Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Kazakh in China
Population
1,873,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Kazakh in China

The Kazaks are one of China's official minority groups. The name Kazak means "the breakaways" or "secessionists". Chinese publications, however, not wanting to flame the Kazaks desire for independence, claim their name means "white swan". Since 1980 the Kazaks in China have used a modified Arabic script. There are two main Kazak dialects in China, though most also speak Mandarin, China’s official language.

Ministry Obstacles

Although the Kazaks embraced Islam in the sixteenth century and consider themselves to be Muslims today, their practices and rituals are combined with elements of spiritism, black magic, animism, and shamanism. Thus, there are many spiritual forces that work to keep Kazakhs in China away from the Savior.

Outreach Ideas

There are multiplied millions of true Han Chinese believers in China. Though they have the disadvantage of being from a hostile people group, some can go to these marginal Kazakh Muslims with the gospel.

Pray for the Followers of Christ

Pray that the few Kazakh believers will live victorious, Holy Spirit driven lives. Pray that their lives will make others want to become part of God’s family and that many Kazakhs will enjoy the blessings from the Lord.

Pray for the Entire People Group

* Pray for the Lord to thrust out His children to reach Kazakh leaders, so that they can lead their people to the Lamb of God who takes away the sins of the world.
* Pray for a spiritual hunger for truth and righteousness that will compel Kazakhs in China to seek and find Jesus Christ.

Scripture Focus

"He saved us, not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit" Titus 3:5

Kazako en la China

Los kazajos son uno de los grupos minoritarios oficiales de China. La palabra kazajo significa "escapado" o "secesionista". Las publicaciones chinas, sin embargo, no queriendo encender el deseo de independencia de los kazajos, dicen que su nombre significa "cisne blanco". Desde 1980, los kazajos en China han utilizado una escritura árabe modificada. Hay dos dialectos principales del kazajo en China, aunque la mayoría también habla mandarín, el idioma oficial de China.

Obstáculos para el Ministerio

Aunque los kazajos abrazaron el Islam en el siglo XVI y se consideran musulmanes hoy en día, sus prácticas y rituales se combinan con elementos de espiritismo, magia negra, animismo y chamanismo. Por lo tanto, hay muchas fuerzas espirituales que trabajan para mantener a los kazajos en China lejos del Salvador.

Ideas para el Ministerio

Hay millones de verdaderos creyentes chinos han en China. Aunque tienen la desventaja de pertenecer a un grupo de personas hostiles, algunos pueden ir a estos marginales musulmanes kazajos con el evangelio.

Ore por los Seguidores de Cristo

Oremos para que los pocos creyentes kazajos vivan vidas victoriosas, impulsadas por el Espíritu Santo. Oremos para que sus vidas hagan que otros quieran ser parte de la familia de Dios y que muchos kazajos disfruten de las bendiciones del Señor.

Ore por toda la Etnia

* Ore para que el Señor saque a sus hijos para que alcancen a los líderes kazajos con el fin de que estos puedan guiar a su gente al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
* Ore por un hambre espiritual de verdad y justicia que obligue a los kazajos en China a buscar y encontrar a Jesucristo.

Texto Bíblico

"Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo." Tito 3:5

Kazakh중국

카자흐족은 중국의 공식 소수민족 중 하나이다. 카자흐이라는 이름은 "파란자" 또는 "분리주의자"를 의미합니다. 그러나 중국 출판사들은 카자흐족들이 독립에 대한 열망을 불태우게 하고 싶지 않아 그들의 이름이 "백조"를 의미한다고 주장합니다. 1980년 이후 중국의 카자흐인들은 아랍어 대본을 수정했습니다. 대부분은 중국의 공용어인 만다린어를 사용하지만, 중국에는 두 가지 주요 카자흐 방언이 있습니다.

선교 장애 요인

비록 카자흐족이 16세기에 이슬람교를 받아들였고 오늘날 이슬람교도로 간주하고 있지만, 그들의 관습과 의식은 정신주의, 흑마술, 애니미즘, 무속주의 등의 요소들과 결합되어 있습니다. 따라서 중국의 카자흐인들이 구세주로부터 멀리 떼어놓기 위해 작용하는 많은 영적 세력들이 있습니다.

전도 방법 제안

중국에는 수백만 명의 진정한 한족 신자들이 있습니다. 그들은 적대적인 민족 집단 출신이라는 단점을 가지고 있지만, 일부는 복음을 가지고 이 한계적인 카자흐 이슬람교도들에게 갈 수 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

몇 안 되는 카자흐 신자들이 승리하고 성령으로 충만한 삶을 살수 있도록 기도해 주십시요. 그들의 삶이 다른 사람들을 하나님의 가족의 일원이 되게 하고 많은 카자흐인들이 주님의 축복을 누릴 수 있도록 기도해 주십시요.

이 민족 전체를 위한 기도

* 주님께서 그의 자녀들을 카자흐의 지도자들에게로 다가가기를 기도하여, 그들이 그들의 백성을 세상의 죄를 사하시는 어린 양 예수님으로 인도할 수 있도록 해주십시요.

* 중국의 카자흐인들이 예수 그리스도를 찾고 진실과 의에 대한 영적인 갈망을 위해 기도해 주십시요.

성경 말씀

우리를 구원하시되 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 긍휼하심을 따라 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 디도서 3:5

Cazaque na China

Os Kazaks são um dos grupos minoritários oficiais da China. O nome Kazaks significa "os separatistas" ou "os secessionistas". As publicações chinesas, entretanto, esperando não inflamar o desejo dos Kazaks por independência, afirmam que seu nome significa "Cisne Branco". Desde 1980, os Kazaks na China tem usado uma escrita árabe modificada. Existem dois dialetos Kazak principais na China, embora a maioria fale mandarim, língua oficial da China.

Obstáculos ao Ministério

Embora os Kazaks tenham adotado o Islã no século XVI e considerem -se mulçumanos hoje, suas práticas e rituais são combinados com elementos do espiritismo, magia negra, animismo e xamanismo. Assim, existem muitas forças espirituais que trabalham para manter os Kazaks longe do Salvador.

Idéias ao Ministério

Existem milhões de verdadeiros crentes chineses da etnia han na China.Embora tenham a desvantagem de pertencer a um grupo de pessoas hostis, alguns podem ir a esses muçulmanos marginais Kazaks com o evangelho.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que os poucos crentes Kazaks vivam vidas vitoriosas e dirigidas pelo Espírito Santo.Ore para que suas vidas façam com que os outros queiram se tornar parte da família de Deus e que muitos Kazaks desfrutem das bênçãos do Senhor.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore para que o Senhor impulsione Seus filhos a alcançar os líderes dos Kazaks, para que eles possam levar seu povo ao Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo.
* Ore por uma fome espiritual pela verdade e justiça que os obrigue a procurar e encontrar Jesus Cristo.

Foco Escritura

"Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo." Tito 3:5

KazakhChina

Người Kazakh là một trong những nhóm dân tộc thiểu số chính thức của Trung Quốc. Tên Kazak có nghĩa là "những kẻ chạy thoát" hay "những kẻ ly khai". Tuy nhiên, các ấn phẩm của Trung Quốc không muốn khơi dậy khát vọng độc lập của người Kazaks, nên tuyên bố tên đó có nghĩa là "thiên nga trắng". Từ năm 1980, người Kazakh ở Trung Quốc đã sử dụng chữ viết Ả Rập đã được sửa đổi. Có hai thổ ngữ Kazak chính ở Trung Quốc, mặc dù hầu hết cũng nói tiếng Quan Thoại là ngôn ngữ chính thức của Trung Quốc.

Những khó khăn trở ngại

Mặc dù người Kazakhs đã theo đạo Hồi từ thế kỷ XVI và coi mình là người Hồi giáo ngày nay, nhưng cách sống và các nghi lễ thờ phượng của họ bị pha trộn với những sắc thái của việc thờ quỷ thần, ma thuật đen, bái vật giáo, và đồng bóng. Vì vậy, có nhiều quyền lực tà linh đang hoạt động ngăn trở người Kazakh ở Trung Quốc đến với Chúa Cứu thế.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Có hàng triệu tín hữu Cơ-đốc chân chính người Hán ở Trung Quốc. Mặc dù họ có yếu điểm là xuất thân từ một nhóm người thù địch, nhưng một số người vẫn có thể đem Tin Lành đến cho những người Hồi giáo Kazakh ngoài lề này.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho một số ít tín hữu Cơ-đốc người Kazakh sẽ để Đức Thánh Linh cai trị mình để sống đắc thắng. Xin cầu nguyện để đời sống của họ sẽ khiến những người khác muốn gia nhập vào gia đình của Chúa và nhiều người Kazakh sẽ được hưởng phước lành từ Chúa.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Xin cầu nguyện cho Chúa đưa đẩy con cái Ngài đem Tin Lành cho các nhà lãnh đạo người Kazakh để rồi họ có thể dẫn dân tộc họ đến Chiên Con của Đức Chúa Trời, người đã gánh lấy tội lỗi cho toàn thế giới.

* Cầu nguyện để người Kazakh ở Trung Quốc sẽ có sự khao khát về tâm linh, thúc đẩy họ tìm kiếm lẽ thật và sự công bình, và tìm gặp Chúa Giê-xu Christ.

Suy gẫm Thánh Kinh

"không phải cứu vì việc công-bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương-xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại-sanh và sự đổi mới của Đức Thánh-Linh." Tít 3:5

Full profile