Unreached of Day: Today

Pray for the Kol in India
Population
1,754,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Kol in India

In the colonial period, the word kol acquired a pejorative connotation. It became a synonym for the savage, the lowly, those performing menial jobs, the militant and the aggressive. In some regions, their traditional and present-day occupation is the collecting and selling fuel of wood and leaves from forest and wage labor. They worship family deities like Birmidevi and Simoridevi, village deities, and regional deities.

Ministry Obstacles

An animistic, polytheistic worldview is an obstacle to faith in Christ, but not an insurmountable obstacle.

Outreach Ideas

Many workers are needed to carry the good news about Christ to the several language groups within the Kol community.

Pray for the Followers of Christ

There are a few followers of Christ among the Kol community. Pray they will experience Christ's love that surpasses knowledge.

Pray for the Entire People Group

Pray the Kol community will increasingly hunger to know the creator God. Pray for people of faith to demonstrate to the Kol the power of Jesus to free them from bondage to the deities they serve.

Scripture Focus

"The harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore beseech the Lord of the harvest to send out workers into His harvest." Matthew 9:37-38

Kol en la India

En el período colonial, la palabra "kol" adquirió una connotación peyorativa. Se convirtió en un sinónimo de lo salvaje, los miserables, los obreros de poca importancia, lo militante y lo agresivo. En algunas regiones su ocupación tradicional y actual es la recolección y la venta de madera y hojas para combustible y el trabajo asalariado. Adoran a deidades de la familia como: Birmidevi y Simoridevi, deidades del pueblo y deidades regionales.

Obstáculos para el Ministerio

La cosmovisión animista y politeísta es un obstáculo a la fe en Cristo, pero no es un obstáculo imposible.

Ideas para el Ministerio

Se necesita de muchos obreros para llevar las buenas nuevas de Cristo a los varios grupos lingüísticos dentro de la comunidad kol.

Ore por los Seguidores de Cristo

Hay unos cuantos seguidores de Cristo en la comunidad kol. Ore para que experimenten el amor de Cristo que sobrepasa el entendimiento.

Ore por toda la Etnia

Ore para que la comunidad kol tenga el deseo de conocer al Dios creador, y para que pierdan el interés en adorar a los seres imaginarios.

Texto Bíblico

"Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies." Mateo 9:37-38

Kol인도

식민지 시대에 kol 이란 단어는 경멸적 의미를 내포하게 되었습니다. 야만적이며 하찮고 천한 직업을 가졌는데다가 호전적, 공격적인 것과 동의어가 되어버렸습니다. 일부 지역에서 이들의 전통적이면서도 현재의 직업은 땔감 나무와 잎을 모아서 팔거나 혹은 임금노동직에 종사하는 것입니다. 이들은 가정의 신인 Birmidevi 및 Simoridevi 와 마을의 신, 지역의 신들을 섬깁니다.

선교 장애 요인

정령 신앙과 다신론적인 세계관은 그리스도를 믿는 것에 장애물이 되지만 해결할 수 없는 정도는 아닙니다.

전도 방법 제안

Kol 지역사회의 몇몇 언어 집단들에게 그리스도의 좋은 소식을 전달하기 위해서는 많은 일꾼이 필요합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Kol 지역사회에는 그리스도를 따르는 소수의 성도들이 있습니다. 이들이 지식을 뛰어넘는 그리스도의 사랑을 경험할 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Kol 지역사회가 창조주 하나님을 더욱 알려는 갈망을 갖게 되도록, 상상속 존재들을 숭배하려는 관심을 버리게 되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

이에 제자들에게 이르시되 추수할 것은 많되 일군은 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일군들을 보내어 주소서 하라 하시니라 마태복음 9:37-38

Kol na Índia

No período colonial, a palavra kol adquiriu uma conotação pejorativa. Tornou-se sinônimo de selvagem, os humildes, os que executam trabalhos braçais, o militante e agressivo. Em algumas regiões, a sua ocupação tradicional e até os dias de hoje, são a coleta e venda de combustível de madeira e folhas da floresta e o trabalho assalariado. Eles adoram divindades familiares como Birmidevi e Simoridevi, divindades da aldeia, e divindades regionais.

Obstáculos ao Ministério

Um animista, com visão politeísta é um obstáculo para a fé em Cristo, mas não é um obstáculo intransponível.

Idéias ao Ministério

Muitos missionários são necessários para levar as boas novas de Cristo para os grupos da comunidade Kol, que falam diferentes línguas.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Há alguns seguidores de Cristo na comunidade Kol. Ore para que experimentem o amor de Cristo, que excede todo entendimento.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que a comunidade Kol sinta cada vez mais fome de conhecer o Deus Criador, e para que percam o interesse em adorar seres imaginários.

Foco Escritura

"E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara." Mateus 9:37-38

Kol ở India

Trong thời kỳ thuộc địa, người ta dùng từ ngữ "kol" với ý xúc phạm. Từ ngự này đồng nghĩa với từ ngữ chỉ về những người lao động chân tay, người dã man, thấp hèn, hiếu chiến và hung hăng. Ở một số vùng, nghề truyền thống được lưu truyền cho đến nay của người Kol là gom củi và lá cây trong rừng để bán hoặc làm công ăn lương. Họ thờ các thần của gia đình như thần Birmidevi, thần Simoridevi, các thần làng, và các thần vùng.

Những khó khăn trở ngại

Thế giới quan của người theo Bái Vật giáo và đa thần cản trở họ tin Chúa Cứu thế, dầu vậy điều đó chẳng phải là rào cản không thể vượt qua.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần nhiều nhân sự Cơ Đốc để rao truyền Phúc Âm cho các nhóm nói các thứ tiếng khác nhau trong cộng đồng người Kol.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Giữa vòng cộng đồng người Koi có một số ít người tin Chúa. Xin cầu nguyện để họ sẽ trải nghiệm tình yêu thương của Chúa Cứu Thế không dựa trên thi thức.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa khiến người Kol quan tâm muốn biết về Đấng Tạo Hóa. Xin Chúa khiến họ không còn muốn thờ các thần tưởng tượng của loài người.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Ngài bèn phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. 38Vậy, hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình." Ma-thi-ơ 9:37-38

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.