Unreached of Day: Today

Population
32,757,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Jat (Muslim traditions) in Pakistan

All theories of origin for the Jat communities are speculative, but the Jat have been in Pakistan for many hundreds of years. Most likely the word jat is derived from jatta, a generic term for cattle-grazers and camel-raisers. Current research suggests that the Jat migrated from Central Asia. They were speakers of the languages of the Indo-Aryan language family. The Jat are a landowning community.

Ministry Obstacles

Pakistan, which means "land of the pur," considers itself to be a Muslim country. So Jat Muslim families in Pakistan face significant persecution if family members turn to Christ. Pray that whole communities will find Christ together.

Outreach Ideas

Sustained, focused prayer is needed to open the hearts of Jat families to experiencing God's blessing through a movement of family-based discovery Bible studies.

Pray for the Followers of Christ

There are few if any followers of Jesus among the large Jat community. Pray that these believers will be fruitful and effective in sharing God's Word and blessing to strengthen their own families and spread God's blessing to other Jat households.

Pray for the Entire People Group

Ask Father God to pour out His blessing on Jat families and communities, healing and strengthening broken families and multiplying this blessing throughout the Jat people.

Scripture Focus

"The harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore beseech the Lord of the harvest to send out workers into His harvest." Matthew 9:37-38

Jat (Tradiciones Musulmanas) en el Pakistán

Todas las teorías de origen para las comunidades jat son especulativas, pero los jat han estado en Pakistán durante muchos cientos de años. Lo más probable es que la palabra jat se derive de jatta, un término genérico para los pastores de ganado y de los camellos. La investigación actual sugiere que los jat emigraron de Asia Central. Eran hablantes de las lenguas indo-arias. Los jat son una comunidad que posee terrenos.

Obstáculos para el Ministerio

El temor de que el cristianismo tenga como objetivo alejar a las personas de sus familias, comunidades y tradiciones impide que las familias y comunidades de jat consideren el Evangelio.

Ideas para el Ministerio

Se necesita una oración sostenida y centrada para abrir los corazones de las familias jat a experimentar la bendición de Dios a través de un movimiento de estudios bíblicos basados en la familia.

Ore por los Seguidores de Cristo

Hay pocos seguidores de Jesús, si es que hay alguno, entre la gran comunidad jat. Ore para que estos creyentes sean fructíferos y efectivos al compartir la Palabra de Dios y la bendición para fortalecer a sus propias familias y extender la bendición de Dios a otros hogares jat.

Ore por toda la Etnia

Pídale a Dios Padre que derrame su bendición sobre las familias y comunidades jat, sanando y fortaleciendo familias rotas y multiplicando esta bendición a través de todos los jat.

Texto Bíblico

"Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies." Mateo 9:37-38

Jat (Muslim traditions)파키스탄

Jat 주민들의 기원에 대한 모든 이론들은 막연한 추측일 뿐이지만, 이들은 이미 수백년 이상 파키스탄에 살아왔습니다. 아마도 jat 라는 단어는 소 방목업자 혹은 낙타 사육자를 일반적으로 일컫는 jatta 에서 유래한 것같습니다. 최근의 연구에 따르면 Jat 종족은 중앙 아시아에서 이주한 것으로 알려졌습니다. 이들은 인도-아리안 언어군의 언어를 구사하는 사람들이었습니다. Jat 는 보통 토지를 가진 지주들입니다. 19세기 후반에 Jat들은 우타르 푸르데쉬와 펀잡 지역 모두에서 관개수로시설을 이용하여 상당한 도움을 받았습니다.

선교 장애 요인

무슬림 Jat 종족은 30개 이상의 언어를 사용합니다. 복음 전도자와 교회 설립 계획을 하는 사람들은 이들 언어군의 세부 언어들에도 적응해야 합니다.

전도 방법 제안

예수님께서 하나님의 아들이시자 신(deity)이시며, 십자가에서 죽으신 희생적 죽음이 무슬림에게도 제공되었다는 것을 믿게 되려면 무슬림들의 마음이 준비되어야 하며, 이를 위한 집중적이고 지속적인 기도가 필요합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

거대한 무슬림 Jat 사회 안에는 매우 적은 예수를 따르는 사람들이 있습니다. 소수의 이 사람들과 그들과 합류하게 될 많은 사람들을 위하여 기도합시다. 그들이 그리스도와 그분께서 십자가에서 이루신 사역에 신속히, 굳건히 설 수 있도록 기도합시다. 그들이 은혜의 복음을 명확히 이해하도록, 또한 그분의 제자가 되기 위해서는 그리스도께 순종해야 함을 이해할 수 있도록 기도합시다.

이 민족 전체를 위한 기도

파키스탄에 걸친 평화를 위해 기도합시다. 모든 무슬림 사회가 평화의 왕자 예수 그리스도께 이끌려 나오게 되기를 기도합시다.

성경 말씀

그래서 제자들에게 말씀하셨다. "추수할 것은 많은데, 일꾼이 적다. 그러므로 너희는 추수하는 주인에게 일꾼들을 그의 추수밭으로 보내시라고 청하여라." 마태복음 9:37-38

Jat muçulmano no Paquistão

Todas as teorias de origem para as comunidades Jat são especulativas, mas o Jat estariam na Índia por centenas de anos. O mais provável é que a palavra Jat seja derivada de Jatta, um termo genérico para criadores de gados e camelos. A pesquisa atual sugere que os Jat migraram da Ásia Central. Eles eram falantes de línguas da família indo-ariano. Os Jat são uma comunidade de proprietários de terra. Na segunda metade do século 19 os Jats substancialmente beneficiados pelo sistema de canal de irrigação, tanto em Uttar Pradesh e Punjab.

Obstáculos ao Ministério

Os muçulmanos Jat falam mais de 30 idiomas. Projetos evangelístico e de plantação de igrejas precisam se adaptar às subdivisões da linguagem.

Idéias ao Ministério

Oração contínua é necessária para preparar os corações muçulmanos para chegar a acreditar que Jesus é a divindade, o Filho de Deus, e que a Sua morte sacrificial na cruz é oferecida aos muçulmanos.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Se há, são poucos os seguidores de Jesus na grande comunidade muçulmana Jat. Ore por estes poucos e pelos muitos que em breve juntar-se-ão a eles. Ore para que se fundem firme e rapidamente em Cristo e na Sua obra consumada na cruz. Ore para que entendam claramente o Evangelho da graça e também compreendam a importância de ser obediente a Cristo a fim de que se tornem seus discípulos.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Orem pela paz em todo o Paquistão. Ore para que todas as comunidades muçulmanas sejam atraídas para o Príncipe da Paz, Jesus Cristo.

Foco Escritura

"E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara." Mateus 9:37-38

Jat (Muslim traditions) ở Pakistan

Tất cả các giả thuyết về nguồn gốc của cộng đồng người Jat đều là suy đoán. Dầu vậy người Jat đã có mặt tại Pakistan từ nhiều thế kỷ trước. Rất có thể từ ngữ "jat" có nguồn gốc từ chữ "jatta", là thuật ngữ chung chỉ về những người chăn bầy súc vật và nuôi lạc đà. Nghiên cứu mới đây cho thấy người Jat là dân di cư từ Trung Á. Họ là những người nói nhiều thứ tiếng thuộc hệ ngôn ngữ Ấn-Arya (Indo-Aryan languagefamily). Người Jat là cộng đồng sở hữu nhiều đất đai. Nửa cuối thế kỷ XIX, cộng đồng người Jat hưởng lợi từ hệ thống tưới tiêu ở Uttar Pradesh cũng như ở Punjab.

Những khó khăn trở ngại

Người Jat theo đạo Hồi và nói hơn 30 thứ tiếng. Cần nhiều nhóm truyền giáo và thành lập Hội thánh cho từng nhóm người nói cùng một ngôn ngữ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần chuyên tâm và bền đỗ cầu nguyện xin Chúa chuẩn bị tấm lòng người theo đạo Hồi để họ tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, là Chân Thần. Chính Ngài đã chịu chết thay cho họ trên thập tự giá.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Chưa có Cơ Đốc nhân nào giữa vòng người Jat theo đạo Hồi, nếu có cũng chỉ là một số ít mà thôi. Xin cầu nguyện cho họ. Xin Chúa khiến họ sớm tin nhận Ngài, vững vàng trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế và công lao cứu chuộc Ngài đã hoàn tất trên thập tự giá. Xin Chúa giúp họ hiểu rõ về Phúc Âm của ân phúc và hiểu rằng phải vâng phục Chúa Cứu Thế để trở nên môn đồ của Ngài.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa ban hòa bình cho nước Pakistan. Xin Chúa khiến các cộng đồng người Hồi giáo ngày càng muốn biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa Bình An.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Ngài bèn phán cùng môn-đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. 38Vậy, hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình." Ma-thi-ơ 9:37-38

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.