Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Population
4,259,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Uzbek, Southern in Afghanistan

Uzbeks come from a predominantly Sunni Muslim background, usually of the Hanafi school, but variations exist. The majority of Uzbeks from the former USSR came to practice religion with a more liberal interpretation due to the official Soviet policy of atheism, while Uzbeks in Afghanistan and other countries to the south have remained more conservative adherents of Islam. The Uzbeks are descended to a large degree from Turk-Mongol invaders.

Ministry Obstacles

The misunderstanding about who Jesus is, and what He has accomplished on our behalf, must be overcome.

Outreach Ideas

Pray for laborers to sow God's Word to persons and households of peace, which will in turn catalyze movements to Christ among the Uzbeks.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the believers among the Uzbek, that they will grow in faith and in knowledge of the Lord Jesus Christ, and live holy lives. Pray they will put off falsehood and speak truthfully to one another.

Pray for the Entire People Group

Pray the Uzbeks will increasingly see Jesus (whom Muslims call Isa al-Masih) as the anointed Son of God, and will hunger to find out more about this man.

Scripture Focus

"All nations you have made will come and worship before you, O Lord, they will bring glory to your name." Psalm 86:9

Uzbeco, Sur en el Afganistán

Los uzbekos provienen de un trasfondo predominantemente suní, por lo general de la escuela hanafi, pero existen variaciones. La mayoría de los uzbekos de la antigua Unión Soviética llegaron a practicar la religión con una interpretación más liberal, debido a la política oficial soviética de ateísmo. Mientras tanto los uzbecos en Afganistán y otros países del sur han practicado un Islam más conservador. Mayormente los uzbecos son descendientes de los invasores turco-mongoles.

Obstáculos para el Ministerio

Se debe superar la confusión sobre quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros.

Ideas para el Ministerio

Las relaciones personales sanas son muy importantes. Los cristianos deben buscar amistades con los uzbekos de muchas maneras.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los creyentes entre los uzbekos para que crezcan en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y para que vivan una vida santa. Ore para que desechen la mentira, hablando la verdad el uno al otro.

Ore por toda la Etnia

Ore para que los uzbekos vean cada vez más que Isa (Jesús) es el ungido Hijo de Dios, y para que tengan el deseo de saber más acerca de este hombre.

Texto Bíblico

"Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, Y glorificarán tu nombre." Salmos 86:9

Uzbek, Southern아프가니스탄

우즈벡 사람들은 수니 무슬림이 우세하며 대부분 하나피(Hanafi) 학파이지만 그 외에도 다양한 학파가 존재합니다. 과거 소련 출신의 우즈벡 사람들 대다수는 소련의 무신론 정책에 영향을 받아 종교 규율을 자유롭게 해석하는 편이지만 , 아프가니스탄 및 남부지역의 국가들에 사는 우즈벡 종족들은 이슬람을 보수적으로 지지하는 사람들입니다. 이들 우즈벡 종족은 투르크-몽골 침략군들의 후손인 경우가 많습니다.

선교 장애 요인

예수님이 누구신지, 그분이 우리를 위해 무슨 일을 하셨는지에 대한 오해가 극복되어야 합니다.

전도 방법 제안

건강한 관계가 매우 중요합니다. 여러 방식으로 우즈벡 사람들과 친구관계를 맺어야 할 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

우즈벡 사람들 가운데 있는 성도들을 위해 기도하여 주 예수 그리스도를 믿는 믿음과 지식 안에서 자라나도록, 거룩한 삶을 살도록 기도해 주십시오. 거짓을 버리고 각각 그 이웃으로 더불어 참된 것을 말하도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

우즈벡 사람들이 Isa (예수님)을 하나님의 기름부음 받은 아들로 더욱 많이 보게 되도록, 또한 예수님에 대해 더욱 알려는 배고픔을 갖게 되도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

주여 주께서 지으신 모든 민족이 와서 주의 앞에 경배하며 주의 이름에 영광을 돌리리이다 시편 86:9

Uzbeque do sul no Afeganistão

Uzbeques veem de um passado predominantemente muçulmano sunita, geralmente da escola Hanafi, mas existem variações. A maioria dos uzbeques da antiga União Soviética chegaram a praticar a religião com uma interpretação mais liberal, devido à política oficial soviética do ateísmo, enquanto uzbeques do Afeganistão e de outros países do sul mantiveram-se mais conservadores e fiéis ao Islã. Os uzbeques são descendentes de grau elevado de invasores turco-mongóis.

Obstáculos ao Ministério

O mal-entendido sobre quem é Jesus, e o que Ele tem feito em nosso nome, deve ser superado.

Idéias ao Ministério

Relacionamentos saudáveis são muito importantes. Os cristãos devem procurar fazer amizade com os uzbeques de várias maneiras.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos crentes entres os Uzbek, para que cresçam na fé e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e vivem vidas santas. Ore para que deixem de lado a falsidade e falem a verdade um ao outro..

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que os Usbeques progressivamente vejam Isa (Jesus) como o Ungido Filho de Deus, e anseiem por aprender mais sobre este Homem.

Foco Escritura

"Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome." Salmos 86:9

Uzbek, SouthernAfghanistan

Người Uzbek đến từ một tầng lớp theo Hồi giáo Sunni cách mạnh mẽ. Họ thường thuộc về trường phái Hanafi nhưng tồn tại nhiều đặc trưng riêng. Đa số người Uzbek xuất thân từ chế độ Xô Viết cũ, giải nghĩa giáo lý và thực hiện nghi thức tôn giáo thoáng hơn do ảnh hưởng từ học thuyết vô thần của chế độ Xô Viết. Còn người Uzbek ở Afghanistan và các nước khác ở phía nam thì theo trường phái bảo thủ. Đa số người Uzbek là hậu duệ của quân xâm lược Mông Cổ gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Những khó khăn trở ngại

Cần giải toả hiểu lầm của người Uzbek về Chúa Giê-xu và những việc Ngài đã làm cho chúng ta

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Mối liên hệ lành mạnh rất quan trọng, Cơ Đốc nhân nên tìm nhiều cách để làm bạn với người Uzbek.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Cầu nguyện cho Cơ Đốc nhân Uzbek sớm trưởng thành trong đức tin và hiểu biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa khiến họ sống thánh khiết, từ bỏ sự dối trá mà sống thành thật với nhau.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Cầu nguyện cho người Uzbek sẽ ngày càng nhận biết Isa (Chúa Giê-xu) là Con của Đức Chúa Trời, Đấng được xức dầu. Xin Chúa khiến họ muốn tìm hiểu về Ngài.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng-nên Sẽ đến thờ-lạy trước mặt Chúa, Và tôn-vinh danh Chúa." Thi-thiên 86:9


Full profile