Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Khampa Eastern in China
Population
1,606,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Khampa Eastern in China

The Khampa have a fearsome reputation as the most aggressive of Tibetans. They are traditional warriors who had survived in a harsh land. The Khampa have a long history of conflict with the Chinese. In 1959 the Khampa in Lhasa organized a revolt against Chinese rule, the last group to resist the Chinese takeover. Catholic work among the Khampa commenced in the mid-1800s. The Catholic mission at Batang Township was demolished in 1873 and 1905 - after two priests had been killed and converts who would not deny their faith were shot.

Ministry Obstacles

The worldview of Buddhism often makes it difficult for people to see their need for forgiveness of sin. Also, Christian workers are not welcome in China. Pray the Spirit of Christ will give them the gift of conviction of sin.

Outreach Ideas

Much prayer is needed to prepare the hearts of the Khampa to understand and believe the good news about Jesus.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the few followers of Jesus among the Eastern Khampa to be united around the truth of Scripture. Pray they will live holy lives, in the power of the Lord's Spirit. Pray they will consistently display the fruit of Christ's Spirit, and will be faithful witnesses to the goodness of Christ to family and friends.

Pray for the Entire People Group

Pray the Lord will give Khampa families understanding and responsive hearts as they hear about the love of Christ. Pray the Khampa people will turn fully from their chaotic past, desiring to know the Prince of Peace, Jesus Christ. Pray they will live in peace with their neighbors.

Scripture Focus

"...And the nations will know that I am the Lord, declares the Lord God, when through you I vindicate my holiness before their eyes." Ezekiel 36:23

Khampa, Oriental en la China

Los khampa tienen la reputación temible de ser los más hostiles y violentos de los tibetanos. Tienen una larga historia de conflictos con los chinos. En 1959 los khampa en Lhasa organizaron una revolución contra el dominio chino. "La batalla duró tres días y los tibetanos pelearon con fervor religioso, sin importarles vivir o morir." La inmoralidad sexual entre los khampa se considera un comportamiento normal. La obra católica entre los khampa comenzó a mediados de 1800. La misión católica en el municipio de Batang fue demolido en 1873 y 1905 - después de que dos sacerdotes fueran asesinados y los convertidos que no negaron su fe fueron fusilados.

Obstáculos para el Ministerio

La cosmovisión del budismo a menudo hace difícil que la gente vea su necesidad de perdón de los pecados. Ore para que el Espíritu de Cristo les dé el don de la convicción del pecado.

Ideas para el Ministerio

Se necesita de mucha oración para preparar los corazones de los khampa para entender y creer las buenas nuevas de Jesús.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los pocos seguidores de Jesús entre los khampa del este, para que se unan en la verdad de las Escrituras. Ore para que vivan vidas santas en el poder del Espíritu del Señor. Ore para que siempre muestren el fruto del Espíritu de Cristo y que sean fieles testigos de la bondad de Cristo a sus familiares y amigos.

Ore por toda la Etnia

Ore para que los khampa dejen totalmente su pasado violento teniendo el deseo de conocer al Príncipe de la Paz, Jesucristo. Ore para que puedan vivir en paz con sus vecinos.

Texto Bíblico

"Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos." Ezequiel 36:23

Khampa Eastern중국

Khampa 종족은 티베트인들 중에 가장 적대적이며 폭력적이라는 무시무시한 평가를 받고 있습니다. 이들은 중국과 오랜 갈등의 역사를 갖고 있습니다. 1959년에 라싸(Lhasa)의 Khampa 종족은 중국의 지배에 대항하여 봉기하였습니다. "전투는 3일간 지속되었으며, 티베트인들은 종교적 열정에 사로잡혀 있었고, 자신들의 목숨을 아끼지도 않았습니다." Khampa 종족에겐 성적 부도덕(sexual immorality)이 정상적인 행동으로 여겨집니다. 19세기 중반부터 가톨릭 사역이 Khampa 종족 내에서 시작하였습니다. 1873년과 1905년에 두명의 사제가 살해되고, 믿음을 버리길 거부했던 개종자들이 총살되어 Batang Township에서의 가톨릭 선교는 파괴되었습니다.

선교 장애 요인

사람들이 죄를 용서받아야 한다는 필요성을 알기 어렵게 만드는 것은 종종 불교의 세계관 때문입니다. 그리스도의 영께서 죄를 깨닫게 하시는 선물을 그들에게 주실 수 있기를 기도합시다.

전도 방법 제안

Khampa 사람들의 마음이 준비되어 예수님에 대한 좋은 소식을 이해하고 믿을 수 있게 되도록 많은 기도가 필요합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

동부 Khampa 사람들 가운데 있는 소수의 예수님을 따르는 사람들을 위해 기도하여, 이들이 성경의 진리 가운데 연합될 수 있기를 기도해 주십시오. 그들이 주님의 영의 능력으로 거룩한 삶을 살도록 기도해 주십시오. 그들이 그리스도의 영의 열매를 지속적으로 드러낼 수 있도록, 가족과 친구들에게 그리스도의 선하심을 신실하게 증언하는 자들이 되도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Khampa 사람들이 폭력적 과거에서 돌이켜서 평화의 왕자이신 예수 그리스도를 알려는 열망을 갖게 되기를 기도합시다. 그들의 이웃들과 평화롭게 살아갈 수 있게 되기를 기도합시다.

성경 말씀

열국 가운데서 더럽힘을 받은 이름 곧 너희가 그들 중에서 더럽힌 나의 큰 이름을 내가 거룩하게 할찌라 내가 그들의 목전에서 너희로 인하여 나의 거룩함을 나타내리니 열국 사람이 나를 여호와인줄 알리라 나 주 여호와의 말이니라 에스겔 36:23

Khampa oriental na China

Os Khampas tem uma reputação temível como a mais hostis e violentos dos tibetanos. Eles tem uma longa história de conflito com os chineses. Em 1959, o Khampa em Lhasa, organizou uma revolta contra o domínio chinês. "A luta durou três dias com os tibetanos presos em um fervor religioso, não se importando se elas viveriam ou morreriam." A imoralidade sexual entre os Khampas é considerado comportamento normal. Católicos trabalharam entre os Khampa em meados de 1800. A missão católica em Batang Township foi demolida em 1873 e 1905 - depois que dois sacerdotes foram mortos e convertidos que não negaram sua fé foram fuzilados.

Obstáculos ao Ministério

A visão de mundo no budismo muitas vezes, torna difícil para as pessoas verem a sua necessidade de perdão dos pecados. Ore para que o Espírito de Cristo lhes conceda o dom da convicção do pecado.

Idéias ao Ministério

Muita oração é necessária para preparar os corações dos Khampa para entender e acreditar nas boas novas sobre Jesus.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos poucos seguidores de Jesus entre os Khampa Oriental, para que estejam unidos ao redor da verdade das Escrituras. Ore para que vivam vidas santas, no poder do Espírito do Senhor. Ore para que demonstrem o fruto do Espírito de Cristo de forma consistente, e que sejam testemunhas fiéis da bondade de Cristo para sua família e seus amigos.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que o povo Khampa converta-se totalmente do seu passado violento; que deseje conhecer o Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Ore para que eles vivam em paz com seus vizinhos.

Foco Escritura

"Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas; as nações saberão que eu sou o SENHOR, diz o SENHOR Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas." Ezequiel 36:23

Khampa EasternChina

Người Khampa rất đáng sợ. Họ nổi tiếng là có thái độ thù hằn và tàn bạo nhất trong số các dân Tây Tạng. Trong lịch sử, họ có xung đột với người Trung Hoa suốt thời gian dài. Năm 1959, người Khampa tại Lhasa tổ chức cuộc nổi dậy chống lại sự thống trị của người Trung Hoa. Được người Trung Hoa mô tả là "cuộc chiến kéo dài 3 ngày với những người Tây Tạng lăn xả vào trận chiến bằng nhiệt tâm mãnh liệt, không quan tâm đến sự sống hoặc cái chết." Người Khampa xem quan hệ tình dục bất chính là chuyện bình thường. Thiên Chúa giáo được truyền bá cho người Khampa vào giữa những năm 1800. Trung tâm Truyền giáo Công giáo tại quận Batang bị phá huỷ vào năm 1873 và 1905 – sau khi hai vị linh mục bị giết, những người đã cải đạo không chịu chối bỏ niềm tin cũng bị bắn chết.

Những khó khăn trở ngại

Thế giới quan của đạo Phật thường khiến người Khampa khó nhận biết họ cần được tha thứ tội lỗi. Xin Đức Thánh Linh giúp họ nhận ra tình trạng tội lỗi của mình và ăn năn.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần cầu nguyện nhiều xin Chúa chuẩn bị tấm lòng của người Khampa để họ hiểu và tin Phúc Âm của Chúa Giê-xu.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin Chúa giúp một số ít Cơ Đốc nhân giữa vòng người Khampa Đông Trung Quốc hiệp một quanh lẽ thật của Lời Chúa. Xin Chúa giúp họ học tập sống thánh khiết trong năng quyền của Đức Thánh Linh. Xin Chúa giúp họ kiên định bày tỏ tâm tánh Thánh Linh cũng như trung tín làm chứng về sự nhân từ của Chúa Cứu Thế cho gia đình và bạn bè.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa giúp người Khampa hoàn toàn từ bỏ bạo lực trong quá khứ. Xin Chúa khiến họ muốn biết về Chúa Giê-xu là Đấng ban bình an cho họ. Xin Chúa giúp họ chung sống hoà bình với láng giềng.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Ta sẽ làm nên thánh danh lớn của ta, là danh đã bị phạm trong các dân, giữa các dân đó các ngươi đã phạm danh ấy. Chúa Giê-hô-va phán: Như vậy các dân-tộc sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi trước mắt chúng nó ta sẽ được tỏ ra thánh bởi các ngươi." Ê-xê-chi-ên 36:23

Full profile