Unreached of Day: Today

Pray for the Minangkabau in Indonesia
Population
6,648,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Minangkabau in Indonesia

These people are well known for their tradition of merantau (going to distant areas to seek success). Many of them have moved to other islands in Indonesia. In the 1800s, the Dutch took advantage of a conflict between the Minangkabau cultural guardians and Muslim leaders and intervened to gain control of the area. Islam was used as a rallying point in the struggle against the Dutch and resulted in Islam being incorporated into Minangkabau traditions.

Ministry Obstacles

The Minangkabau are a very large people group with very few Christian believers. Challenges are many with such a ratio.

Outreach Ideas

Individuals living outside their original home area are often somewhat open to new perspectives. Perhaps workers can seek out such individuals for purposes of sharing the love of Jesus with them.

Pray for the Followers of Christ

Pray the few believers among the Minangkabau will become firmly established in the faith, understanding and believing the good news of grace found in Jesus Christ. Pray they will tactfully share this faith with family and friends.

Pray for the Entire People Group

Pray for improved educational opportunities for the children of the Minangkabau.

Scripture Focus

"Let the peoples praise You, O God; Let all the peoples praise You." Psalm 67:3

Minangkabau en Indonesia

Esta etnia es bien conocida por su tradición de merantau (ir a zonas distantes para buscar el éxito). Muchos de ellos se han trasladado a otras islas de Indonesia. En los años 1800, los neerlandeses se aprovecharon de un conflicto entre los guardianes de la cultura minangkabau y los líderes musulmanes e intervinieron para ganar el control de la zona. El Islam se utilizó como punto de reunión en la lucha contra los neerlandeses y el Islam se incorporó en las tradiciones minangkabau como resultado.

Obstáculos para el Ministerio

Los minangkabau son una etnia muy grande con muy pocos cristianos. Los desafíos son muchos con tan pocos creyentes.

Ideas para el Ministerio

Las personas que viven fuera de su área de origen a menudo se abren a nuevas perspectivas. Tal vez los obreros pueden buscar a estas personas con el fin de compartir el amor de Jesús con ellos.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los pocos creyentes entre los minangkabau para que se establezcan firmemente en la fe, entendiendo y creyendo las buenas nuevas de la gracia que se encuentra en Jesucristo. Ore para que con mucho tacto compartan la fe con sus familias y con sus amigos.

Ore por toda la Etnia

Ore por mejores oportunidades educativas para los hijos de los minangkabau.

Texto Bíblico

"Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te alaben." Salmos 67:3

Minangkabau인도네시아

이 사람들은 merantau 전통(먼 타지역에 가서 성공을 추구하는 것)으로 잘 알려져 있습니다. 이들중 많은 이들은 인도네시아의 다른 섬들로 이주했습니다. 1800년대에 네덜란드 사람들은 Minangkabau 문화를 지키려는 사람들과 무슬림 지도자들간의 갈등을 이용하여 이 지역을 다스리게 되었습니다. 네덜란드인들과의 갈등에 결국 이슬람이 이용되었으며, 결과적으로 Minangkabau 전통과 이슬람이 융합되었습니다.

선교 장애 요인

Minangkabau 사람들은 매우 큰 인종 그룹이며 매우 적은 수의 그리스도인 신자들이 있습니다. 이런 비율에서는 많은 도전을 마주하게 됩니다.

전도 방법 제안

고향을 벗어나 타지에 사는 사람들은 새로운 세계관에 어느정도 열려있는 경우가 있습니다. 아마도 사역자들이 그런 개개인들에게 예수님의 사람을 공유할 수 있을 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Minangkabau 가운데 있는 소수의 신자들을 위해 기도하여 이들이 믿음 안에서 굳건히 서도록, 예수 그리스도 안에서 찾을 수 있는 은혜의 좋은 소식을 이해하고 믿게 되도록 기도해 주십시오. 이 믿음을 가족과 친구들에게 기지있게 나눌 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Minangkabau 아이들의 교육의 기회가 개선되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

하나님이여 민족들이 주를 찬송하게 하시며 모든 민족들이 주를 찬송하게 하소서 시편 67:3

Minangkabau padang na Indonésia

Essas pessoas são bem conhecidas por sua tradição de Merantau (indo para áreas distantes para buscar o sucesso). Muitos deles foram transferidos para outras ilhas na Indonésia. Em 1800, o holandeses aproveitaram-se de um conflito entre os guardiões culturais Minangkabau e líderes muçulmanos e interferiram para ganhar o controle da área. Islã foi usado como um ponto de união na luta contra os holandeses e resultou do Islã de ser incorporado nas tradições Minangkabau.

Obstáculos ao Ministério

O Minangkabau é um grupo grande de pessoas com muito poucos crentes cristãos. Os desafios são muitos com essa estatística.

Idéias ao Ministério

Indivíduos que vivem fora de sua área original são muitas vezes um pouco mais abertos a novas perspectivas. Talvez os trabalhadores podem procurar essas pessoas para fins de compartilhar o amor de Jesus com eles.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que os poucos crentes entre os Minangkabau consolidem-se na fé, entendendo e crendo nas boas novas da graça encontrada em Jesus Cristo. Ore para que compartilhem sua fé com sua família e seus amigos com discernimento.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore por melhores oportunidades educacionais para as crianças Minangkabau.

Foco Escritura

"Louvem-te os povos, ó Deus; louvem-te os povos todos." Salmos 67:3

Minangkabau ở Indonesia

Người Minangkabau nổi tiếng với truyền thống "merantau" (đi đến những nơi xa để tìm thành công). Nhiều người trong số họ chuyển đến sống tại các hòn đảo khác ở Indonesia. Vào những năm 1800, người Hà Lan lợi dụng mâu thuẫn giữa những người bảo tồn văn hóa Minangkabau với các nhà lãnh đạo Hồi giáo để can thiệp và giành quyền cai trị vùng này. Người Minangkabau nhân danh đạo Hồi để tập trung dân chúng chống lại người Hà Lan. Vì vậy đạo Hồi trở thành một phần trong truyền thống của người Minangkabau.

Những khó khăn trở ngại

Người Minangkabau là cộng đồng đông dân nhưng có rất ít Cơ Đốc nhân. Tỉ lệ này gây ra nhiều thách thức cho công tác truyền giáo.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Những người sống tha hương thường có phần cởi mở với quan điểm mới. Mong rằng các nhân sự Cơ Đốc có thể gặp những người này để chia sẻ tình yêu thương của Chúa Giê-xu cho họ.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin Chúa giúp một số ít Cơ Đốc nhân Minangkabau vững tin nơi Chúa Cứu Thế. Xin Chúa khiến họ hiểu và tin Tin Lành của ân phúc do Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho. Xin Chúa giúp họ khéo léo làm chứng về Chúa Giê-xu cho gia đình và bạn bè.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa cho người Minangkabau có thêm cơ hội giáo dục tốt để con cái họ được đi học.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi-khen Chúa! Nguyện muôn dân ca-tụng Chúa!" Thi-thiên 67:3

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.