Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Turkmen in Afghanistan
Population
2,122,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Turkmen in Afghanistan

Although the Turkmen are one of Central Asia's major people groups, they are a minority in Afghanistan, which is notable because they have formidable economic impact there. As a relatively small portion of the country's total population, their herdsmen supply world markets with prized Karakul sheep pelts and magnificent wool carpets from their renowned weavers. As with most of the region's peoples, hospitality is a defining characteristic.

Ministry Obstacles

Turkmen are Sunni Muslims, although the designation is largely one of cultural identification. Few know or practice its beliefs, intertwining them with old shamanistic holdovers that include curses, "evil-eye" charms and magic.

Outreach Ideas

The Turkmen need to see the power of the Holy Spirit in action before they will understand what they are missing.

Pray for the Followers of Christ

There are no known followers of Christ at this time.

Pray for the Entire People Group

* Pray for deliverance of the families and communities among the Turkmen in Afghanistan from fears that hinder them from embracing their Savior.
* Ask the Holy Spirit to replace their fear with His love, power, and self-discipline, as God's blessing will flow from family to family.

Scripture Focus

"All the ends of the earth will remember and turn to the Lord, and all the families of the nations will worship before You." Psalm 22:27

Turcomano en el Afganistán

A pesar de que los turkmena son un grupo étnico mayor de Asia Central, son una minoría en Afganistán, que es notable porque tiene un impacto económico formidable allá. Como una porción pequeña de la población total, sus pastores suple los mercados del mundo con pieles de oveja, y alfombras magnificas de lana de sus tejedores renombrados. Igual como la mayoría de los pueblos regionales, hospitalidad es una característica definida.

Obstáculos para el Ministerio

Los turkmena son musulmanes Sunní, a pesar de que la designación es mayormente una identificación cultural. Hay pocos que conocen o practican sus creencias, intercalándolos con viejos restos chamánicos que incluye maldiciones, "mal de ojo", encantos y magia.

Ideas para el Ministerio

Los turkmena necesitan ver el poder del Espíritu Santo en acción, antes de comprender lo que están faltando.

Ore por los Seguidores de Cristo

No hay seguidores de Cristo identificados en estos días.

Ore por toda la Etnia

Ore por la liberación de las familias y comunidades dentro de los turkmena en Afganistán, de los temores que les impide en abrazar a su Salvador.

Pide al Espíritu Santo a reemplazar el temor, por Su amor, poder y autodisciplina, para que fluyan las bendiciones de Dios de familia a familia.

Texto Bíblico

"Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti." Salmos 22:27

Turkmen아프가니스탄

투르크멘족은 중앙아시아의 주요 인물 집단 중 하나이지만 아프가니스탄에서 소수민족으로 활동하는데, 아프가니스탄에서 엄청난 경제적 영향을 미치기 때문에 눈에 띱니다. 그 나라 전체 인구의 비교적 적은 일부지만 목동들은 세계 시장에 귀중한 카라쿨 양가죽과 유명한 베 짜는 사람들은 훌륭한 양털 카펫을 공급하고 있습니다. 대부분의 지역 사람들과 마찬가지로 친절합니다.

선교 장애 요인

투르크멘은 수니파 이슬람교도이지만 대부분 문화적 정체성의 일부일 뿐입니다. 그 믿음을 알고 실천하는 사람은 거의 없고, 저주, 저주의 눈 부적 &마법을 포함한 오래된 무속적인 것들로 얽매여져 있습니다.

전도 방법 제안

투르크 인들은 성령님의 일하시는걸 통해서 성령님의 힘을 이해하고 자신들이 무엇을 모르고 살고 있는지 알수 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

현재 알려진 바 이 지역에는 크리스천은 없습니다.

이 민족 전체를 위한 기도

* 아프가니스탄에 있는 투르크멘의 가족과 공동체들이 구세주를 받아 들이 것을 방해하고 있는 두려움으로부터 구해 주시길 것을 기도 합니다.
* 성령님께 그들의 두려움을 주님의 사랑, 힘, 그리고 자기 수양으로 대체 할때 하나님의 축복이 가족에서 가족으로 흘러가길 기도해 주세요 .

성경 말씀

땅 끝에 사는 사람들도 생각을 돌이켜 주님께로 돌아올 것이며, 이 세상 모든 민족이 주님을 경배할 것이다. 시편 22:27

Turcomeno no Afeganistão

Embora os turcomenos sejam um dos principais grupos de povos da Ásia Central, eles são uma minoria no Afeganistão, o que é admirável porque têm um imenso impacto econômico lá. Como uma parcela relativamente pequena da população total do país, seus pastores fornecem aos mercados mundiais peles de ovelhas Karakul e magníficos tapetes de lã de seus renomados tecelões. Como na maioria dos povos da região, a hospitalidade é uma característica que os define

Obstáculos ao Ministério

Turcomenos são muçulmanos sunitas, embora a designação seja amplamente uma identificação cultural. Poucos conhecem ou praticam suas crenças, entrelaçando-as com antigas e remanescentes práticas xamanísticas, que incluem maldições, "mau-olhado", amuletos e magia.

Idéias ao Ministério

Os turcomenos precisam ver o poder do Espírito Santo em ação antes de entenderem o que estão perdendo.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Não há seguidores conhecidos de Cristo neste momento.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore pela libertação das famílias e comunidades entre os turcomenos no Afeganistão, por temores que os impedem de abraçar seu Salvador.
* Peça ao Espírito Santo que substitua o medo deles por Seu amor, poder e autodisciplina, quando a bênção de Deus fluirá de família em família.

Foco Escritura

"Lembrar-se-ão do SENHOR e a ele se converterão os confins da terra; perante ele se prostrarão todas as famílias das nações." Salmos 22:27

TurkmenAfghanistan

Mặc dù người Turkmen là một trong những nhóm người chính ở Trung Á, nhưng ở nước Afghanistan họ chỉ là thiểu số. Dầu vậy họ có ảnh hưởng kinh tế mạnh mẽ trong nước này. Tuy dân số của họ ít so với dân số của cả nước, những người chăn nuôi gia súc của họ cung cấp cho thị trường thế giới những bộ lông cừu Karakul cao giá và thảm len tuyệt đẹp do những người thợ dệt nổi tiếng của họ sản xuất. Lòng hiếu khách là một đặc tính nổi bật của họ cũng như hầu hết các dân tộc khác trong vùng.

Những khó khăn trở ngại

Người Turkmen được coi như là người Hồi giáo Sunni, dựa theo văn hóa của họ. Nhưng thật ̣ sự thì ít người hiểu biết hoặc thực hành niềm tin Hồi giáo, mà lại pha trộn niềm tin với những thói tục cũ của bái vật giáo kể cả những lời nguyền, bùa chú, "mắt quỷ" và ma thuật.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Người Turkmen cần thấy quyền năng của Đức Thánh Linh hành động để họ nhận biết họ đang sống trong tình trạng thiếu thốn.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Theo thông tin thì cho đến nay vẫn chưa có người Turkmen nào tin Chúa Giê-xu cả.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Cầu nguyện xin Chúa giải phóng các gia đình và cộng đồng người Turkmen ở Afghanistan khỏi những nỗi lo sợ đang cản trở họ tiếp nhận Đấng Cứu Thế
* Cầu nguyện xin Đức Thánh Linh thay thế nỗi lo sợ của họ với tình yêu, quyền năng và kỷ luật tự giác của Ngài, để phước hạnh của Chúa sẽ lan tràn chảy từ gia đình này qua gia đình khác.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Bốn phương thế-gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Các họ-hàng muôn dân sẽ thờ-lạy trước mặt Ngài." Thi-thiên 22:27


Full profile