Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Brahmin Hill in Nepal
Population
3,023,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Brahmin Hill in Nepal

The Hill Brahmins of Nepal live in the middle hills of that country. Some of their villages rise as high as three thousand meters. Most live in the western hills. Most speak Nepali, the main language of Nepal. They live in houses with walls made of stone or of mud bricks. They keep cattle and grow crops. The men and women are involved in agriculture and many are landowners. As needed, they perform their traditional priestly duties.

Ministry Obstacles

Brahmins have high status in this Hindu nation, so pray that pride does not get in the way of them receiving Jesus Christ. There are few if any believers from Brahmin communities in either northern India or Nepal.

Outreach Ideas

It will take much prayer to cut through the spirituality of Nepal’s Hill Brahmins. Outsiders need to regularly pray for them before anyone can go to them as Christ’s ambassadors.

Pray for the Followers of Christ

There are no known believers among the Hill Brahmins of Nepal, so pray for the Lord to intervene by sending them dreams and visions that will lead them to seek Him.

Pray for the Entire People Group

* Pray for the Hill Brahmins in Nepal to be spiritually hungry for truth and righteousness and to have the opportunity to hear of Jesus.
* Pray that God will give them dreams and visions leading them to Jesus Christ.

Scripture Focus

"Ascribe to the Lord, O families of the peoples, ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name." 1 Chronicles 16:28-29

Brahmin Hill en Nepal

Los brahmanes de la colina de Nepal viven en las colinas medias de ese país. Algunos de sus pueblos se elevan tan alto como a tres mil metros. La mayoría vive en las colinas del oeste. La mayoría habla nepalí, el idioma principal de Nepal. Viven en casas con muros de piedra o de ladrillos de barro. Cuidan el ganado y cultivan. Los hombres y las mujeres están involucrados en la agricultura y muchos son terratenientes. Según sea necesario, realizan sus deberes sacerdotales tradicionales.

Obstáculos para el Ministerio

Los brahmanes tienen un alto estatus en esta nación hindú, así que oren para que el orgullo no se interponga en el camino de recibir a Jesucristo. Hay pocos creyentes provenientes de comunidades brahmines en el norte de la India o en Nepal.

Ideas para el Ministerio

Los forasteros necesitan orar regularmente por ellos antes de que alguien pueda acudir a ellos como embajadores de Cristo.

Ore por los Seguidores de Cristo

No hay creyentes conocidos entre los brahmanes de la colina de Nepal, así que ore para que el Señor intervenga enviándoles sueños y visiones que los lleven a buscarlo.

Ore por toda la Etnia

* Ore para que los brahmanes de la colina en Nepal estén espiritualmente hambrientos de verdad y justicia y tengan la oportunidad de escuchar a Jesús.
* Ore para que Dios les dé sueños y visiones que los guíen a Jesucristo.

Texto Bíblico

"Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre." 1 Crónicas 16:28-29

Brahmin Hill네팔

네팔의 브라만들은 그 나라의 언덕에 중간 지역에서 삽니다. 그들 마을 중 일부는 3천 미터 높이 솟아 있는 곳에 있습니다.대부분은 서쪽 언덕에 삽니다. 대부분은 네팔의 주요 언어인 네팔어를 사용합니다. 그들은 돌이나 진흙 벽돌로 만들어진 집에서 삽니다. 그들은 소를 기르고 농작물을 기릅니다. 남녀는 농업에 종사하고 있으며 많은 사람들은 토지를 소유하고 있습니다. 필요에 따라 그들은 전통적인 사제 직무를 수행 합니다.

선교 장애 요인

브라만들은 이 힌두교 국가에서 높은 지위를 가지고 있으므로 자부심 높습니다. 그 교만이 예수 그리스도를 믿는데 방해가 되지 않기를 기도해 주십시요. 북부 인도나 네팔에 있는 브라만 공동체에서 온 신자가 거의 없다고 봐도 무방합니다. 네팔의 힐 브라만들의 영성을 끊으려면 많은 기도가 필요할 것 입니다.

전도 방법 제안

네팔 힐 브라 만족의 영성을 깎으려면 많은기도가 필요합니다. 누구나 외부의 사람들이 그리스도의 대사로 가기 전에 정기적으로기도해야합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

그리스도의 전도사로 그들에게 갈 수 있기 전에 외부인들은 정기적으로 그들을 위해 기도할 필요가 있습니다. 네팔의 언덕 브라만들 가운데 알려진 신자가 없으니, 주님께서 그들을 찾도록 이끌어 주실 꿈과 비전을 그들에게 보내시어 주님의 개입 하시길 기도해 주십시요.

이 민족 전체를 위한 기도

* 네팔의 언덕 브라만들이 진실과 의리에 영적으로 굶주리고 예수님의 말씀을 들을 기회를 갖기를 기도해 주십시요.
* 하나님께서 그들에게 꿈과 환상을 주셔서 그들을 예수 그리스도로 인도 할 수 있도록 기도해 주십시요.

성경 말씀

만방의 족속들아 영광과 권능을 주님께 돌릴찌어다 주님께 돌릴찌어다 주님의 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴찌어다 역대상 16:28-29

Brahmin Hill no Nepal

Os Hill Brahmins do Nepal vivem no meio das montanhas do país. Algumas vilas ficam a três mil metros de altura. Alguns vivem no lado ocidente das montanhas. Alguns falam nepalês e outras línguas do Nepal. Eles vivem em casas com paredes feitas de pedras ou tijolos de lama. Eles mantem a cultura de criação de gados. Os homens e as mulheres são envolvidos na agricultura e alguns são latifundiários. Como necessidade, eles realizam suas tradições e deveres sacerdotais.

Obstáculos ao Ministério

Os Hill Brahmins tem altas posições sociais na nação Hindu, então ore para o que orgulho não seja um caminho para impedi-los de receber Jesus. Não há alguns cristãos entre os Brahmins na comunidade do Norte da India e Nepal.

Idéias ao Ministério

Precisaremos de muita oração para cancelar a espiritualidade dos Hill Brahmins do Nepal. Os estrangeiros precisam orar para que alguém possa ir e ser embaixador de Cristo entre eles.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Não há cristãos entre os Hill Brahmins do Nepal, então ore para Deus intervenha enviando sonhos e visões para os líderes para que conheçam Jesus.

Ore Por todo grupo de Pessoas

- Ore para os Hill Brahmins no Nepal tenham fome da verdade e da justiça e tenham oportunidade de ouvir sobre jesus.
- Ore para Deus dê a eles sonhos e visões sobre Jesus.

Foco Escritura

"Tributai ao SENHOR, ó famílias dos povos, tributai ao SENHOR glória e força. Tributai ao SENHOR a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios; adorai o SENHOR na beleza da sua santidade." 1 Crônicas 16:28-29

Brahmin HillNepal

Người Bà la môn vùng Cao Nguyên sống ở vùng đồi ở giữa nước Nepal. Một số làng mạc của họ nằm ở độ cao ba ngàn mét. Phần lớn họ sống ở trên vùng đồi phía tây. Hầu hết họ nói tiếng Nepali, là ngôn ngữ chính của Nepal. Họ sống trong những ngôi nhà có tường làm bằng đá hoặc gạch bùn. Họ chăn nuôi gia súc và trồng trọt. Cả đàn ông lẫn đàn bà đều tham gia vào công việc đồng áng, và nhiều người là chủ đất. Khi cần, họ thực hiện nhiệm vụ tôn giáo lo việc tư tế theo truyền thống của họ.

Những khó khăn trở ngại

Người Bà la môn có địa vị cao trong quốc gia theo Ấn giáo này, vì vậy xin cầu nguyện để niềm kiêu hãnh đó sẽ không cản trở họ tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ. Nếu có thì chỉ có rất ít tín hữu Cơ-đốc trong các cộng đồng người Bà la môn ở miền bắc Ấn Độ hoặc Nepal.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần rất nhiều lời cầu nguyện để Tin Lành sẽ vượt qua bức tường ngăn cản đụng đến tâm linh của người Bà la môn ở vùng cao nguyên Nepal. Chúng ta cần phải thường xuyên cầu nguyện cho họ trước khi bất cứ sứ giả nào của Chúa Giê-xu Christ được sai đến với họ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Chưa thấy có ai là tín hữu Cơ-đốc giữa vòng người Bà la môn ở vùng cao nguyên Nepal. Xin cầu nguyện Chúa can thiệp bằng cách cho họ những giấc mơ và khải tượng từ Ngài, dẫn dắt họ tìm kiếm Ngài.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Xin cầu nguyện cho tâm linh của người Bà la môn ở vùng cao nguyên Nepal sẽ khao khát lẽ thật và sự công chính và cho họ có cơ hội nghe về Chúa Giê-xu.
* Xin cầu nguyện để Chúa sẽ ban cho họ những giấc mơ và khải tượng, dẫn đưa họ đến với Chúa Giê-xu Christ.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hỡi các dòng của muôn dân, Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh-hiển và quyền-năng; Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh-hiển xứng-đáng danh Ngài, Đem lễ-vật đến trước mặt Ngài; hãy mặc lấy trang-sức thánh-khiết mà thờ-lạy Đức Giê-hô-va." I Sử-ký 16:28-29

Full profile