Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Bhoi Kharbind in India
Population
521,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Bhoi Kharbind in India

The Bhoi Kharbind or Kharkata are a Hindu people living in east central India. The vast majority reside in the Indian state of Uttar Pradesh. Their main occupations are agricultural work and making items from bamboo and straw like baskets and mats. Many Bhoi Kharbind own land but some work as landless laborers. The two primary languages of the Bhoi Kharbind are Hindi and Bhojpuri.

Ministry Obstacles

There is a lot of pressure to remain in the religious system of one’s ancestors. For this reason, it is important that those who go as Christ’ ambassadors reach community leaders first.

Outreach Ideas

Bibles, literature and radio programs exist in Hindi. Hindu background believers can share with the Bhoi Kharbind the blessings of having a relationship with God through Christ.

Pray for the Followers of Christ

There may be no believers among the Bhoi at the present time. Pray that God brings many into his kingdom in the near future.

Pray for the Entire People Group

* Pray that the Kharbind leaders will come to Jesus Christ and lead others to Him so that their entire community can be blessed by God.
* Pray that gospel materials and radio programs in Hindi will lead them to salvation.
* Pray for a movement of Bhoi Kharbind households to study the Bible and accept the blessings of Christ.

Scripture Focus

"for you have been born again not of seed which is perishable but imperishable, that is, through the living and enduring word of God." 1 Peter 1:23

Bhoi Kharbind en la India

Los Bhoi Kharbind o Kharkata son un pueblo hindú que vive en el centro este de la India.La gran mayoría reside en el estado Indio de Uttar Pradesh.Sus ocupaciones principales son el trabajo agrícola y la fabricación de artículos de bambú y por ejemplo, cestas y colchonetas.Muchos Bhoi Kharbind poseen tierras pero algunos trabajan como trabajadores sin tierra.Los dos idiomas principales del Bhoi Kharbind son el hindi y el bhojpuri.

Obstáculos para el Ministerio

Hay mucha presión para permanecer en el sistema religioso de los antepasados.Por esta razón, es importante que aquellos Los que van como embajadores de Cristo llegan primero a los líderes de la comunidad.

Ideas para el Ministerio

Biblias, literatura y programas de radio existen en hindi.Los creyentes de trasfondo hindú pueden compartir con el Bhoi Kharbind las bendiciones de tener una relación con Dios a través de Cristo.

Ore por los Seguidores de Cristo

Puede que no haya creyentes entre los Bhoi en este momento .Oremos para que Dios traiga a muchos a su reino en un futuro cercano.

Ore por toda la Etnia

* Ore para que los líderes de Kharbind vengan a Jesucristo y guíen a otros a Él para que toda su comunidad pueda ser bendecida por Dios.
* Oremos para que los materiales del evangelio y los programas de radio en hindi los guíen a la salvación.
* Ore por un movimiento de hogares de Bhoi Kharbind para estudiar la Biblia y aceptar las bendiciones de Cristo.

Texto Bíblico

"siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre." 1 Pedro 1:23

Bhoi Kharbind인도

선교 장애 요인

전도 방법 제안

현지 그리스도인들을 위한 기도

이 민족 전체를 위한 기도

성경 말씀

너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아 있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 베드로전서 1:23

Bhoi Kharbind na Índia

Os Bhoi Kharbind ou Kharkata são um povo hindu vivendo no centro leste da Índia. A vasta maioria reside no estado indiano de Uttar Pradesh. Suas principais ocupações são trabalho agrícola e fazer itens de bambu e palha como cestas e tapetes. Muitos Bhoi Kharbind possuem terra, mas alguns trabalham como trabalhadores sem-terra. Os dois idiomas primários dos Bhoi Kharbind são o Hindi e o Bhojpuri.

Obstáculos ao Ministério

Há muita pressão para permanecerem no sistema religioso dos ancestrais. Por esta razão, é importante que aqueles que vão como embaixadores de Cristo alcancem primeiramente os líderes da comunidade.

Idéias ao Ministério

Existem Bíblias, literatura e programas de rádio em hindi. Os crentes hindus podem compartilhar com os Bhoi Kharbind as bênçãos de ter um relacionamento com Deus através de Cristo.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Pode ser que não haja crentes entre os Bhoi no presente momento. Ore para que Deus traga muitos para o seu reino no futuro próximo.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore para que os líderes dos Kharbind venham a Jesus Cristo e levem outros a Ele, de modo que toda a sua comunidade possa ser abençoada por Deus.
* Ore para que os materiais do evangelho e programas de rádio em hindi os levem à salvação.
* Ore por um movimento de famílias Bhoi Kharbind para estudar a Bíblia e aceitar as bênçãos de Cristo.

Foco Escritura

"sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre." 1 Pedro 1:23

Bhoi KharbindIndia

Người Bhoi Kharbind hay Kharkata theo đạo Hindu (Ấn giáo) sống ở phía đông của miền Trung Ấn Độ. Đa số sinh sống ở bang Uttar Pradesh. Nghề nghiệp chính của họ là nghê nông và làm các mặt hàng như giỏ và chiếu từ tre và rơm. Nhiều người Bhoi Kharbind sở hữu đất đai nhưng một số vô sản, làm việc lao động. Hai ngôn ngữ chính của người Bhoi Kharbind là tiếng Hindi và Bhojpuri.

Những khó khăn trở ngại

Có rất nhiều áp lực bắt buộc một người phải ở lại trong hệ thống tôn giáo của tổ tiên mình. Vì thế, điều quan trọng cho những người truyền giảng Tin Lành của Đấng Christ là cần tiếp cận với các nhà lãnh đạo cộng đồng trước tiên.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Kinh Thánh, sách báo Cơ đốc và chương trình phát thanh bằng tiếng Hindi đã có sẵn. Các tín hữu Cơ đốc trước kia đã theo Ấn Độ giáo có thể chia sẻ với người Bhoi Kharbind về các phước lành của việc có mối quan hệ với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Có thể chưa có ai tin Chúa giữa vòng người Bhoi Kharbind hiện nay. Xin cầu nguyện để Chúa sẽ đem nhiều người vào vương quốc của Ngài trong tương lai gần.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Xin cầu nguyện để các nhà lãnh đạo người Bhoi Kharbind sẽ trở lại tin Chúa Giê-xu Christ và hướng dẫn những người khác đến với Chúa nữa để toàn thể cộng đồng của họ được Chúa ban phước.
* Xin cầu nguyện để Chúa dùng các tài liệu phúc âm và các chương trình phát thanh bằng tiếng Hindi đưa dẫn người Bhoi Kharbind đến sự cứu rỗi.
* Xin cầu nguyện Chúa cho một phong trào học Kinh Thánh và tiếp nhận các phước lành của Chúa Giê-xu Christ giữa vòng các gia đình người Bhoi Kharbind.

Suy gẫm Thánh Kinh

"anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư-nát, nhưng bởi giống chẳng hư-nát, là bởi lời hằng sống và bền-vững của Đức Chúa Trời." I Phi-e-rơ 1:23

Full profile