẽ có một số ít Cơ Đốc nhân giữa vòng người Mongour. Họ cần hiểu chính xác đường lối của Chúa Cứu Thế. Xin Chúa sai phái giáo viên dạy Kinh Thánh đem các văn phẩm Cơ Đốc đến giúp họ học Lời Chúa.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa giúp cộng đồng người Mongour được thịnh vượng, sống yên bình và có thể đáp ứng đầy đủ những nhu cầu vật chất cho gia đình của mình.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Về phần ta, ta biết việc làm và ý-tưởng chúng nó; kỳ đến mà ta sẽ nhóm các nước và các thứ tiếng; chúng nó sẽ đến và thấy sự vinh-hiển ta." Ê-sai 66:18

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.