Unreached of Day: Today

Population
47,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Jew, Hungarian Speaking in Hungary

There has been a Jewish presence in Hungary since Roman times. At its height, the Jewish population of historical Hungary numbered more than 900,000, but the Holocaust and emigration has reduced that number greatly. In the weeks from May 15 through July 8, 1944, approximately 400,000 Hungarian Jews were exterminated. For most of this time period, 12,000 Jews were delivered to Auschwitz in a typical day.

Ministry Obstacles

Spiritual darkness concerning the person of Jesus has been an obstacle for the Jews for centuries.

Outreach Ideas

Pray the Lord will open the hearts of the Jews to desire God's blessings through a movement of family-based discovery Bible studies.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the few believers in Jesus the Messiah among the Hungarian Jews, that they will zealously follow him. Pray they will be a light to their own people.

Pray for the Entire People Group

Pray for the Jews to have the veil removed from their eyes, concerning who Jesus truly is.

Scripture Focus

"And I will bless those who bless you, And the one who curses you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed." Genesis 12:3

Judío, Húngaro Hablante en Hungría

Ha habido presencia judía en Hungría desde la época romana. En su apogeo, la población judía histórica de Hungría era más de 900,000, pero el Holocausto y la emigración han reducido ese número considerablemente. En las semanas del 15 de mayo al 8 de julio de 1944, aproximadamente 400,000 judíos de Hungría fueron exterminados. Para la mayoría de este periodo de tiempo, 12,000 judíos fueron entregados a Auschwitz en un día típico.

Obstáculos para el Ministerio

La oscuridad espiritual sobre quien es Jesús ha sido un obstáculo para los judíos durante siglos.

Ideas para el Ministerio

Se necesita de oración y más oración para los judíos.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los pocos creyentes en Jesús (el Mesías) entre los judíos de Hungría y que le sigan fielment. Ore para que sean una luz para su propia gente.

Ore por toda la Etnia

Ore por los judíos para que el velo le sea quitado de sus ojos en cuanto a quién es Jesús realmente.

Texto Bíblico

"Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra." Génesis 12:3

Jew, Hungarian Speaking헝가리

헝가리 지역에는 로마 시대때부터 유대인이 거주했습니다. 가장 많았을 때에는 900,000명까지 헝가리에 있었다고 기록되어있지만, 홀로코스트(1930~1940년대의 나치에 의한 유대인 대학살)와 이민으로 인해 그 숫자는 급격히 감소했습니다. 1944년 5월 15일부터 6월 8일의 몇주동안 대략 400,000명의 헝가리 유대인이 몰살당했습니다. 당시 아우슈비츠로 이송된 유대인은 하루에 12,000명이었습니다.

선교 장애 요인

예수님에 대한 영적 어두움은 수세기동안 유대인에게 장애물이 되어 왔습니다.

전도 방법 제안

기도, 더욱 많은 기도가 유대인들을 위해 필요합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

헝가리 유대인들 가운데 있는 메시아 예수를 믿는 소수의 신자들을 위해 기도하여 그들이 열정적으로 에수님을 따를 수 있도록 기도해 주십시오. 그들이 자기 민족에게 빛이 될 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

유대인들의 눈 앞에 가리워진 베일이 벗겨져서 예수님이 진정으로 누구신지 보게 되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라 창세기 12:3

Judeu húngaro na Hungria

Tem havido uma presença judaica na Hungria desde a época romana. No seu auge, a população judaica da Hungria chegou a mais de 900.000, mas o Holocausto e a emigração tem reduzido esse número consideravelmente. Nas semanas entre 15 de maio e 8 de julho de 1944, cerca de 400.000 judeus húngaros foram exterminados. Para a maior parte deste período, foram entregues 12.000 judeus para Auschwitz em um dia típico.

Obstáculos ao Ministério

Trevas espirituais sobre a pessoa de Jesus tem sido um obstáculo para os judeus durante séculos.

Idéias ao Ministério

É necessário oração e mais oração pelos judeus.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos poucos crentes em Jesus, o Messias, entre os judeus húngaros, para que O sigam zelosamente. Ore para que sejam uma luz para seu próprio povo.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que os judeus tenham o véu removido de seus olhos, a respeito de quem Jesus realmente é.

Foco Escritura

"Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; em ti serão benditas todas as famílias da terra." Gênesis 12:3

Jew, Hungarian Speaking ở Hungary

Người Do Thái hiện diện tại Hungary từ thời La Mã. Trong lịch sử Hungary, dân số Do Thái có thời lên đến hơn 900.000 người. Dầu vậy, cuộc thảm sát người Do Thái của phát xít trước và trong Chiến tranh thế giới lần thứ II cũng như cuộc tản cư đã làm con số này giảm hẳn. Có khoảng 400.000 người Hungary gốc Do Thái đã bị sát hại trong các tuần lễ từ ngày 15 tháng 5 đến tháng 7 năm 1944. Trong khoảng thời gian đó, trung bình một ngày có khoảng 12.000 người Do Thái bị chở đến Auschwitz.

Những khó khăn trở ngại

Sự tối tăm về tâm linh của người Do Thái liên quan đến nhân tánh của Cứu Chúa Giê-xu là một rào cản trong suốt nhiều thế kỷ qua.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn nữa cho người Do Thái.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Giữa vòng người Hungary gốc Do Thái có một số ít người tin Chúa Giê-xu chính là Đấng Cứu Thế. Xin Chúa khiến họ ngày càng muốn sống theo gương của Chúa Giê-xu. Xin Chúa khiến họ trở thành sự sáng cho chính dân tộc của mình.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa vén bức màn đang che mắt thuộc linh của người Do Thái để họ tin rằng Chúa Giê-xu đúng là Đấng Mê-si-a.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa-sả kẻ nào rủa-sả ngươi; và các chi-tộc nơi thế-gian sẽ nhờ ngươi mà được phước." Sáng-thế Ký 12:3

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.