Unreached of Day: Today

Pray for the Simeulue in Indonesia
Population
44,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Simeulue in Indonesia

The Simeulue people live on Simeulue Island located 200 kilometers off the western coast of Aceh Province. Generally, the Simeulue make a living from fishing and farming. Each village usually has one mosque or musholla (prayer-house). The Simeulue people are nearly all Muslim. They are very proud that there are no churches, temples or any other religions present among them. Despite their exclusive Islamic status, many are still influenced by animistic and folk beliefs.

Ministry Obstacles

The Simeulue have made a strong commitment to Islam. Only the Lord can bring discernment as to who Jesus is, and what He has provided on their behalf. Spiritual matters are spiritually discerned.

Outreach Ideas

Christians need to minister to the physical and material needs of the Simeulue, building bridges of trust and friendship.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the few followers of Christ among the Simeulue, that they will be able to fellowship together. Pray for their protection. Pray they will be without any kind of impurity, or greed.

Pray for the Entire People Group

Pray the Lord will open the spiritual eyes of the Simeulue to see who Jesus truly is, deity, the Son of God.

Scripture Focus

"See, I will beckon to the Gentiles, I will lift up my banner to the peoples." Isaiah 49:22

Simeulue en Indonesia

Los simeulue viven en la Isla Simeulue situada a 200 kilómetros de la costa occidental de la provincia de Aceh. En general, los simeulue viven de la pesca y la agricultura. Cada aldea tiene generalmente una mezquita o musholla (casa de oración). Los simeulue son casi 100% musulmán. Están muy orgullosos de que no haya iglesias, templos o cualquier otra religión presente entre ellos. A pesar de su estatus exclusivamente islámico, muchos siguen influenciados por las creencias animistas y varias supersticiones.

Obstáculos para el Ministerio

Los simeulue han hecho un fuerte compromiso con el Islam. Sólo el Señor puede traer discernimiento sobre quién es Jesús, y lo que Él ha hecho por ellos. Lo espiritual tiene que ser discernido espiritualmente.

Ideas para el Ministerio

Los cristianos necesitan atender las necesidades físicas y materiales de los simeulue construyendo puentes de confianza y amistad.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los pocos seguidores de Cristo entre los simeulue, que purdan estar en comunión. Ore por su protección y para que no tengan ningún tipo de impureza o avaricia.

Ore por toda la Etnia

Ore para que el Señor abra los ojos espirituales de los simeulue para que vean quién es Jesús realmente, el Hijo de Dios.

Texto Bíblico

"Así dijo Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera; y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros." Isaías 49:22

Simeulue인도네시아

시믈루 Simeulue 사람들은 아체주의 서안에서 200 km 떨어진 시믈루섬에 살고 있습니다. 시믈루 사람들은 대개 물고기잡이와 농업으로 살아갑니다. 각 마을은 하나의 모스크 혹은 musholla(기도의 집)가 있습니다. 시믈루 사람들은 거의 모두 무슬림입니다. 이들은 자신들의 지역에 교회, 사원 혹은 다른 종교시설이 전혀 없는 것을 매우 자랑스러워 합니다. 이들의 이슬람이 이처럼 배타적임에도 불구하고 많은 이들은 정령신앙과 여러 미신들의 영향을 받고 있습니다.

선교 장애 요인

시믈루 사람들은 이슬람에 강력히 헌신하고 잇습니다. 예수님이 누구신지, 또 그들을 위해 예수님께서 무엇을 제공하셨는지는 오직 주님만이 분별하여 알도록 도우실 수 있습니다. 영적인 일은 영적으로만 분별가능합니다.

전도 방법 제안

그리스도인들은 시믈루 종족의 신체적, 물질적 필요를 돌보아 주어야 하며 신뢰와 우정의 다리를 놓아야 합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

시믈루 종족 가운데 그리스도를 따르는 소수의 성도들을 위해 기도하여 이들이 서로 교제할 수 있도록 기도해 주십시오. 이들이 보호받도록 기도해 주십시오. 이들에게 어떤 종류의 불순함이나 탐욕도 없도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

주님께서 시믈루 종족의 영적인 눈을 뜨게 하셔서 예수님이 진정으로 누구신지, 예수님의 신성과 하나님의 아들되심을 알게 되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

나 주 여호와가 이르노라 내가 열방을 향하여 나의 손을 들고 민족들을 향하여 나의 기호를 세울 것이라... 이사야 49:22

Simeulue na Indonésia

O povo Simeulue vive na Ilha de Simeulue localizada a 200 quilômetros da costa ocidental da província de Aceh. Geralmente, o Simeulue vivem da pesca e da agricultura. Cada aldeia tem geralmente uma mesquita ou musholla (casa de oração). O povo Simeulue são quase 100% muçulmana. Eles são muito orgulhosos de que não existem igrejas, templos ou quaisquer outras religiões presentes entre eles. Apesar do seu estatuto de exclusividade islâmica, muitos ainda são influenciados por crenças animistas e superstições variadas.

Obstáculos ao Ministério

O Simeulue tem feito um forte compromisso com o Islã. Somente o Senhor pode trazer discernimento a respeito de quem é Jesus, e o que Ele já concedeu, em seu nome. Questões espirituais são discernidas espiritualmente.

Idéias ao Ministério

Os cristãos precisam atender às necessidades físicas e materiais da Simeulue, construindo pontes de confiança e amizade.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos poucos seguidores de Cristo entre os Simeulue, pra que sejam capazes de ter comunhão juntos. Ore por sua proteção. Ore para que neles não haja nenhum tipo de impureza ou cobiça.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que o Senhor abra os olhos espirituais do Simeulue, para verem quem é verdadeiramente Jesus, o divino Filho de Deus.

Foco Escritura

"Assim diz o SENHOR Deus: Eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos arvorarei a minha bandeira; eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros." Isaías 49:22

Simeulue ở Indonesia

Người Simeulue sinh sống tại quần đảo Simeulue, cách bờ biển phía Tây của tỉnh Aceh khoảng 200 km. Nhìn chung, người Simeulue sinh sống bằng nghề đánh bắt cá và trồng trọt. Đa số người Simeulue theo đạo Hồi. Mỗi ngôi làng thường có một thánh đường hoặc "musholla" (nhà nguyện). Họ tự hào vì trong cộng đồng của họ không có nhà thờ, đình miếu, cũng không có bất kỳ tôn giáo nào khác. Mặc dù người Simeulue có địa vị đặc biệt trong đạo Hồi, nhưng nhiều người vẫn chịu ảnh hưởng của niềm tin dân gian và bái vật giáo.

Những khó khăn trở ngại

Người Simeulue hết lòng theo Hồi giáo. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể khiến họ nhận biết Chúa Giê-xu và những việc Ngài đã làm cho họ. Xin Chúa cho có người giải thích những vấn đề thuộc linh và giúp họ hiểu rõ về niềm tin nơi Ngài.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cơ Đốc nhân cần giúp đỡ người Simeulue về những nhu cầu vật chất và thuộc thể. Cần thiết lập nhịp cầu tình bạn và chiếm được lòng tin của họ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho một số ít Cơ Đốc nhân giữa vòng người Simeulue. Xin Chúa khiến họ trung tín nhóm họp thông công với nhau. Xin Chúa giúp họ thoát khỏi những sự bất khiết và tham lam.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa mở đôi mắt thuộc linh của người Simeulue để họ nhận biết Cứu Chúa Giê-xu thật sự là Chân Thần, Ngài là Con Đức Chúa Trời.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ giá tay trên các nước, dựng cờ ta trong các dân. Bấy giờ chúng sẽ bồng các con trai ngươi, vác các con gái ngươi trên vai mà đến." Ê-sai 49:22

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.