Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Alawite in Turkey
Population
548,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Progress
Progress Gauge

Alawite in Turkey

The Assad family is Alawite, and they have ruled Syria for decades. With various Sunni Muslim forces fighting against them, about one-third of Alawite young men have been killed. Many Alawites have fled to neighboring Turkey for refuge.

Ministry Obstacles

Spiritual matters are kept rather secret for the Alawites. These people are suspicious of outsiders.

Outreach Ideas

Believers can reach out to Alawite refugees in Turkey through food distribution, medical care, sports for the kids, and informal Bible studies. They can do plays and skits that will tell of the life and purpose of Jesus.

Pray for the Followers of Christ

As far as is known there are no followers of Christ among the Alawites in Turkey, so pray for a people movement to soon develop.

Pray for the Entire People Group

* Pray that the Alawites will understand that the only way to know God is through Jesus Christ.
* Pray for a strong Holy Spirit revival among the Christians in Syria and Lebanon that will thrust forth hundreds of evangelists to the Alawites and Muslims in their midst.
* Pray for a movement to Christ among Alawites in Turkey and Syria.

Scripture Focus

"All nations you have made will come and worship before you, O Lord, they will bring glory to your name." Psalm 86:9

Alauí en Turquía

La familia Ásad es Alauita, y han gobernado Siria durante décadas. Con varias fuerzas Musulmanas Sunitas luchando contra ellos, alrededor de un tercio de los jóvenes Alauitas han sido asesinados. Muchos Alauitas han huido a la vecina Turquía para refugiarse.

Obstáculos para el Ministerio

Los asuntos espirituales se mantienen más bien en secreto para los Alauitas. Estas personas desconfían de los forasteros.

Ideas para el Ministerio

Los creyentes pueden acercarse a los refugiados Alauitas en Turquía a través de la distribución de alimentos, atención médica, deportes para los niños y estudios bíblicos informales. Pueden hacer juegos y parodias que hablen de la vida y el propósito de Jesús.

Ore por los Seguidores de Cristo

Por lo que se sabe, no hay seguidores de Cristo entre los Alauitas en Turquía, así que ore para que pronto se desarrolle un movimiento popular.

Ore por toda la Etnia

*Ore para que los Alauitas comprendan que la única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo.
*Ore por un fuerte avivamiento del Espíritu Santo entre los cristianos en Siria y el Líbano que empujé a cientos de evangelistas hacia los Alauitas y Musulmanes entre ellos.
*Ore por un movimiento a Cristo entre los Alauitas en Turquía y Siria.

Texto Bíblico

"Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, Y glorificarán tu nombre." Salmos 86:9

Alawite터키

Assad가문은 이슬람 알라위파(Alawite)이며 수십년 동안 시리아를 통치했습니다. 다양한 수니파 무슬림 세력이 그들과 싸우면서 약 3분의 1의 알라위파 젊은이들이 사망했습니다. 많은 알라위파 사람들은 신변 보호를 위해 이웃 나라인 터키로 도망쳤습니다.

선교 장애 요인

영적인 문제는 알라위파 사람들에게 비밀로 유지됩니다. 이 사람들은 외부인을 의심합니다.

전도 방법 제안

신자들은 음식 분배, 의료, 어린이 스포츠, 비공식 성서 연구를 통해 터키의 알라위파 난민들에게 다가갈 수 있습니다. 그들은 예수님의 삶과 목적을 알려주는 연극과 촌극을 할 수 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

알려진 바와 같이 터키의 알라위파 사람들 중에는 그리스도를 따르는 사람들이 없으므로 사람들 사이에 변화의 물결이 곧 일어날 수 있도록 기도해 주세요.

이 민족 전체를 위한 기도

* 하나님을 아는 유일한 방법은 예수 그리스도를 통한 것임을 알라위파 사람들이 이해하도록 기도해 주세요.
* 수백 명의 전도자들이 알라위파 사람들과 무슬림들에게 보내질 수 있도록 시리아와 레바논의 그리스도인들 가운데 강력한 성령의 부흥이 일어나도록 기도해 주세요.
* 터키와 시리아의 알라위파 사람들 사이에서 그리스도를 향한 운동이 일어나도록 기도해 주세요.

성경 말씀

주여 주께서 지으신 모든 민족이 와서 주의 앞에 경배하며 주의 이름에 영광을 돌리리이다 시편 86:9

Alawite na Turquia

A Família Assad é Alawite, e eles tem ditado as regras por décadas na Síria. Com várias forças sunitas mulçumanos lutando entre eles. Cerca de um terço dos jovens Alawite morreram. Muitos Alawite fugido para Turquia como refugiado.

Obstáculos ao Ministério

Manter a espiritualidade são importantes para o Alawites. Estas pessoas são supersticiosas e estranhos.

Idéias ao Ministério

Os cristãos podem alcançar os Alawites através dos campos de refugiados na Turquia, distribuindo comida, remédios, trabalhando através do esporte com crianças e estudos bíblicos informalmente. Eles podem promover jogos onde eles falarão e sobre suas vidas e apresentar Jesus.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Está longe de haver cristãos entre os Alawites nos campos de refugiados na Turquia, então ore para haja movimentos de pessoas se desenvolvendo projeto o mais breve.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore para o Alawites entendam que só um caminho para conhecer a Deus que é através de Jesus.
* Ore para que haja um avivamento do Espirito Santo entre os cristãos na Síria e Líbano para que haja um evangelismo forte entre o Alawites e Mulçumanos.
* Ore para que haja um movimento cristão entre os Alawites na Turquia e Síria.

Foco Escritura

"Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome." Salmos 86:9

AlawiteTurkey

Gia đình họ Assad (của Tổng Thống nước Syria) là người Alawite, và họ đã cai trị Syria trong nhiều thập niên. Với nhiều lực lượng Hồi giáo nhánh Sunni khác nhau nổi lên chống lại họ, khoảng một phần ba thanh niên người Alawite đã bị giết chết. Nhiều người Alawite đã trốn sang nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn.

Những khó khăn trở ngại

Người Alawite thường giữ kín về các vấn đề tâm linh. Ho hay ngờ vực những người ngoài.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Các tín hữu Cơ đốc có thể tiếp cận với những người Alawite đang tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ qua việc phân phát thực phẩm, chăm sóc y tế, thể thao cho trẻ em và các buổi học Kinh Thánh bình dị không nghi lễ bên ngoài nhà thờ. Họ có thể diễn kịch ngắn và tiểu phẩm để kể về cuộc đời và mục đích của Chúa Giê-xu.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Theo các dữ kiện hiện có thì không ai tin Chúa Giê-xu trong số những người Alawite ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu nguyện xin Chúa sớm dấy lên một phong trào người Alawite trở lại tin Ngài.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Cầu nguyện xin Chúa giúp người Alawite hiểu rằng cách duy nhất để biết Đức Chúa Trời là qua Đức Chúa Giê-xu Christ.
* Xin cầu nguyện Đức Thánh Linh cho một cuộc phục hưng mạnh mẽ giữa các tín hữu Cơ đốc ở Syria và Lebanon, để sẽ có hàng trăm nhà truyền đạo đem Tin lành cho người Alawite và những người Hồi giáo khác ở giữa họ.
* Xin cầu nguyện cho một phong trào trở lại tin Chúa Giê-xu giữa vòng người Alawite ở Thổ Nhĩ Kỳ và ở Syria.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng-nên Sẽ đến thờ-lạy trước mặt Chúa, Và tôn-vinh danh Chúa." Thi-thiên 86:9

Alawite de Turquie

La famille Assad est alaouite, et ils dirigent la Syrie depuis des décennies. Avec des différentes forces de Musulmans Sunnites combattant contre eux, environ un tiers de jeunes hommes alaouites ont été tués. De nombreux Alaouites ont fuit vers la Turquie voisine pour se réfugier.

Obstacles du Ministère

Les questions spirituelles sont plutôt secrètes pour les Alaouites. Ces gens sont méfiants des étrangers.

Idées de Sensibilisation

Les Croyants peuvent atteindre les réfugiés Alaouites en Turquie par le biais de distributions de vivres, de soins médicaux, de sports pour les enfants et d'études bibliques informelles. Ils peuvent faire des jeux et des sketchs qui raconteront la vie et le but de JESUS.

Priez pour les Disciples du Christ

Autant que l'on sache, il n'y a pas de disciples du CHRIST parmi les Alaouites en Turquie, alors priez pour qu'un mouvement populaire se développe rapidement.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

*Priez pour que les Alaouites comprennent que le seul moyen de connaître DIEU est par JESUS-CHRIST.
*Priez pour un réveil du Saint-Esprit parmi les Chrétiens en Syrie et au Liban, qui propulsera des centaines d'évangélistes auprès des Alaouites et des Musulmans au milieu d'eux.
*Priez pour un mouvement au CHRIST parmi les Alaouites en Turquie et en Syrie.

Centre d’Écriture

Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom. Psaumes 86:9


Full profile