Unreached of Day: Today

Pray for the Lampung Pesisir in Indonesia
Population
553,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Lampung Pesisir in Indonesia

One of the key principles of the Lampung Peminggir is that of Pi-il Pesenggiri, which means, "guarding one's dignity above all else." They usually live a simple life, yet they love to receive honor or praise. They typically do not hesitate to spend huge sums on ritual celebrations. The Lampung Peminggir are followers of Sunni Shafi'i Islam.

Ministry Obstacles

The good news of grace found in the finished work of Jesus Christ is difficult for these people to comprehend and accept.

Outreach Ideas

Scriptures, the Jesus film, and Gospel recordings are available in the language of these people. Pray for workers.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the believers among this people group, that they will know that it is by grace they have been saved, not of works that they may not boast.

Pray for the Entire People Group

Pray for the Gospel to soon be made available to each individual in this community, in their own language, and in a manner they can understand and believe.

Scripture Focus

"The harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore beseech the Lord of the harvest to send out workers into His harvest." Matthew 9:37-38

Lampung Pesisir en Indonesia

Uno de los principios claves de los peminggir lampung es el de "Pi-il Pesenggiri", lo cual signific: "guardar la dignidad por encima de todo." Por lo general, viven una vida sencilla, sin embargo, disfrutan de recibir el honor o la alabanza. Por lo general, no titubean en gastar grandes sumas en las celebraciones rituales. Los peminggir lampung son seguidores del Islam sunita shafi'i.

Obstáculos para el Ministerio

Es difícil para estas personas comprender y aceptar las buenas nuevas de la gracia que se encuentra en la obra terminada de Jesucristo.

Ideas para el Ministerio

Están disponibles en su idioma porciones bíblicas, la película de Jesús y las grabaciones del Evangelio. Ore por los obreros.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los creyentes en este grupo, para que sepan que es por la gracia que han sido salvados, no por obras, para que no se gloríen.

Ore por toda la Etnia

Ore para que pronto el Evangelio esté disponible para cada persona en esta comunidad, en su propio idioma y el modo para que puedan entender y creer.

Texto Bíblico

"Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies." Mateo 9:37-38

Lampung Pesisir인도네시아

Lampung Peminggir 사람들의 제1원칙은 Pi-il Pesenggir 라고 하는데 이것은 "그 어떤 것보다 자신의 품위를 지킨다"라는 뜻입니다. 이들은 단순한 삶을 살아가지만 명성을 얻고 칭찬받기를 사랑합니다. 각종 축제에 거액을 지출하는 것을 대개 주저하지 않습니다. Lampung Peminggir 사람들은 수니 사피이 무슬림입니다.

선교 장애 요인

예수 그리스도의 마치신 사역에서 찾을 수 있는 은혜로운 복음은 이들이 이해하고 받아들이기엔 쉽지 않습니다.

전도 방법 제안

성경, 예수 영화, 복음 오디오 녹음은 이들의 언어로 사용가능합니다. 사역자를 위해 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

이들 민족 가운데 성도들을 위해 기도하여 그들이 은혜로 구원을 받았으며, 자신들이 뽐낼 만한 업적으로 받은 것이 아님을 알게 되도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

복음이 이 사회의 구성원들에게 그들의 언어로 사용가능하게 되도록, 이들이 이해하고 믿을 수 있는 방식으로 그렇게 되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

이에 제자들에게 이르시되 추수할 것은 많되 일군은 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일군들을 보내어 주소서 하라 하시니라 마태복음 9:37-38

Lampung pesisir na Indonésia

Um dos princípios fundamentais da Peminggir Lampung é que Pesenggiri de Pi-il, que significa, "guardando uma dignidade acima de tudo." Eles costumam viver uma vida simples, mas eles gostam de receber honra e louvor. Eles normalmente não hesitam em gastar grandes somas em celebrações rituais. O Peminggir Lampung são seguidores do Islã sunita Shafi'i.

Obstáculos ao Ministério

As boas novas da graça encontrada na obra consumada de Jesus Cristo é difícil para essas pessoas compreenderem e aceitar.

Idéias ao Ministério

Porções das Escrituras, o filme Jesus, gravações do Evangelho estão disponíveis na língua destes povos. Ore pelos trabalhadores.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos crentes neste grupo de pessoas, que eles saibam que foram salvos pela graça e não por obras, para que que não se gloriem.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que o Evangelho em breve esteja à disposição de cada indivíduo na comunidade, na sua própria língua, e de uma forma que eles possam compreender e acreditar.

Foco Escritura

"E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara." Mateus 9:37-38

Lampung Pesisir ở Indonesia

Một trong các nguyên tắc chính của người Lampung Peminggirl là "Pi-il Pesenggiri", có nghĩa là "gìn giữ giá trị của mình hơn mọi điều khác". Họ thường sống giản dị, tuy nhiên họ thích được nhận vinh dự hoặc lời ca tụng. Họ thường không ngần ngại chi tiêu một khoản tiền lớn cho các nghi thức lễ hội. Người Lampung Peminggir theo Hồi giáo Sunni Shafi'i.

Những khó khăn trở ngại

Người Lampung Peminggir khó lòng hiểu và chấp nhận sứ điệp Tin Lành nhờ ân phúc do Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Đã có sẵn Kinh Thánh, phim Cuộc Đời Chúa Cứu Thế và các bản thu Phúc Âm tiếng Lampung Peminggir. Xin Chúa sai phái nhân sự Cơ Đốc đem Tin Lành đến cho người Lampung Peminggir.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin Chúa giúp các Cơ Đốc nhân giữa vòng người Lampung Peminggir biết rằng họ được cứu bởi ân phúc chứ không phải bởi việc làm để họ không khoe mình.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin cầu nguyện cho Phúc Âm sớm được truyền đến cho mỗi cá nhân trong cộng đồng Lampung Peminggir bằng chính ngôn ngữ của họ một cách dễ hiểu để họ có thể tin nhận Chúa.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Ngài bèn phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. 38Vậy, hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình." Ma-thi-ơ 9:37-38

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.