Unreached of Day: Today

Population
8,800
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Khampti, Khamti Shan in Myanmar (Burma)

The Khampti are a peace loving people. They are very strong believers in Theravada Buddhism. Every house has a prayer room and they pray every morning and evening with offerings of flowers and food. They are settled agriculturists, and use the plough drawn by a single animal, either an oxen or a buffalo. The Khamti are renowned for their craftsmanship. Their priests use wood, bone or ivory to carve religious statues.

Ministry Obstacles

The Buddhist Khampti people may not understand their need for forgiveness of sin, and that provision for forgiveness has already been provided through Christ's death. Pray for understanding to be given.

Outreach Ideas

Pray the Khampti who know God will become wise in sowing the Word of God among their families and multiplying the blessings of God to other Khampti households.

Pray for the Followers of Christ

There are followers of Jesus among the Khampti people, although few in number. Pray they will be quick to turn from sin, and will serve the Lord with gladness.

Pray for the Entire People Group

Pray these peace loving people will encounter the Prince of peace, Jesus Christ. Pray the Lord will reveal himself to them, and that messengers of the Gospel will be sent.

Scripture Focus

"Thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations." Luke 24:46-47

Khampti, Khamti Shan en Myanmar (Birmania)

Los khampti son gente pacífica. Son creyentes muy devotos del budismo theravada. Cada casa tiene una sala de oración y oran cada mañana y noche y lo hacen junto con ofrendas de flores y comida. Son agricultores sedentarios y usan el arado tirado por un solo animal, ya sea un buey o un búfalo. Los khamti son conocidos por sus artesanías. Sus sacerdotes usan madera, hueso o marfil para tallar estatuas religiosas.

Obstáculos para el Ministerio

Los khampti budistas no entienden su necesidad del perdón de los pecados, y tampoco que la provisión para el perdón ya ha sido proporcionada por la muerte de Cristo. Ore para que lleguen a comprenderlo.

Ideas para el Ministerio

Se han creado grabaciones evangélicas en el lenguaje de los khampti. Ore para que los obreros lleven estos recursos al grupo.

Ore por los Seguidores de Cristo

Hay seguidores de Jesús entre los khampti aunque pocos en número. Ore para que abandonen el pecado fácilmente, y que sirvan al Señor con alegría.

Ore por toda la Etnia

Ore para que esta gente pacífica se encuentre con el Príncipe de la paz, Jesucristo. Ore para que el Señor sea revelado a ellos, y que los mensajeros del Evangelio sean enviados.

Texto Bíblico

"Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén." Lucas 24:46-47

Khampti, Khamti Shan미얀마

Khampti 종족은 평화를 사랑하는 사람들입니다. 이들은 소승불교를 열심히 믿는 이들입니다. 모든 집에는 기도실이 있고 매일 아침저녁으로 꽃들과 음식을 바치며 기도합니다. 이들은 정착한 농업가들로서, 황소나 물소 한마리가 쟁기를 끌도록 합니다. Khamti 종족은 공예 기술로도 널리 알려져 있습니다. 이들의 승려들은 나무, 뼈 혹은 상아 등을 사용하여 종교적 조각을 만듭니다.

선교 장애 요인

불교신자인 Khampti 종족은 죄의 용서받음의 필요성을 이해하지 못할 수 있으며, 그리스도께서 죽으심으로 이미 죄 용서함의 길이 열렸다는 것도 이해하지 못하고 있을 것입니다. 이해하는 힘을 받게 되도록 기도해 주십시오.

전도 방법 제안

Khampti 종족의 언어로 복음 오디오 녹음이 되어 있습니다. 이런 자료를 사람들에게 전달할 수 있도록 사역자들을 위해 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Khampti 사람들 가운데 예수님을 따르는 자들을 위해 기도하여 주십시오. 그 숫자는 매우 적습니다. 그들이 죄에서 재빨리 돌아서도록, 주님을 기쁘게 섬기도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

평화를 사랑하는 이 사람들이 평화의 왕자이신 예수 그리스도를 만나게 되도록 기도해 주십시오. 주님께서 자신을 그들에게 드러내시도록, 복음의 전달자들이 파송되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제삼일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄 사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 누가복음 24:46-47

Khamti shan em Myanmar

Os khampti são um povo pacífico. Crêem fortemente no budismo theravada. Todas as casas têm uma sala de oração e eles oran todos as manhãs e noites com ofertas de alimento e flores. São agricultores e usam arados puxados por um único animal, ou um boi ou um búfalo. Os khampti são conhecidos por seu artesanato. Seus sacerdotes usam madeira, osso ou marfim para talhar suas estátuas religiosas.

Obstáculos ao Ministério

O povo khampti budista provavelmente não entendem sua necessidade de perdão por seus pecados, ou que a provisão para esse perdão foi efetuada na morte de Cristo. Ore para que esse entendimento lhes seja dado.

Idéias ao Ministério

Gravações do evangelho foram feitas na língua dos khampti. Ore para que obreiros levem esses recursos ao povo.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Há seguidores de Jesus entre o povo khampti, embora sejam poucos. Ore para que eles sejam rápidos para abandonar o pecado e sirvam ao Senhor com alegria.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que esse povo pacífico encontre o Príncipe da paz, Jesus Cristo. Peça que o Senhor Se revele a eles e que mensageiros do evangelho sejam enviados.

Foco Escritura

"e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém." Lucas 24:46-47

Khampti, Khamti Shan ở Myanmar (Burma)

Người Khampti là những người yêu chuộng hòa bình. Họ hết lòng theo Phật giáo Tiểu Thừa. Mỗi ngôi nhà đều có phòng thờ. Mỗi ngày họ cúng hoa, thức ăn cũng như tụng kinh vào buổi sáng và buổi tối. Họ là nông dân định cư. Họ dùng một con bò đực hoặc một con trâu để kéo cày. Người Khampti nổi tiếng bởi tay nghề khéo léo của mình. Các thầy tư tế tạc tượng thờ bằng gỗ, xương hoặc ngà voi.

Những khó khăn trở ngại

Có lẽ người Khampti theo đạo Phật chưa biết rằng họ cần được tha thứ tội lỗi. Xin Chúa giúp họ nhận ra chính Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá để ban sự cứu rỗi cho họ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Đã có sẵn các bản thu Phúc Âm bằng tiếng Khampti. Xin Chúa sai phái các nhân sự Cơ Đốc đem các bản ghi âm này đến cho người Khampti.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Có một số ít Cơ Đốc nhân giữa vòng người Khampti. Xin Chúa giúp họ nhanh chóng ăn năn tội lỗi của mình khi lỡ phạm tội. Xin Chúa giúp họ phục vụ Ngài với lòng vui mừng.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa giúp những người yêu chuộng hòa bình này nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng ban hoà bình cho họ. Xin Chúa bày tỏ chính Ngài cho họ. Xin Chúa sai phái các nhân sự Cơ Đốc đem sứ điệp Phúc Âm đến cho người Khampti.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau-đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao-giảng cho dân các nước sự ăn-năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem." Lu-ca 24:46-47

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.