Unreached of Day: Today

Pray for the Angku in China
Population
8,100
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Angku in China

The Angku were originally part of a large Austro-Asiatic group that occupied much of Yunnan before the Dai and Yi people arrived. "They were driven out of their habitats by the invaders, dispersed and split into the isolated groups they are today." Most Angku women are fond of chewing betel nut which blackens their teeth and gums. Stained teeth are considered a mark of beauty among Angku women. Since the betel juice only stains temporarily, some women use black dye to artificially stain their teeth. The Angku are staunch followers of Theravada Buddhism. Angku life revolves around the local temple.

Ministry Obstacles

The worldview of the Buddhist is quite different than the worldview of Scripture.

Outreach Ideas

Perhaps Chinese believers will be burdened to carry the Gospel of Christ to this Buddhist community. Pray for this.

Pray for the Followers of Christ

There likely are no followers of Christ among the Angku community at present, but pray for those that will soon come to faith. Pray they will be like God in true righteousness and holiness. Pray for Scripture availability.

Pray for the Entire People Group

Pray the Angku people will be made aware of their need for a Savior and forgiveness of sin. Pray they will understand and believe that Jesus is that Savior.

Scripture Focus

"Blessed is the nation whose God is the Lord, The people whom He has chosen for His own inheritance." Psalm 33:12

Angku en la China

Los angku originalmente fueron parte de un gran grupo austro-asiático que ocupó gran parte de Yunnan antes de la llegada de los dai y los yi. "Fueron expulsados de sus hábitats por los invasores, los dispersaron y los dividieron en los grupos aislados que son hoy." A la mayoría de las mujeres angku les gusta masticar nuez de betel, lo cual ennegrece los dientes y las encías. Los dientes manchados se consideran un símbolo de belleza entre las mujeres angku. Dado que el jugo de betel sólo mancha temporalmente algunas mujeres usan tinte negro para teñir artificialmente sus dientes. Los angku son seguidores acérrimos del budismo theravada. La vida angku gira en torno al templo local.

Obstáculos para el Ministerio

La cosmovisión del budista es muy diferente a la cosmovisión de las Escrituras.

Ideas para el Ministerio

Ore para que los creyentes chinos tengan la carga de llevar el Evangelio de Cristo a esta comunidad budista.

Ore por los Seguidores de Cristo

Probablemente no hay seguidores de Cristo en la comunidad angku en la actualidad, pero ore por los que pronto surgirán. Ore para que sean como Dios en justicia y santidad verdadera. Ore por la disponibilidad de las Escrituras.

Ore por toda la Etnia

Ore para que los angku se dén cuenta de su necesidad de un Salvador y del perdón de pecados. Ore para que entiendan y crean que Jesús es el Salvador.

Texto Bíblico

"Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, El pueblo que él escogió como heredad para sí." Salmos 33:12

Angku중국

Angku 종족은 Dai 와 Yi 족이 도착하기 전부터 윈난성의 대부분을 차지하고 살아가던 오스트로아시아 어족의 일부였습니다. "침략자들에 의해 고향에서 쫒겨나 흩어지고 쪼개져서 결국 오늘날에는 고립되어 살아가고 있습니다" 대부분 Angku 여성들은 빈랑나무열매를 씹는 것을 좋아하는데, 그 결과로 치아와 잇몸이 검게 변합니다. 변색된 치아는 Angku 여성들에게 아름다움의 표식입니다. 빈랑나무열매는 임시적인 염색만 시키기 때문에, 여성들은 일부러 검은 색소를 사용하여 치아를 검게 만듭니다. Angku 종족은 소승불교를 열렬히 따릅니다. Angku 사람들의 삶은 동네 사원 부근에서 맴돌고 있습니다.

선교 장애 요인

불교신자들의 세계관은 성서의 세계관과 확연히 다릅니다.

전도 방법 제안

아마도 중국 성도들이 불교를 믿는 이 사람들에게 그리스도의 복음을 전달할 수 있을 것입니다. 이를 위해 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

아마도 Angku 사회에는 그리스도를 따르는 사람이 없는 것 같습니다만, 곧 나타날 이들을 위해 기도해 주십시오. 진정한 의로움과 거룩함에서 하나님을 닮도록 기도해 주십시오. 성경이 이들에게 보급될 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Angku 사람들이 구세주가 필요하다는 것과 죄의 용서받음이 필요하다는 것을 알게 되도록 기도해 주십시오. 예수님께서 구원자라는 것을 이해하고 믿게 되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

여호와로 자기 하나님을 삼은 나라 곧 하나님의 기업으로 빼신바 된 백성은 복이 있도다 시편 33:12

Angku na China

Os Angkus eram originalmente parte de um grande Império Austro-asiático do grupo que ocupou grande parte do Yunnan antes do povo Dai e Yi chegarem. "Eles foram expulsos de suas terras pelos invasores, dispersos e divididos em grupos isolados que são hoje." A maioria das mulheres Angku gostam de mascar noz de betel, que escurece os dentes e gengivas. Dentes manchados são considerados um sinal de beleza entre as mulheres Angku. Uma vez que o suco de betel apenas mancha temporariamente, algumas mulheres usam tinta preta para artificialmente manchar os dentes. O Angku são fiéis seguidores do Budismo Theravada. A vida angku gira em torno do templo local.

Obstáculos ao Ministério

A visão de mundo do budismo é muito diferente do que a cosmovisão da Escritura.

Idéias ao Ministério

Talvez os cristãos chineses serão usados para levar o Evangelho de Cristo a esta comunidade budista. Ore por isso.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Provavelmente não há seguidores de Cristo na comunidade Angku no presente, mas ore por aqueles que logo virão a crer. Ore para que sejam como Deus, vivendo em verdadeira justiça e santidade. Ore para que as Escrituras estejam disponíveis.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que ao povo Angku seja dado conhecimento da sua necessidade de um Salvador e do perdão dos pecados. Ore para que eles venham a saber e acreditar que Jesus é este Salvador.

Foco Escritura

"Feliz a nação cujo Deus é o SENHOR, e o povo que ele escolheu para sua herança." Salmos 33:12

Angku ở China

Người Angku có nguồn gốc từ cộng đồng Áo-Á đông dân cư ngụ khắp tỉnh Vân Nam trước khi người Dai và người Yi đến xâm chiếm vùng này. "Những kẻ xâm lược đánh đuổi họ khỏi nơi đang sinh sống, phân tán họ thành những nhóm nhỏ sống tách biệt như hiện nay." Hầu hết phụ nữ Angku thích nhai trầu cau để răng và nướu bị xỉn màu (hơi ngả sang màu đen). Răng hơi ngả sang màu đen được xem là nét đẹp của phụ nữ Angku. Vì cớ trầu cau chỉ làm cho răng xỉn màu tạm thời nên nhiều người đã dùng thuốc nhuộm màu đen để nhuộm răng. Người Angku hết lòng theo Phật giáo Tiểu Thừa. Cuộc sống của họ xoay quanh những đền miếu địa phương.

Những khó khăn trở ngại

Thế giới quan của Phật giáo rất khác với thế giới quan của Kinh Thánh.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Mong rằng Chúa sẽ thôi thúc các Cơ Đốc nhân Trung Hoa đem Phúc Âm của Chúa Cứu Thế đến cho cộng đồng Angku theo Phật giáo. Xin Chúa giúp họ thực hiện công tác này.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Có lẽ hiện nay chưa có Cơ Đốc nhân nào giữa vòng người Angku. Xin Chúa khiến nhiều người sớm tin nhận Ngài. Xin Chúa giúp các tín hữu tương lai sống công chính và thánh khiết. Xin Chúa cho họ sớm có Kinh Thánh.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa khiến người Angku nhận ra rằng họ cần Chúa Cứu Thế là Đấng tha thứ tội lỗi cho họ. Xin Chúa giúp họ hiểu và tin Chúa Giê-xu chính là Đấng Cứu Chuộc.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân-tộc nào được Ngài chọn làm cơ-nghiệp mình có phước thay!" Thi-thiên 33:12

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.