Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Brahmin in Nepal
Population
3,157,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Brahmin in Nepal

Brahmins perform Hindu rituals but only a subset of Brahmins are involved in priestly duties including teaching and preaching. In modern times they have excelled as educators, law makers, scholars, doctors, writers, poets, land owners, engineers, and politicians. Brahmins in Nepal have very high status in this Hindu-majority nation.

Ministry Obstacles

Brahmins are taught at an early age that they are at the top of the Hindu social order. This can easily produce spiritual pride, which is anathema in God’s sight. Hindus believe that they have everything to lose by "changing religion," so believers must make it clear that they are actually asking Brahmins to give their devotion to Jesus Christ rather than to a different religious system.

Outreach Ideas

It will take believers from a privileged community to reach the Brahmins in Nepal. Though there are many Hindu-background believers in Nepal, it might be best for believers from the West to reach them.

Pray for the Followers of Christ

There are no known followers of Christ among the Brahmins in Nepal, so pray that the Holy Spirit will begin to draw them to the person, Jesus Christ.

Pray for the Entire People Group

* Brahmins are a key community in Nepal. Please pray that the light of the gospel breaks through the veil that blinds this community to what Jesus Christ can do for their people.
* Pray that the true God will reveal Himself to this community and use Brahmins to preach and teach about Jesus Christ to other Hindus in Nepal.

Scripture Focus

"Tell of His glory among the nations, His wonderful deeds among all the peoples. For great is the Lord, and greatly to be praised." 1 Chronicles 16:24-25

Brahmán en Nepal

Los brahmanes realizan rituales hindúes, pero sólo un subconjunto de los brahmanes están involucrados en los deberes sacerdotales, incluyendo la enseñanza y la predicación.En los tiempos modernos han sobresalido como educadores, legisladores, académicos, médicos, escritores, poetas, propietarios de tierras, ingenieros y políticos.Los brahmanes en Nepal tienen un rango muy alto en esta nación de mayoría hindú.

Obstáculos para el Ministerio

A los brahmanes se les enseña desde una edad temprana que están en la cima del orden social hindú. Esto puede producir fácilmente orgullo espiritual, que es un anatema a los ojos de Dios. Los hindúes creen que tienen todo que perder al "cambiar de religión", por lo que los creyentes deben dejar claro que en realidad les están pidiendo a los brahmanes que den su devoción a Jesucristo en lugar de a un sistema religioso diferente.

Ideas para el Ministerio

Se necesitarán creyentes de una comunidad privilegiada para alcanzar a los brahmanes en Nepal. Aunque hay muchos creyentes de antecedente hindú en Nepal, puede que sea mejor que creyentes del occidente alcancen a los brahmanes.

Ore por los Seguidores de Cristo

No se sabe de ningún seguidor de Cristo entre los brahmanes en Nepal, así que ore para que el Espíritu Santo comience a atraerlos hacia la persona de Jesucristo.

Ore por toda la Etnia

* Los brahmanes son una comunidad clave en Nepal. Ore para que la luz del evangelio rompa el velo que ciega a esta comunidad a lo que Jesucristo puede hacer por su gente.
* Ore para que el verdadero Dios se revele a esta comunidad y use a los brahmanes para predicar y enseñar acerca de Jesucristo a otros hindúes en Nepal.

Texto Bíblico

"Cantad entre las gentes su gloria, Y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, Y de ser temido sobre todos los dioses." 1 Crónicas 16:24-25

Brahmin네팔

선교 장애 요인

전도 방법 제안

현지 그리스도인들을 위한 기도

이 민족 전체를 위한 기도

성경 말씀

그 영광을 열방 중에, 그 기이한 행적을 만민 중에 선포할찌어다 25여호와는 광대하시니 극진히 찬양할 것이요 모든 신보다 경외할 것임이여 역대상 16:24-25

Brâmane no Nepal

Os Brahmins seguem os rituais do Hindu, mas apenas um pequeno grupo são envolvidos com tarefas de ensino e pregação. Eles possuem excelentes professores, advogados, doutores, escritores, poetas e seus próprios juízes, engenheiros e políticos, estudiosos. Os Brahmins no Nepal pertencem a mais alta sociedade e são Hindus em sua grande maioria.

Obstáculos ao Ministério

Os Brahmins são instruídos desde muito cedo por isso eles estão sempre no topo da sociedade. Isto pode produzir um orgulho espiritual, que chamam de sinal de Deus. Os Hindus acreditam que eles podem perder tudo se "mudarem de religião", então os Cristãos que devem mostrar aos Brahmins que colocar a devoção do que a diferente sistema religioso.

Idéias ao Ministério

Vai demorar ter cristãos entre a privilegiada comunidade de Brahmins no Nepal. Embora há alguns cristãos hindus no Nepal, isso pode ser melhor para os cristãos no Oeste para alcança-los.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Não há cristãos entre os Brahmins em Nepal, então ore para que O Espirito Santo comece a mostrar a pessoa de Jesus para eles.

Ore Por todo grupo de Pessoas

- Brahmins são a comunidade chave no Nepal. Por favor, ore para a luz do evangelho rasgue o véu da comunidade e que eles possam ver o que Jesus pode fazer por eles.
- Ore para a verdade de Deus se revele para a comunidade e use os próprios Brahmins para ensinar e pregar sobre Jesus para outros Hindus no Nepal.

Foco Escritura

"Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o SENHOR e mui digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses." 1 Crônicas 16:24-25

BrahminNepal

Người Bà la môn ở Nepal giữ các nghi lễ của Ấn-độ giáo (đạo Hindu) nhưng họ chỉ là một thành phần nhỏ của lớp người Bà la môn chuyên lo việc tư tế lẫn giảng dạy. Trong thế kỷ mới hiện đại, họ đã trở thành những nhà giáo dục, luật gia, học giả, bác sĩ, nhà văn, nhà thơ, điền chủ , kỹ sư và chính trị gia. Người Bà la môn ở Nepal có địa vị rất cao trong nước, mà đa số là người theo Ấn Độ giáo.

Những khó khăn trở ngại

Người Bà la môn được dạy từ khi còn nhỏ rằng họ là tầng lớp cao nhất trong xã hội đẳng cấp của Ấn Độ giáo. Điều này khiến họ dễ dàng trở nên tự cao tâm linh, đó là một đều bị Chúa rủa sả. Người theo Ấn Độ giáo thường nghĩ sai lầm rằng họ sẽ bị mất mát thiệt hại nặng nề nếu họ thay đổi niềm tin tôn giáo. Vì thế, các tín đồ Cơ Đốc phải giải nghiã rõ ràng thật sự là họ muốn yêu cầu người Bà-la-môn tôn sùng Chúa Giê-xu Christ chứ không phải là theo một hệ thống tôn giáo khác.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần có tín đồ từ tầng lớp cao trong xã hội đem Tin Lành đến cho người Bà-la-môn ở Nepal. Mặc dù đã có nhiều tín đồ người Nepal – trước theo Ấn-độ giáo nay đã tin Chúa, nhưng có lẽ những người tốt nhất để đem Tin Lành cho họ là các tín đồ từ Tây Phương.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Dường như chưa có ai trong những người Ba-la-môn ở Nepal tin Chuá cả, nên chúng ta hãy cầu nguyện xin Đức Thánh Linh lôi kéo họ đến với chính Chúa Giê–xu Christ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Người Ba-la-môn là một cộng đồng quan trọng ở Nepal. Xin cầu nguyện để ánh sáng của Tin Lành sẽ chiếu xuyên qua bức màn che đã làm mờ ám tâm trí của cộng đồng này về những gì Chúa Giê-xu Christ có thể làm cho dân tộc của họ.
* Xin cầu nguyện Chúa là Chân Thần sẽ bày tỏ chính Ngài cho cộng đồng này và sử dụng người Bà-la-môn để giảng dạy về Chúa Giê-xu Christ cho những người theo Ấn-độ giáo khác ở Nepal.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Trong các nước hãy thuật sự vinh-hiển của Ngài; Tại muôn dân khá kể những công-việc mầu của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi-khen, Đáng kính-sợ hơn các thần." I Sử-ký 16:24-25

Full profile