Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Population
584,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Azerbaijani, Azeri Turk in Turkey

Azeri or Azerbaijani live in Igdir, where they are the largest people group, and also in Kars where they are the second largest group. They originated from Azerbaijan; many left for financial reasons. They speak Azerbaijani and Turkish. Azeri are at home generally in Turkish society, except for religious differences. Turks are Sunni and Azeris are Shi'as.

Ministry Obstacles

Azeri Turks in Turkey are Shia Muslims. Although written, audio, and visual Bible resources exist in Azeri Turkish language of Azerbaijani, these people for whom Christ gave His life remain unreached.

Outreach Ideas

Pray for a "Book of Acts" type of movement to Christ to begin among the Azeri Turkish people, and that a movement in which the Holy Spirit leads and empowers disciples to make more disciples will move across this spiritually barren land.

Pray for the Followers of Christ

There are no known followers of Christ among the Azeri Turkish people in Turkey. Pray this will soon change.

Pray for the Entire People Group

* Turkey is one of the most dangerous places on earth to be a follower of Jesus Christ today. Pray that spiritual hunger will overpower physical fear, and that churches will be planted among Azeri Turks soon.

Scripture Focus

"Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples." Psalm 96:3

Azerbaiyano, Sur en Turquía

Los azeríes o azerbaiyanos viven en Igdir, donde son el grupo de personas más grande y también en Kars, donde son el segundo grupo más grande. Se originaron en Azerbaiyán; muchos se fueron por razones económicas. Hablan azerbaiyano y turco. En general los azeríes se sienten en casa en la sociedad turca, excepto por las diferencias religiosas. Los turcos son sunitas y los azeríes son chiíes.

Obstáculos para el Ministerio

Los turcos azeríes en Turquía son musulmanes chiítas. Aunque existen recursos bíblicos escritos, de audio y visuales en el idioma turco azerí de los azerbaiyanos, estas personas por quienes Cristo dio su vida permanecen inalcanzados.

Ideas para el Ministerio

Ore para que un movimiento hacia Cristo como el del "Libro de los Hechos" comience entre el pueblo turco azerí y que un movimiento en el cual el Espíritu Santo guíe y capacite a los discípulos para hacer más discípulos se mueva a través de esta tierra espiritualmente estéril.

Ore por los Seguidores de Cristo

No hay seguidores conocidos de Cristo entre el pueblo turco azerí en Turquía. Ore para que esto cambie pronto.

Ore por toda la Etnia

* Turquía es uno de los lugares más peligrosos en la tierra para ser seguidor de Jesucristo hoy en día.
* Ore para que el hambre espiritual domine al miedo físico y pronto se planten iglesias entre los turcos azeríes.

Texto Bíblico

"Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas." Salmos 96:3

Azerbaijani, Azeri Turk터키

아제리인 또는 아제르바이잔인은 으드르(lgdir)에서 살며 이곳에서 가장 큰 종족입니다. 그리고 카르스(Kars)에서도 살며 이곳에서는 이 두번째로 큰 종족입니다. 그들은 아제르바이잔에서 비롯되었습니다. 많은 사람들이 재정적인 이유로 떠났습니다. 그들은 아제르바이잔어와 터키어를 할 수 있습니다. 아제리 사람들은 종교적 차이를 제외하고는 터키 사회에서 일반적으로 잘 지냅니다. 터키 사람은 수니파이고 아제리 사람은 시아파입니다.

선교 장애 요인

터키에 있는 아제리 터키인은 시아파 무슬림입니다. 아제르바이잔 언어의 아제리 터키어로는 기록, 시청각 및 시각적 성서 자료가 있지만, 그리스도께서 당신의 생명을 주신 이 사람들은 여전히 미전도 상태로 남아 있습니다.

전도 방법 제안

아제리 터키 사람들 가운데 "사도 행전"유형의 그리스도인 운동이 시작되도록 기도해 주세요. 성령께서 제자들이 더 많은 제자를 만들도록 인도하고 강화시키는 운동이 이 영적 황무지를 가로질러 움직일 수 있도록 기도해 주세요

현지 그리스도인들을 위한 기도

아제리 터키 사람들 중에는 그리스도를 따르는 추종자들이 없습니다. 이것이 빨리 바뀌도록 기도해 주세요

이 민족 전체를 위한 기도

* 터키는 오늘날 지구상에서 예수 그리스도를 따르며 살기에 가장 위험한 나라 중 하나입니다.
* 영적인 굶주림이 육체적 두려움을 압도하도록, 그리고 아제리 터키 사람들 가운데 속히 교회가 세워 지도록 기도해 주세요.

성경 말씀

그 영광을 열방 중에, 그 기이한 행적을 만민 중에 선포할찌어다 시편 96:3

Azeri turco na Turquia

Os azeris ou azerbaijanos vivem em Igdir, onde são o maior grupo de pessoas, e também em Kars, onde são o segundo maior grupo. São originários do Azerbaijão; muitos foram embora por razões financeiras. Falam azerbaijano e turco. Os azeris geralmente sentem-se em casa na sociedade turca, exceto por diferenças religiosas. Os turcos são sunitas e os azeris são xiitas.

Obstáculos ao Ministério

Os turcos azeris na Turquia são muçulmanos xiitas. Embora existam recursos bíblicos escritos, em áudio e visuais na língua azeri turca do Azerbaijão, essas pessoas pelas quais Cristo deu a vida permanecem inalcançadas.

Idéias ao Ministério

Ore para que um movimento para Cristo do tipo “Livro de Atos” comece entre o povo turco azeri, e para que um movimento em que o Espírito Santo conduza e capacite os discípulos a fazerem mais discípulos se mova por esta terra espiritualmente árida.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Não há seguidores conhecidos de Cristo entre o povo turco azeri na Turquia. Ore para que isso mude em breve.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* A Turquia é um dos lugares mais perigosos do mundo para ser seguidor de Jesus Cristo hoje.
* Ore para que a fome espiritual supere o medo físico e que igrejas sejam plantadas entre os turcos azeris em breve.

Foco Escritura

"Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas." Salmos 96:3

Azerbaijani, Azeri TurkTurkey

Người Azeri còn gọi là người Azerbaijani là nhóm người lớn nhất sống ở Igdir, và là nhóm lớn thứ hai ở Kars. Họ có nguồn gốc từ Azerbaijan; nhiều người di cư vì lý do kinh tế. Họ nói tiếng Azerbaijani và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Người Azeri sống hòa đồng với xã hội Thổ Nhĩ Kỳ, ngoại trừ sự khác biệt về tôn giáo. Người Azeri là người Hồi giáo Shia còn người Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo Sunni.

Những khó khăn trở ngại

Người Azeri ở Thổ Nhĩ Kỳ là người Hồi giáo Shia. Mặc dù đã có Kinh Thánh và các tài liệu bằng văn bản, âm thanh và hình ảnh bằng tiếng Azeri Thổ Nhĩ Kỳ của người Azerbaijani, họ vẫn chưa biết là Chúa Giê-xu Christ đã hy sinh sự sống của Ngài cho họ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Xin cầu nguyện cho có một phong trào đến với Chúa Giê-xu Christ như trong sách Công vụ Các Sứ-đồ sẽ bắt đầu giữa những người Azeri ở Thổ Nhĩ Kỳ. Xin Đức Thánh Linh hướng dẫn phong trào này và ban năng quyền các tín hữu Cơ-đốc để họ sẽ môn đệ hóa nhiều người khác trong vùng đất khô khan cằn cỗi về phần thuộc linh này.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Không có ai tin Chúa Giê-xu Christ trong số những người Azeri ở Thổ Nhĩ Kỳ. Xin cầu nguyện Chúa để sẽ sớm có người tin Chúa.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới cho những ai là tín đồ của Chúa Giê-xu Christ. Xin cầu nguyện để sự đói khát thuộc linh sẽ chế ngự nỗi sợ hãi về thể xác, và các hội thánh sẽ sớm được thành lập giữa những người Azeri ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hãy thuật sự vinh-hiển Ngài giữa các nước, Truyền các công-việc lạ-lùng Ngài giữa các dân." Thi-thiên 96:3

Full profile