Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Population
989,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Yadav (Hindu traditions) in Nepal

It's easy to find out who a Yadav is. Just ask them their name and they will tell you their first name followed by their title which is always Yadav. Previously the Yadavs were called Ahirs. The Yadav are a caste comprised of milkmen, cowherds, farmers, and laborers. Their traditional occupation is animal husbandry and selling animal products. They consist of both landowning and landless people. Some Yadavs are businessmen, teachers, doctors, engineers and political leaders.

Ministry Obstacles

Typically, believers try to win Hindu people one at a time and put them in a church fellowship. The problem with this is it isolates them from their families, and often causes family members to equate following Christ with rebellion. Oftentimes it may be better to wait patiently for family elders to come to Christ rather than pull people out of their natural families.

Outreach Ideas

The next generation will need to get other kinds of jobs. To get those jobs they need education, but proper education is missing in many places, especially in the villages. Believers with the right background can go to them and help them with these needs.

Pray for the Followers of Christ

Pray that Yadav believes will be exemplary family members, drawing others to the foot of the cross by their example. Pray for them to weather the storm of persecution which often faces new believers.

Pray for the Entire People Group

* Pray that Yadav family heads will take the lead in following Christ, thus opening the door for the entire family to do the same.
* Pray that Christ will show Himself just, merciful and mighty to the Yadava people.

Scripture Focus

"...that all the peoples of the earth may know that the Lord is God; there is no one else." 1 Kings 8:60

Yadav (Tradiciones Hindúes) en Nepal

Es fácil descubrir quién es un yadav. Solo pregúntales su nombre y te dirán su primer nombre seguido de su título, que siempre es yadav. Anteriormente los yadav se llamaban ahir. Los yadav son una casta compuesta por lecheros, pastores de vacas, granjeros y trabajadores. Su ocupación tradicional es la ganadería y venta de productos animales. Se componen de personas tanto terratenientes como sin tierra. Algunos yadav son empresarios, maestros, médicos, ingenieros y líderes políticos.

Obstáculos para el Ministerio

Por lo general, los creyentes intentan ganar a las personas hindúes una a la vez y las ponen en una comunidad de la iglesia. El problema es que esto los aísla de sus familias y con frecuencia hace que los miembros de la familia equiparen a seguir a Cristo con la rebelión. Los creyentes deben esperar pacientemente a que los ancianos de la familia vengan a Cristo en lugar de sacar a las personas de sus familias naturales.

Ideas para el Ministerio

La próxima generación tendrá que conseguir otros tipos de trabajos. Para obtener esos empleos necesitan educación, pero falta educación adecuada en muchos lugares, especialmente en las aldeas. Los creyentes con los antecedentes adecuados pueden acudir a ellos y ayudarlos con estas necesidades.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore para que los yadav crean que serán miembros de familias ejemplares, atrayendo a otros al pie de la cruz con su ejemplo. Ore por ellos para que puedan sobrellevar la tormenta de persecución que a menudo enfrentan los nuevos creyentes.

Ore por toda la Etnia

* Ore para que los jefes de familia yadav tomen la iniciativa de seguir a Cristo, abriendo así la puerta para que toda la familia haga lo mismo.
* Ore para que Cristo se muestre justo, misericordioso y poderoso a la gente yadav.

Texto Bíblico

"a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro." 1 Reyes 8:60

Yadav (Hindu traditions)네팔

야다브가 누군지는 쉽게 알 수 있습니다. 그냥 그들의 이름을 물어보면 그들은 그들의 이름 뒤에 항상 야다브라는 그들의 호칭을 말할 것입니다. 이전에 야다브스는 아히얼스라고 불렸습니다. 야다브는 우유 배달부, 목동, 농부, 노동자로 구성된 카스트 (사회적 계급 제도)입니다. 그들의 전통적인 직업은 동물 사육과 동물 제품 판매하는 것입니다. 그들은 땅을 소유한 사람도 있고 땅이 없는 사람도 있습니다.
일부 야다브족들은 사업가, 교사, 의사, 엔지니어, 정치 지도자들도 있습니다.

선교 장애 요인

전형적으로, 그리스도인들은 힌두교인들을 한 번에 한 명씩 전도하려고 노력하며 교회 친교 모음에 초대 합니다. 이것의 문제는 그것이 그들을 그들의 가족과 격리시키고 종종 가족 구성원들이 그리스도를 따르는 것에 대하여 반대하는 여론을 만든다는 것입니다. 믿는 사람들은 가족들에게 그 사람들을 억지로 끌어내기 보다는 가족 어른들이 그리스도로 올 수 있도록 참을성 있게 기다릴 필요가 있습니다.

전도 방법 제안

다음 세대는 다른 종류의 직업을 가질 필요가 있을 것입니다. 그러한 직업을 얻기 위해서는 교육이 필요하지만, 많은 곳, 특히 마을에서는 적절한 교육이 잘 되고 있지 않습니다. 올바른 배경을 가진 신자들은 그들에게 가서 이러한 필요를 도와줄 수 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

야다브 그리스도인들이 모범적인 가족 구성원들이 되어서 그들의 본보기가 다른 사람들을 십자가로 이끌 수 있도록 기도해 주십시요. 그들이 종종 새로운 신자들에게 직면하는 박해의 폭풍우를 이겨낼 수 있도록 기도해주십시요.

이 민족 전체를 위한 기도

* 야다브 가문의 가장들이 그리스도를 따르는 데 앞장서서 온 가족이 다 같이 함께 할 수 있도록 문을 열어주길 기도해 주십시요.
* 그리스도께서 야다바 사람들에게 정의롭고 자비로운 구세주의 모습을 보여 주시기를 기도해 주십시요.

성경 말씀

"이에 세상 만민에게 여호와께서만 하나님이시고 그 외에는 없는 줄을 알게 하시기를 원하노라" 열왕기상 8:60

Yadav hindu no Nepal

É fácil encontrar quem são os Yadav. Apenas perguntando o nome deles e eles te responderão o primeiro nome deles acompanhado sempre pelo Yadav. Anteriormente eles eram chamados de Ahirs. Os Yadav são compostos por leiteiros, fazendeiros, vaqueiros e trabalhadores braçais. Tem como tradição a pecuária e venda produtos animais, o serviço consiste em suas próprias terras e seu próprio pessoal. Alguns Yadavs são homens de negócios, professores, médicos e engenheiros, policiais e líderes políticos.

Obstáculos ao Ministério

Tipicamente, os cristãos tentam ganhar os Hindus um de cada vez e os colocam em igreja para se relacionarem. O problema é que eles são isolados em sua própria família, e geralmente encaram os que se tornam cristãos como rebeldes. Cristãos precisam de paciência e esperar o ancião da família se tornar cristão e puxar os outros membros da família.

Idéias ao Ministério

A próxima geração precisará conseguir outros tipos de trabalhos e para estes trabalhos precisarão de educação, mas trabalhos apropriados estão em falta, principalmente nas vilas. Cristãos com especialidade certa pode ajuda-los com a necessidade deles.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para os Yadav cristãos sejam exemplares entre seus familiares, mostrando a cruz através de seus exemplos. Ore para que a tempestade da perseguição não atrapalhe os novos cristãos.

Ore Por todo grupo de Pessoas

- Ore para que as famílias Yadav ouça e os lideres acompanhe a Cristo, para que os restantes das famílias abram as portas e façam o mesmo.
- Ore para que Cristo se revele a eles, mostrando misericórdia, poder para o povo Yadav.

Foco Escritura

"para que todos os povos da terra saibam que o SENHOR é Deus e que não há outro." 1 Reis 8:60

Yadav (Hindu traditions)Nepal

Rất dễ để biết ai là người Yadav. Bạn chỉ cần hỏi tên họ của họ, và nếu là người Yadav, người đó sẽ cho bạn biết tên đầu tiên của mình theo sau là tiêu đề, luôn luôn là Yadav. Trước đây người Yadav được gọi là người Ahir. Người Yadav là một đẳng cấp bao gồm những người bán sữa, chăn bò, nông dân và lao động. Nghề truyền thống của họ là chăn nuôi và bán các sản phẩm động vật. Họ cũng có những điền chủ và người vô sản không có ruộng đất. Một số người Yadav là thương gia, giáo viên, bác sĩ, kỹ sư và lãnh đạo chính trị.

Những khó khăn trở ngại

Thông thường, các tín hữu Cơ-đốc cố gắng làm chứng cho người theo Ấn-độ giáo, đem từng người một trở lại tin Chúa, rồi đưa họ gia nhập vào hội thánh địa phương. Điều này gây khó khăn vì cách ly họ khỏi gia đình và thường khiến các thành viên trong gia đình coi việc tin Chúa là chống nghịch với gia đình. Các tín hữu Cơ-đốc cần kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi những người lớn tuổi trong gia đình đó tin Chúa Giê-xu Christ thay vì lôi kéo từng người ra khỏi gia đình nguyên thủy của họ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Thế hệ tiếp theo sẽ cần phải có những nghề nghiệp khác. Để có được những công việc đó họ cần được huấn luyện, nhưng giáo dục tiêu chuẩn lại không có ở nhiều nơi, nhất là ở các làng vùng quê. Các tín hữu Cơ-đốc có căn bản giáo dục thích hợp có thể đến giúp đỡ họ đối phó với những nhu cầu này.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho những tín hữu Cơ-đốc người Yadav sẽ là những thành viên gương mẫu trong gia đình họ, để đem những người khác đến chân thập tự giá qua tấm gương tốt của họ. Xin cầu nguyện cho họ vượt qua những sự bắt bớ mà những tín đồ mới thường phải đối diện.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Xin cầu nguyện để những gia trưởng người Yadav sẽ tiên phong đi đầu trong việc theo Chúa Giê-xu Christ, bởi đó mở cửa cho cả gia đình dễ dàng tin Chúa hơn.
* Xin Chúa Giê-xu Christ sẽ bày tỏ cho người Yadav thấy Ngài là Đấng công chính, đầy lòng thương xót, và đầy quyền năng.

Suy gẫm Thánh Kinh

"hầu cho muôn dân của thế-gian biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chớ chẳng có ai khác." I Các Vua 8:60

Full profile