Unreached of Day: Today

Population
142,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Kota Bangun Kutai in Indonesia

Speakers of the Kota Bangun dialect of the Malay language reside in the central Mahakam River basin of East (Timur) Kalimantan, in the Kutai region. The first Roman Catholic mission was established in this locality in 1907. In the beginning of the 20th century the economy of Kutai flourished as a result of the establishment of the Borneo-Sumatra Trade Co.

Ministry Obstacles

This community lives in a remote region of Indonesia, and has little knowledge of who Jesus is.

Outreach Ideas

Pray for Kota Bangun Kuta families to be drawn to Jesus and to the Bible to find out more about this man, Jesus.

Pray for the Followers of Christ

There are few followers of Jesus among this Muslim people group, but pray for the many who will soon come to faith. Pray that the Lord will provide good pastors and teachers for them, and that they will follow the Lord with total commitment.

Pray for the Entire People Group

Pray for the Kota Banguin Malay, that they will soon come to a more correct understanding of who Jesus (whom Muslims call Isa al-Masih) truly is, and understand the significance of his death on the cross.

Scripture Focus

"All nations you have made will come and worship before you, O Lord; they will bring glory to your name." Psalm 86:9

Kota Bangun Kutai en Indonesia

Los hablantes del dialecto kota banguin de la lengua malaya residen en la cuenca central del Río Mahakam de Kalimantan del Sur, en la región Kutai. La primera misión católica se estableció en esta localidad en 1907. Al principio del siglo XX la economía de Kutai floreció como resultado de la creación de la Compañía de Comercio Borneo-Sumatra.

Obstáculos para el Ministerio

Esta comunidad vive en una remota región de Indonesia y tiene poco conocimiento de quién es Jesús.

Ideas para el Ministerio

Los obreros cristianos pueden llevar el Evangelio a esta región a través de películas y grabaciones y también utilizar las historias de las Escrituras.

Ore por los Seguidores de Cristo

Es muy posible que no haya seguidores de Jesús en esta etnia musulmána, pero ore por que pronto surjan algunos. Ore para que el Señor provea de buenos pastores y maestros para ellos y que lleguen a seguir al Señor en un compromiso total.

Ore por toda la Etnia

Ore por los malayo kota banguin, que pronto lleguen a una comprensión más correcta de quien es Isa (Jesús) en verdad, y entender el significado de su muerte en la cruz.

Texto Bíblico

"Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, Y glorificarán tu nombre." Salmos 86:9

Kota Bangun Kutai인도네시아

말레이어의 지역방언인 Kota Bangun어를 구사하는 사람들은, 인도네시아 칼리만탄 티무르주(=동칼리만탄주)의 Kutai지역인 Mahakam강의 중류 유역에 거주합니다. 이 지역 최초의 로마 카톨릭 선교는 1907년에 시작되었습니다. 20세기초에 보르네오-수마트라 무역회사의 설립으로 인해 Kutai 지역의 경제가 활성화되었습니다.

선교 장애 요인

이 지역사회 사람들은 인도네시아에서도 동떨어진 지역에 살아가며 예수님이 누구신지에 대해 거의 지식이 없습니다.

전도 방법 제안

그리스도인 사역자들은 이 지역에 영화와 오디오 녹음 및 성경 이야기의 형태로 복음을 전달할 수 있을 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

무슬림 신자들인 이들 가운데에는 아마도 예수님을 따르는 사람이 없는 것 같지만, 곧 나타나게 될 이들을 위해 기도해 주십시오. 주님께서 좋은 목회자와 교사를 이들을 위해 보내시도록, 주님께 온전히 헌신하여 따르게 되도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Kota Banguin Malay 종족을 위해 기도하여 이들이 이사(=Isa=예수님)께서 누구신지 정확하게 이해하게 되도록, 또한 예수님의 십자가에서의 죽음이 어떤 중요성이 있는지 이해하게 되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

주여 주의 지으신 모든 열방이 와서 주의 앞에 경배하며 주의 이름에 영화를 돌리리이다 시편 86:9

Kota bangun kutai na Indonésia

O povo que fala o dialeto Banguin Kota do idioma malaio residem na bacia do Rio Mahakam central de Kalimantan Sul, na região Kutai. A primeira missão católica romana foi estabelecida nesta localidade em 1907. No início do século 20 a economia do Kutai floresceu como um resultado da criação do Bornôu, Sumatra Trade Co.

Obstáculos ao Ministério

Essa comunidade vive numa região remota da Indonésia, e tem pouco conhecimento de quem é Jesus.

Idéias ao Ministério

Trabalhadores cristãos podem levar o Evangelho a esta região através de filmes e gravações, e também usar histórias das Escrituras.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Pode ser que não haja seguidores de Jesus neste grupo de pessoas muçulmanas, mas ore por aqueles que em breve virão. Ore para que o Senhor providencie bons pastores e mestres para eles, e que eles sigam o Senhor com empenho total.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que os Kota Banguin malaios, que em breve chegarão a uma compreensão mais correta de quem Isa (Jesus) verdadeiramente é, possam compreender o significado da Sua morte na cruz.

Foco Escritura

"Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome." Salmos 86:9

Kota Bangun Kutai ở Indonesia

Những người nói tiếng Kota Banguin, một thứ tiếng địa phương Mã Lai, sinh sống tại miền trung của lưu vực sông Mahakam ở phía đông (Timur) Kalimantan, trong vùng Kutai, nước Indonesia. Trung tâm truyền giáo đầu tiên của Công giáo La Mã được thiết lập ở đây năm 1907. Vào những năm đầu của thế kỷ 20, nền kinh tế của vùng Kutai phát triển do sự thành lập của bang Borneo-Sumatra.

Những khó khăn trở ngại

Cộng đồng người Kota Banguin sinh sống ở vùng xa xôi hẻo lánh của nước Nam Dương, họ biết rất ít về Chúa Giê-xu.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Nhân sự Cơ Đốc có thể truyền bá Tin Lành đến vùng đất này bằng cách sử dụng các văn phẩm Cơ Đốc như các phim và các bản thu Phúc Âm lẫn các chuyện kể trong Kinh Thánh.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Hiện nay, giữa vòng nhóm người Kota Bangun theo đạo Hồi này có thể chưaa có Cơ Đốc nhân nào. Cầu nguyện cho họ sớm trở lại tin nhận Chúa. Xin Chúa chuẩn bị và sai phái nhiều mục sư và giáo viên dạy Kinh Thánh đến với họ. Xin Chúa giúp họ cam kết theo Ngài hoàn toàn.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa giúp người Kota Banguin Kutai ở Indonesia sớm muốn hiểu chính xác hơn về danh xưng Isa (Chúa Giê-xu) thật sự là ai. Xin Chúa giúp họ hiểu tầm quan trọng của việc Ngài chịu chết trên cây thập tự.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng-nên Sẽ đến thờ-lạy trước mặt Chúa, Và tôn-vinh danh Chúa." Thi-thiên 86:9

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.