Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Population
534,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Pashayi, Southeast in Afghanistan

The Southeastern Pashayi speak the Southeast dialect of Pashayi, which is unintelligible to other Pashayi speakers. Pashayi are tribal people. They are often led by a village council which is the authority on issues affecting the entire village. The council is composed of extended family members from each family unit. Personal disputes are left to be resolved by the individual who was hurt in some way, which often leads to feuds. The Pashayi value masculinity and honor more than anything else. The idea of an ideal man among the Pashayi is a man who is a proud warrior, one who is loyal to his family, one who is dangerous to his enemies, and a man who is always prepared for a feud when necessary. The Pashayi converted to Islam in the late sixteenth century. They are Sunni Muslims.

Ministry Obstacles

The Pashayi fear that following Christ will cause alienation within their community.

Outreach Ideas

Much persistent prayer is needed for all the peoples of Afghanistan. Spiritual opposition to the Gospel of Christ is intense but will be overcome by prayer.

Pray for the Followers of Christ

There likely are no followers of Jesus today among this tribe. However, please pray for those who will soon come to know and follow Christ. Pray they will see the importance of fellowshipping together for encouragement and edification.

Pray for the Entire People Group

Pray for peace in Afghanistan, and for increasing freedom for all the peoples to improve their lot in life. Pray they will understand the importance of seeking education for their children.

Scripture Focus

"I will give thanks to You, O Lord, among the peoples; I will sing praises to You among the nations ... Be exalted above the heavens, O God; Let Your glory be above all the earth." Psalm 57:9-11

Pashayi, Sudeste en el Afganistán

Los Pashayi del sudeste hablan el dialecto sudeste de Pashayi, que es ininteligible para los otros que hablan Pashayi. La tasa de alfabetización para su primer idioma es menos del 1%. Los Pashayi son un pueblo tribal. A menudo son dirigidos por un consejo aldeano que es la autoridad en asuntos afectando la aldea entera. El consejo está formado por miembros de familias grandes de cada unidad familiar. Disputas personales se dejan para ser resueltas por el individuo que fue herido de alguna manera, lo que a menudo conduce a peleas. Los Pashayi valoran la masculinidad y el honor más que cualquier otra cosa. La idea de un hombre ideal entre los Pashayi es un hombre que es un guerrero orgulloso, alguien que es leal a su familia, que es peligroso para sus enemigos, y un hombre que siempre está preparado para una pelea cuando sea necesario. Los Pashayi se convirtieron al islam a finales del siglo 16. Ellos son musulmanes sunitas.

Obstáculos para el Ministerio

Una taza de alfabetización muy baja sugiere la necesidad de que las Buenas Nuevas de Jesús, quien es él y que ha hecho, lleguen a la tribu Pashayi en forma oral.

Ideas para el Ministerio

Mucha oración persistente es necesaria para todos los pueblos de Afganistán. Oposición espiritual al Evangelio de Cristo es intensa pera será vencida por la oración.

Ore por los Seguidores de Cristo

Hay probabilidades que no hay seguidores de Jesús hoy en día entre esta tribu. Sin embargo, Por favor ore por aquellos que pronto llegarán a conocer y seguir a Cristo. Ore que ellos vean la importancia de tener comunión juntos para animarse y edificación.

Ore por toda la Etnia

Ore por la paz en Afganistán, y por creciente libertad para todos los pueblos para mejorar su parte en la vida. Ore para que entiendan la importancia de buscar una educación para sus hijos.

Texto Bíblico

"Te alabaré entre los pueblos, oh Señor; Cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, Y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios; Sobre toda la tierra sea tu gloria." Salmos 57:9-11

Pashayi, Southeast아프가니스탄

Southeastern Pashayi 사람들은 Pashayi어의 남동지역 방언을 말하는데 다른 Pashayi 사용자들은 알아듣기 힘든 말입니다. 이들의 일차 언어 문자 해독율은 1% 미만입니다. Pashayi 사람들은 부족 단위로 생활합니다. 전체 마을에 영향을 주는 마을 의회에서 결정하는 것에 종종 이끌려 갑니다. 의회의 구성원은 각 가족 단위에서 나온 대가족 구성원들입니다. 개인적 다툼은 상처받은 사람이 알아서 해결하게 내버려 두기 때문에 종종 불화의 씨앗이 됩니다. Pashayi 사람들은 남성성을 중요시하며 다른 어떤 것 보다도 더 큰 영예로 여깁니다. 이상적인 Pashayi 남자는 자신감 넘치는 투사, 가족에 충성된 남자, 적들에게 위험한 사람, 필요하다면 언제든 싸움을 준비하는 남자 등입니다.

선교 장애 요인

예수님이 누구신지와 무슨 일을 하셨는지에 대해 알려주는 예수님의 복음을, 문자해독율이 매우 낮은 Pashayi 사람들에게 전하려면 구전(oral form) 형식의 복음 자료가 필요할 것입니다.

전도 방법 제안

아프가니스탄의 모든 민족들을 위한 많은 기도가 필요합니다. 그리스도의 복음에 대한 영적 저항이 강력하지만 기도로 극복될 수 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

이 부족 가운데에는 예수님을 따르는 사람이 없는 것 같습니다. 하지만, 그리스도를 곧 알고 따르게 될 사람들을 위해 기도해 주십시오. 그들이 서로 만나 격려하고 교정하기 위해 교제하는 것이 중요하다는 것을 알게 되도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Afghanistan 의 평화를 위해, 삶의 모든 영역을 개선시키기 위한 자유의 증진을 위해 기도해 주십시오. 아이들의 교육이 중요하다는 것을 이해할 수 있도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

주여 내가 만민 중에서 주께 감사하오며 열방 중에서 주를 찬송하리이다 대저 주의 인자는 커서 하늘에 미치고 주의 진리는 궁창에 이르나이다 하나님이여 주는 하늘 위에 높이 들리시며 주의 영광은 온 세계 위에 높아지기를 원하나이다 시편 57:9-11

Pashayi do sudeste no Afeganistão

Os pashai do sudeste falam um dialeto pashai típico desta região que não é compreendido por outros pashai. A taxa de alfabetização é menos de 1%. Os pashai são um povo tribal. Geralmente são liderados por um conselho do vilarejo que assume autoridade final sobre questões que afetam todo o vilarejo. O conselho é composto por membros de cada unidade familiar. Disputas pessoais são resolvidas pelo indivíduo que sofreu o dano, e isto muitas vezes leva a rixas entre famílias. Os pashai valorizam a varonilidade e a honra mais do que qualquer outra coisa. O homem ideal é o guerreiro imponente que é fiel à sua família, perigoso para os inimigos e sempre preparado para uma eventual rixa, caso isso seja necessário. Os pashai se converteram ao islamismo no final do século 16. Eles são muçulmanos sunitas.

Obstáculos ao Ministério

A extremamente baixa taxa de alfabetização sugere que as boas novas de Jesus, quem Ele é e o que Ele realizou, cheguem à tribo pashai de forma oral.

Idéias ao Ministério

É necessário que se ore continuamente pelos povos do Afeganistão. A oposição espiritual ao Evangelho de Cristo é intensa, mas será vencida pela oração.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Provavelmente não existem discípulos de Jesus nesta tribo. Entretanto, ore por aqueles que em breve virão a conhecer e seguir a Cristo. Ore para percebam a importância de terem comunhão uns com os outros para encorajamento e edificação.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore pela paz no Afeganistão e por mais liberdade para todos os povos ali poderem melhorar de vida. Ore para que compreendam a importância da educação para seus filhos.

Foco Escritura

"Render-te-ei graças entre os povos; cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade, até às nuvens." Salmos 57:9-10

Pashayi, SoutheastAfghanistan

Người Pashayi Đông Nam nói thổ ngữ Đông Nam của dân Pashayi. Những người Pashayi khác không hiểu thứ tiếng đó. Chưa đến 1% số dân Pashayi Đông Nam biết ngôn ngữ thứ nhất của họ. Họ là một bộ lạc ít người. Họ thường có một hội đồng làng nắm quyền hành trên toàn bộ các vấn đề tác động đến làng. Hội đồng bao gồm đại diện của mỗi đại gia đình. Người bị hại tự giải quyết tranh chấp cá nhân theo ý mình. Cách xử lý này thường dẫn đến những mối thù hận. Người Pashayi coi trọng và đánh giá cao nam giới hơn bất cứ điều gì khác. Người Pashayi quan niệm mẫu người đàn ông lý tưởng là một chiến binh tự trọng, trung thành với gia đình, nguy hiểm đối với kẻ thù, và sẵn sàng báo thù khi cần thiết. Người Pashayi theo đạo Hồi từ cuối thế kỷ XVI SCN. Họ theo Hồi giáo Sunni.

Những khó khăn trở ngại

Có quá ít người Pashayi biết chữ. Do đó cần làm chứng về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài là ai và những công lao của Ngài bằng lời nói.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Chúng ta cần kiên tâm cầu nguyện cho người dân ở nước Afghanistan. Tinh thần chống đối Phúc Âm của Chúa Giê-xu rất dữ dội nhưng có thể khác phục nhờ sự cầu nguyện.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Dường như giữa vòng bộ lạc này hiện nay chưa có người tin Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, xin cầu nguyện cho những người sẽ sớm tin Chúa. Xin Chúa cho họ thấy tầm quan trọng của việc nhóm thông công với nhau để nâng đỡ và khích lệ nhau.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Cầu nguyện cho nền hoà bình ở Afghanistan. Cầu nguyện cho tất cả mọi người ngày càng được tự do để thay đổi số phận. Xin Chúa cho họ thấy tầm quan trọng của việc giáo dục con cái.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm-tạ Chúa giữa các dân, Hát ngợi-khen Chúa trong các nước. Vì sự nhân-từ Chúa lớn đến tận trời, Sự chân-thật Chúa cao đến các từng mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời. Nguyện sự vinh-hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất!" Thi-thiên 57:9-11


Full profile