Unreached of Day: Today

Pray for the Afghan, Tajik in Afghanistan
Population
9,801,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Afghan, Tajik in Afghanistan

Modern Afghans are descended from Persian peoples, and are sometimes referred to as Tajiks. They have always spoken Persian (speaking the related Dari dialect in Afghanistan). Originally a tribal group, they abandoned strict organizational structure long ago. However, cultural traditions are guarded and observed - traditions that survived centuries of invasion by forces ranging from ancient Arab hordes to recent Taliban fighters.

Ministry Obstacles

The Afghans have been Muslim for many generations. They acknowledge Jesus as an honored prophet, but not as deity, the Son of God.

Outreach Ideas

The Afghans do not have a high literacy rate. The Gospel can probably best come to them using oral means: videos, recordings, radio, stories from Scripture.

Pray for the Followers of Christ

Pray for followers of Jesus to be effective in demonstrating how Jesus blesses and heals families and communities. There are a handful of believers among the Afghans of Afghanistan. Pray for their protection, and that they will be full of the fruit of God's Spirit - love, joy, peace.

Pray for the Entire People Group

Pray for peace in Afghanistan, for a stable and effective government, and for improved living conditions for all people.

Scripture Focus

"And those who lead many to righteousness [will shine] like the stars for ever and ever." Daniel 12:3

Afghan, Tajik en el Afganistán

Los tayikos modernos son descendientes de los pueblos persas. Siempre han hablado persa (hablan un dialecto relacionado al dari en Afganistán). Siendo originalmente un grupo tribal, abandonaron la estructura organizativa estricta desde hace mucho tiempo. Sin embargo, siguen guardando tradiciones culturales. Estas tradiciones han sobrevivido los siglos de invasión de las fuerzas como las antiguas hordas árabes y recientemente los guerreros talibanes.

Obstáculos para el Ministerio

Tayikistán ha sido un país musulmán durante muchas generaciones. Reconocen a Jesús como un profeta honrado, pero no como una deidad, el Hijo de Dios.

Ideas para el Ministerio

Los tayikos tienen baja tasa de alfabetización. El Evangelio probablemente les puede llegar mejor a través de los medios orales: los videos, las grabaciones, la radio y las historias de la Biblia.

Ore por los Seguidores de Cristo

Hay un puñado de creyentes entre los tayikos de Afganistán. Ore por su protección, y para que sean llenos de los frutos del Espíritu de Dios: el amor, el gozo y la paz.

Ore por toda la Etnia

Ore por la paz en Afganistán, por un gobierno estable y eficaz y por mejores condiciones de vida para todos.

Texto Bíblico

"Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad." Daniel 12:3

Afghan, Tajik아프가니스탄

현대의 타직 Tajiks 사람들은 페르시아인의 후손입니다. 이들은 항상 페르시아어를 말해왔습니다. (아프가니스탄에서는 페르시아어의 한 방언인 Dari어를 말합니다.) 원래는 부족 집단이었는데, 이제는 그 엄격한 조직 구조를 이미 버린 상태입니다. 하지만 수세기동안에 걸친 침략들(고대의 아랍 폭도들로부터 최근의 탈레반 군인들까지) 속에서도 살아남은 문화적 전통은 보호받고 지켜지고 있습니다.

선교 장애 요인

타직 사람들은 많은 세대동안 무슬림이었습니다. 이들은 예수님이 존경받는 예언자라는 것은 인정하지만, 하나님의 아들이신 신성은 인정하지 않습니다.

전도 방법 제안

타직 사람들의 문자 해독률은 높지 않습니다. 복음은 이들에게 구전으로 가장 잘 전해질 수 있습니다 - 영화, 오디오 녹음, 라디오, 성경 이야기 등입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

아프가니스탄의 타직 사람들 가운데에는 아주 조금의 신자들밖에는 없습니다. 그들이 보호받도록, 하나님의 성령의 열매-사랑, 기쁨, 평화-가 가득하도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

아프가니스탄의 평화를 위해 기도하여, 안정되고 효율적인 정부를 갖게 되도록, 모든 사람들의 삶의 질이 개선되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은데로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 비취리라 다니엘 12:3

afegão no Afeganistão

Os Tajiks modernos são descendentes de povos persas. Eles sempre falaram persa (falam o dialeto Dari relacionados no Afeganistão). Originalmente um grupo tribal, eles abandonaram a estrutura organizacional rígida há muito tempo. No entanto, as tradiçõess culturais são guardadas e observadas - tradições que sobreviveram séculos de invasão pelas forças que vão desde antigas exércitos árabes até os últimos combatentes do Taliban.

Obstáculos ao Ministério

O tadjique são muçulmanos por muitas gerações. Eles reconhecem Jesus como um profeta honrado, mas não como divindade, como Filho de Deus

Idéias ao Ministério

O tadjique não são muito alfabetizados. Provavelmente a melhor maneira de levar o Evangelho a eles seja através dos meios oral: vídeos, gravações de rádio, histórias da Bíblia.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Há um punhado de crentes entre os Tajiks, no Afeganistão. Ore por sua proteção e que sejam cheios do fruto do Espírito do Senhor: amor, alegria, paz.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore por paz no Afeganistão, por um governo estável e eficiente, e por melhores condições de vida para todas as pessoas.

Foco Escritura

"Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento; e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente." Daniel 12:3

Afghan, Tajik ở Afghanistan

Người Tajik hiện đại là hậu tự của người Ba Tư. Lâu nay họ nói tiếng Ba Tư (thật ra là tiếng địa phương Dari tại Afghanistan). Ban đầu họ là một bộ lạc nhưng từ lâu họ đã loại bỏ cơ cấu tổ chức hà khắc. Dầu vậy người Tajik vẫn bảo tồn các truyền thống văn hóa cổ xưa của mình. Các truyền thống văn hóa vẫn tồn tại qua nhiều thế kỷ từ cuộc xâm chiếm của quân Ả-rập thời xưa cho tới cuộc nổi loạn của quân Taliban mới đây.

Những khó khăn trở ngại

Người Tajik đã theo đạo Hồi qua nhiều thế hệ. Họ công nhận rằng Chúa Giê-xu là một đấng tiên tri đáng tôn quý nhưng không tin Ngài là Chân Thần và là Con Đức Chúa Trời.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Người Tajik có tỉ lệ biết chữ thấp. Tốt nhất nên rao truyền Phúc Âm cho người Tajik bằng các hình thức dùng lời nói như kể chuyện Kinh Thánh, sử dụng các băng ghi hình, các bản thu Phúc Âm hoặc đài phát thanh Cơ Đốc.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Có rất ít Cơ Đốc nhân giữa vòng người Tajik tại Afghanistan. Xin Chúa bảo vệ họ. Xin Chúa giúp họ bày tỏ những tâm tánh của Đức Thánh Linh như yêu thương, vui mừng và bình an.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa ban hoà bình cho nước Afghanistan. Xin Chúa duy trì một chính quyền ổn định và hoạt động hiệu quả để có thể cải thiện hoàn cảnh sống của người dân.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Những kẻ khôn-sáng sẽ được rực-rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt-đem nhiều người về sự công-bình sẽ sáng-láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi." Đa-ni-ên 12:3

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.