Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Turkmen in Turkmenistan
Population
4,510,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Turkmen in Turkmenistan

The Turkmen were mainly a nomadic people for most of their history and did not settle in cities and towns until the advent of the Soviet system of government. Many pre-Soviet cultural traits have survived in Turkmen society, however, and have recently undergone a kind of revival, including the return of a moderate form of Islam. Secularism and atheism remain prominent for many Turkmen intellectuals.

Ministry Obstacles

Constitutionally there is freedom of religion, but in practice there is limited freedom.

Outreach Ideas

The Turkmen believers need training and encouragement to carry the Gospel message to their countrymen.

Pray for the Followers of Christ

Pray the Turkmen who know God will become wise in sowing the Word of God among their families and multiplying the blessings of God to other Turkmen households. Pray for the believers among the Turkmen, that they will be accurately instructed in the faith and will grow in their love for Christ and each other.

Pray for the Entire People Group

Pray the Lord will give Turkmen families understanding and responsive hearts as they hear about the love of Christ. Pray for them to have full freedom of religion in their country, to worship safely as they choose.

Scripture Focus

"Tell of His glory among the nations, His wonderful deeds among all the peoples. For great is the Lord, and greatly to be praised." 1 Chronicles 16:24-25

Turcomano en Turkmenistán

Los turcomanos fueron principalmente un pueblo nómada en la mayor parte de su historia y no se asentaron en ciudades y pueblos hasta la venida del sistema de gobierno soviético. Sin embargo, muchos rasgos culturales pre-soviéticos han sobrevivido en la sociedad turcomana, y han experimentado un renacimiento, incluyendo el regreso de una forma moderada del Islam. El secularismo y el ateísmo siguen siendo importantes para muchos intelectuales turcos.

Obstáculos para el Ministerio

Constitucionalmente no hay libertad de religión, pero en la práctica hay libertad limitada.

Ideas para el Ministerio

Los creyentes turcos necesitan capacitación y apoyo para llevar el mensaje del Evangelio a sus compatriotas.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los creyentes entre los turcomanos, para que sean instruidos bien en la fe y para que crezcan en su amor por Cristo y entre sí.

Ore por toda la Etnia

Ore para que los turcomanos tengan plena libertad de religión en su país, para que tengan seguridad en adorar como quieren.

Texto Bíblico

"Cantad entre las gentes su gloria, Y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, Y de ser temido sobre todos los dioses." 1 Crónicas 16:24-25

Turkmen투르크메니스탄

Turkmen 종족은 그 역사속에서 대부분 유목민이었으며, 소련 정부 출현 전까지는 도시나 소도시에 정착하지 않았습니다. 하지만, 소련 이전의 많은 문화적 특성들이 Turkmen 사회에 아직 남아있으며, 특히 요즘은 그 중흥기라고 볼 수 있는데, 중도 성향의 이슬람도 다시 회복하고 있습니다. 세속주의와 무신론이 Turkmen 지식인들 다수에게 영향을 끼치고 있습니다.

선교 장애 요인

헌법상으로는 종교의 자유가 있으나 실제로는 제한된 자유만 허락됩니다.

전도 방법 제안

Turkmen 신자들이 자기 나라 사람들에게 복음을 들고 가려면, 훈련과 격려가 필요합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Turkmen 사람들 가운데 있는 신자들을 위해 기도하여 믿음 안에서 정확히 교육받고 그리스도와 서로를 향한 사랑 안에서 자라날 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Turkmen 사람들이 그 나라에서 완전한 종교의 자유를 갖게 되기를 기도해 주시고, 주님께 안전하게 예배드릴 수 있도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

그 영광을 열방 중에, 그 기이한 행적을 만민 중에 선포할찌어다 25여호와는 광대하시니 극진히 찬양할 것이요 모든 신보다 경외할 것임이여 역대상 16:24-25

Turcomeno no Turcomenistão

Os Turcomenistãos eram principalmente um povo nômade por toda a sua história e não fixaram residência em cidades até o advento do sistema de governo soviético. Muitos traços culturais pró-soviéticos que sobreviveram na sociedade turcomanos, no entanto, tem se submetido recentemente a uma espécie de revival, incluindo o retorno de uma forma moderada do Islã. O secularismo e o ateísmo permanecem proeminente para muitos intelectuais turcomanos.

Obstáculos ao Ministério

Constitucionalmente não há liberdade de religião, mas na prática há uma liberdade limitada.

Idéias ao Ministério

Os cristãos Turkmen necessitam de treinamento e incentivo para levarem a mensagem do Evangelho a seus conterrâneos.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos cristãos entre os Turkmen, que eles sejam instruídos na fé de forma correta e cresçam no seu amor por Cristo e uns pelos outros.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que o povo turcomeno possa ter plena liberdade religiosa em seu país, para que possam adorar como queiram e de forma segura.

Foco Escritura

"Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é o SENHOR e mui digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses." 1 Crônicas 16:24-25

TurkmenTurkmenistan

Trong dòng lịch sử, đa số người Turkmen là dân du mục. Họ không định cư ở thành thị cho tới khi chính quyền Xô Viết đến cai trị họ. Nhiều nét văn hoá trước thời Xô Viết còn sót lại trong xã hội người Turkmen. Văn hoá của họ vừa trải qua một hình thức phục hưng bao gồm việc trở về với hình thức Hồi giáo ôn hoà. Chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa vô thần vẫn mạnh mẽ giữa vòng giới trí thức.

Những khó khăn trở ngại

Theo hiến pháp thì họ được tự do tôn giáo nhưng thực tế thì lại bị hạn chế.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cơ Đốc nhân Turkmen cần được huấn luyện và khuyến khích đem sứ điệp Phúc Âm cho người dân trong nước.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Cầu nguyện cho Cơ Đốc nhân Turkmen. Xin Chúa cho họ được dạy dỗ cách chính xác về niềm tin để ngày càng kính yêu Chúa Cứu Thế và yêu thương lẫn nhau.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Cầu nguyện xin Chúa giúp người Turkmen được tự do tôn giáo hoàn toàn trong nước của mình, để họ được an toàn khi thờ phượng theo ý chí của mình‎.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Trong các nước hãy thuật sự vinh-hiển của Ngài; Tại muôn dân khá kể những công-việc mầu của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi-khen, Đáng kính-sợ hơn các thần." I Sử-ký 16:24-25


Full profile