Unreached of Day: Today

Population
542,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Bedia (Hindu traditions) in India

One source considers "Bediya" to be the generic name of a number of vagrant, nomadic groups. Traditionally, a large section of the Bedia were reported to be earning a livelihood from prostitution and dancing, however, this has largely been discontinued. The Bedia worship deities like Thakur, Shiva, Parvati, Hanuman, Chamunda, Kali and Sitala and Khermata (a local deity).

Ministry Obstacles

Giving up allegiance to personal deities may be threatening.

Outreach Ideas

Pray for the Bedia people to be delivered from their fear of "Christendom" and to embrace God's blessing through his Word for their families and clans.

Pray for the Followers of Christ

Pray the few followers of Jesus among the Bedia will have pastors and teachers to help them grow to become faithful disciples. Pray they will be taught accurately and well.

Pray for the Entire People Group

Pray the Bedia will make schooling a priority for their children, and will be able to improve their standard of living.

Scripture Focus

"The time is coming to gather all nations and tongues. And they shall come and see My glory." Isaiah 66:18

Bedia (Tradiciones Hindúes) en la India

Una fuente considera que: "bediya" es el nombre genérico de varios grupos vagabundos que viven como gitanos. Fue reportado que una gran parte de los bedia se ganaba la vida por la prostitución y el baile, sin embargo esto ha cesado. Los bedia adoran deidades como: Thakur, Shiva, Parvati, Hanuman, Chamunda, Kali, Sitala y Khermata (una deidad local).

Obstáculos para el Ministerio

El negarse adorar a las deidades personales puede ser muy difícil.

Ideas para el Ministerio

Los cristianos necesitan hacer hincapié en la persona y obra de Jesús para la comunidad bedia, mostrándoles Su bondad.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore para que los pocos seguidores de Jesús entre los bedia tengan pastores y maestros para ayudarles a crecer y convertirse en fieles discípulos. Ore para que sean enseñados precisa y correctamente.

Ore por toda la Etnia

Ore para que los bedia pongan como prioridad la educación de sus hijos, y para que sean capaces de mejorar su nivel de vida.

Texto Bíblico

"Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas; y vendrán, y verán mi gloria." Isaías 66:18

Bedia (Hindu traditions)인도

어떤 보고에 따르면, "Bediya"라는 말은 방랑자/집시 생활을 하는 많은 종족을 일컫는 일반적 용어라고 합니다. 전통적으로 Bedia 종족 중 다수는 매춘과 춤으로 먹고 살았었지만 이제는 대부분 그런 일을 중단하였습니다. Bedia 사람들은 Thakur, Shiva, Parvati, Hanuman, Chamunda, Kali, Sitala 같은 신들을 섬기고 지역의 신으로서 Khermata를 숭배합니다.

선교 장애 요인

이전에 믿던 신들에게 대한 충성을 포기하는 것은 위협을 당할 수도 있는 일입니다.

전도 방법 제안

그리스도인은 Bedia 사회에 예수님의 성품과 사역을 강조할 필요가 있으며, 예수님의 선하심을 제시해야 할 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

예수님을 따르는 소수의 Bedia 사람들을 위해 기도하여, 그들이 신실한 제자로 자라도록 도울 목회자와 교사를 얻게 되도록 기도해 주십시오. 이들이 정확하고 잘 가르침을 받을 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Bedia 종족이 아이들의 학업을 우선시하도록, 삶의 질을 개선시킬 수 있도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

내가 그들의 소위와 사상을 아노라 때가 이르면 열방과 열족을 모으리니 그들이 와서 나의 영광을 볼 것이며 이사야 66:18

Bedia hindu na Índia

Alguns consideram "Bediya" o nome genérico de uma série de grupos desocupados, tipo ciganos. Tradicionalmente, uma grande parte da Bedia ganham a vida em prostituição e dança, no entanto, isto está acabando. O Bedia adoram divindades como Thakur, Shiva, Parvati, Hanuman, Chamunda, Kali e Sitala e Khermata (uma divindade local).

Obstáculos ao Ministério

Desistir de fidelidades a divindades pessoais podem ser fatais.

Idéias ao Ministério

Os cristãos precisam enfatizar a pessoa e a obra de Jesus para a comunidade Bedia, mostrando Sua bondade para com eles.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pra que os poucos seguidores de Jesus entre os Bedia tenham pastores e mestres para ajudá-los a crescer e tornar-se discípulos fiéis. Ore para que sejam bem ensinados e de forma precisa.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que os Bedia façam da educação uma prioridade para seus filhos, e sejam capazes de melhorar seu padrão de vida.

Foco Escritura

"Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos e venho para ajuntar todas as nações e línguas; elas virão e contemplarão a minha glória." Isaías 66:18

Bedia (Hindu traditions) ở India

Một nguồn tư liệu cho rằng "Bediya" là tên gọi chung dành cho những nhóm người sống lang thang, du cư. Thông thường, phần đông người Bedia kiếm sống bằng nghề mại dâm và nhảy múa, tuy nhiên đa số đã bỏ nghề. Người Bedia thờ các thần Thakur, Shiva, Parvati, Hanuman, Chamunda, Kali, Sitala và Khermata (thần địa phương).

Những khó khăn trở ngại

Một người từ bỏ lòng trung thành với thần của mình có thể phải đối diện với nguy hiểm.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cơ Đốc nhân người Ấn Độ cần nhấn mạnh về thân vị và công lao của Chúa Giê-xu cho cộng đồng người Bedia, bày tỏ lòng nhân từ của Ngài đối với họ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho một số ít Cơ Đốc nhân giữa vòng người Bedia. Xin Chúa sai phái nhiều mục sư và giáo viên dạy Kinh Thánh đến giúp họ trở thành môn đồ trung tín. Xin cầu nguyện cho họ được dạy đạo cách rõ ràng và đúng đắn.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa khiến người Bedia biết ưu tiên việc học của con cái mình và có thể cải thiện mức sống.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Về phần ta, ta biết việc làm và ý-tưởng chúng nó; kỳ đến mà ta sẽ nhóm các nước và các thứ tiếng; chúng nó sẽ đến và thấy sự vinh-hiển ta." Ê-sai 66:18

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.