Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Population
2,947,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Rajput Chauhan (Hindu traditions) in India

The Chauhan Rajputs ruled some parts of northern India in the 1100s. Today they are village watchmen and laborers. This is a subgroup of the Rajputs that have some unusual customs. Most of their names come from the names of plants and animals. When they face problems, the Chauhan Rajputs make an object out of flour and worship it. They offer goats for sacrifice when they make a vow to the Hindu goddess Durga.

Ministry Obstacles

There have not been any movements to Christ among any Rajput subgroup. They are among the least reached groups in all of India.

Outreach Ideas

People need to pray faithfully for a spiritual breakthrough among Rajput subgroups before anyone can go to them.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the Holy Spirit to show Himself powerful in Rajput communities so that they will see the difference Christ makes in a family.

Pray for the Entire People Group

* Pray for workers to go to the Chauhan Rajputs, and for their hearts to be ready to receive their savior.
* Pray for families of believers loving and serving others to grow reproducing churches.
* Pray for a chain reaction of families reaching families that results in thousands of new believers who share their faith with others.

Scripture Focus

“He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness; by his wounds you have been healed.” 1 Peter 2:24

Rajput, Chauhan (Tradiciones Hindúes) en la India

Los rajputs chauhan gobernaron algunas partes del norte de la India en el siglo XV. Hoy son vigilantes y jornaleros. Este es un subgrupo de rajputs que tienen algunas costumbres inusuales. La mayoría de sus nombres provienen de los nombres de plantas y animales. Cuando enfrentan problemas, los rajputs chauhan hacen un objeto de harina y lo adoran. Ofrecen cabras para el sacrificio cuando hacen un voto a la diosa hindú Durga.

Obstáculos para el Ministerio

No ha habido movimientos a Cristo entre ningún subgrupo de rajputs. Se encuentran entre los grupos menos alcanzados en toda la India.

Ideas para el Ministerio

Hay que orar fielmente por un avance espiritual entre los subgrupos de rajputs antes de que alguien pueda acudir a ellos.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore para que el Espíritu Santo se muestre poderoso en las comunidades rajputs para que vean la diferencia que Cristo hace en una familia.

Ore por toda la Etnia

* Ore para que trabajadores vayan a los rajputs chauhan y para que sus corazones estén listos para recibir a su Salvador.
* Ore por las familias de creyentes que aman y sirven a otros para que crezcan iglesias que se reproducen.
* Ore por una reacción en cadena de familias que llegan a las familias y que resulta en miles de nuevos creyentes que comparten su fe con los demás.

Texto Bíblico

"Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados." 1 Pedro 2:24

Rajput Chauhan (Hindu traditions)인도

선교 장애 요인

전도 방법 제안

현지 그리스도인들을 위한 기도

이 민족 전체를 위한 기도

성경 말씀

친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 베드로전서 2:24

Rajput chauhan hindu na Índia

Os Chauhan Rajput governaram algumas partes do norte da Índia em 1100. Hoje eles são vigias e trabalhadores de aldeia. Este é um subgrupo dos Rajputs que possui alguns costumes incomuns. A maioria de seus nomes vem de plantas e animais. Quando enfrentam problemas, os Chauhan Rajput fazem um objeto de farinha e o adoram. Eles oferecem cabras para o sacrifício quando fazem um voto à deusa hindu Durga.

Obstáculos ao Ministério

Nunca houve nenhum movimento para Cristo entre qualquer subgrupo Rajput. Eles estão entre os grupos menos alcançados em toda a Índia.

Idéias ao Ministério

As pessoas precisam orar fielmente por um avanço espiritual entre os subgrupos Rajput antes que alguém possa ir até eles.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que o Espírito Santo se mostre com poder nas comunidades Rajput para que vejam a diferença que Cristo faz em uma família.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore por obreiros para irem aos Chauhan Rajput e para que os corações deles estejam prontos para receber seu salvador.
* Ore pelas famílias dos crentes que amam e servem aos outros para que surjam igrejas que se reproduzem.
* Ore por uma reação em cadeia de famílias alcançando famílias, que resulte em milhares de novos crentes compartilhando sua fé com os outros.

Foco Escritura

"levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas fostes sarados." 1 Pedro 2:24

Rajput Chauhan (Hindu traditions)India

Trước đây người Chauhan Rajput đã từng cai trị một số vùng miền bắc Ấn Độ vào những năm 1100. Ngày nay họ là những người canh gác trong làng và làm việc lao động. Người Chauhan Rajput, là một chi nhánh nhỏ của người Rajput, có một số phong tục bất thường. Hầu hết tên của họ đến từ tên của thực vật và động vật. Khi họ phải đương đầu với các nan đề, người Chauhan Rajput nắn bột mì thành ra một tượng thần rồi thờ phượng nó. Họ dâng dê để làm của tế lễ khi họ nguyện thề với nữ thần Durga của Ấn-độ giáo.

Những khó khăn trở ngại

Chưa có người trở lại tin Chúa Giê-xu hàng loạt trong bất kỳ nhóm Rajput nào. Họ là một trong những nhóm người ít được nghe Tin Lành nhất ở Ấn Độ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Tín hữu Cơ-đốc cần kiên trì cầu nguyện cho có một sự đột phá tâm linh giữa vòng các nhóm người Rajput trước khi các nhân sự truyền giáo có thể đến với họ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Cầu nguyện xin Đức Thánh Linh bày tỏ chính Ngài, làm việc mạnh mẽ trong các cộng đồng Rajput để họ sẽ thấy sự khác biệt mà Chúa Giê-xu Christ đem đến một gia đình có đức tin nơi Ngài.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Xin cầu nguyện cho có những nhân sự truyền giáo đến với người Chauhan Rajputs, và cho lòng họ sẵn sàng tiếp nhận Chúa Cứu Thế.
* Cầu nguyện cho các gia đình tín hữu Cơ-đốc có lòng yêu thương và phục vụ những người khác để phát triển các hội thánh.
* Xin cầu nguyện cho có một phản ứng dây chuyền từ việc các gia đình người Cơ-đốc chia xẻ Tin Lành với những gia đình khác. sẽ thành hàng ngàn tân tín hữu chia sẻ đức tin của họ với những người khác.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Ngài gánh tội-lỗi chúng ta trong thân-thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội-lỗi, được sống cho sự công-bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh." I Phi-e-rơ 2:24

Full profile