Unreached of Day: Today

Population
16,140,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Azerbaijani, Azeri Turk in Iran

In Iran this people group is known formally as Azeri, but informally the Azeris and other Turkic speaking Iranian populations are commonly referred to as "Tork" (Turk). Despite friction in the past, the Azeri in Iran came to be "well represented at all levels of political, military, and intellectual hierarchies, as well as the religious hierarchy." The living conditions of Azeris in Iran closely resemble that of Persians.

Ministry Obstacles

This region of Iran and Azerbaijan does not offer easy access to those who seek to introduce local families to God's blessing.

Outreach Ideas

There is a strong movement of God's blessing among Iranian families. Pray that some will spread this movement also among Azeri families and communities.

Pray for the Followers of Christ

There are a few believers among the Azeris of Iran. Pray that they will become effective and fruitful in sharing and discussing Bible stories with their own and other families.

Pray for the Entire People Group

Pray that the Azeri families of Iran will increasingly be drawn to Jesus (whom Muslims call Isa al-Masih), and to the Bible to find out more about this man. Pray that the Lord will start a movement of Azeri families experiencing God's blessing.

Scripture Focus

"And the gospel must first be preached to all the nations."

Azerbaiyano, Sur en Irán

En Irán, el término "azeri" se utiliza formalmente para estas personas, sin embargo, de manera informal, los azeri y otras poblaciones iraníes de habla turca se conocen coloquialmente como "tork" (turco). A pesar de algunas fricciones en el pasado, los azeri en Irán llegaron a ser "bien representados en todos los niveles de las jerarquías políticas, militares e intelectuales, así como en la jerarquía religiosa." Las condiciones de vida de los azeri en Irán se parecen mucho a las de los persas.

Obstáculos para el Ministerio

La región de Irán y Azerbaiyán no ofrece un fácil acceso a aquellos que buscan presentar a las familias locales a la bendición de Dios.

Ideas para el Ministerio

Hay un fuerte movimiento de la bendición de Dios entre las familias iraníes. Ore para que algunos difundan este movimiento también entre las familias y comunidades azeríes.

Ore por los Seguidores de Cristo

Hay unos cuantos creyentes entre los azeri de Irán hoy en día. Ore para que sean efectivos y fructíferos al compartir y discutir las historias bíblicas con sus propias familias y otras familias.

Ore por toda la Etnia

Ore para que las familias azeríes de Irán se sientan cada vez más atraídas por Jesús (a quien los musulmanes llaman Isa al-Masih) y por la Biblia para obtener más información sobre este hombre. Ore para que el Señor comience un movimiento de familias azeríes que experimenten la bendición de Dios.

Texto Bíblico

"Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones."

Azerbaijani, Azeri Turk이란

이란에서는 공식적으로는 "Azeri"라고 이들을 부릅니다만, 비공식적으로는 Azeris와 기타 튀르크어를 구사하는 이란 사람들을 편하게 묶어서 "Tork(투르크)"라고 부릅니다. 과거에 마찰이 좀 있었지만, 이란 속의 아제르바이잔 사람들은 "모든 정치적, 군사적, 지식적 및 종교적 계층의 모든 계층을 잘 대변하고" 있습니다. 이란 속Azeris 들의 생활 환경은 페르시아 사람과 다를 바 없습니다.

선교 장애 요인

이란과 아제르바이잔 지역은 그리스도인 사역자들에게 쉽게 접근을 허락하지 않습니다.

전도 방법 제안

주님께서는 수많은 사람들을 주님의 이름으로 나아오도록 부르고 계십니다. 아마도 이란의 신자들은 Azeris 종족에게 예수님의 좋은 소식을 전달할 기회가 있게 될 것입니다. Azeris 들이 이란에서 주님의 영의 활동하심에서 제외되지 않도록 기도합시다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

이란의 Azeris 가운데에는 소수의 그리스도인 신자들만 있습니다. 그들이 숫자에서, 또한 그리스도를 알고 따르려는 헌신의 정도 모두에서 자라날 수 있도록 기도합시다. 이들은 기도의 지원이 필요하며, 그들끼리 서로 교제하는 것이 필요합니다.

이 민족 전체를 위한 기도

이란의 Azeris 종족이 코란에서 예수님을 지칭하는 Isa 께로 더욱 더 이끌려 나오기를 기도합시다. 이들이 예수님께 관심이 증가하도록, 더욱 알고자 하는 열망이 자라도록 기도합시다. 이런 관심과 함께 그리스도의 복음 자료가 더욱 많아져 그들의 손에 넣게 될 수 있도록 기도합시다.

성경 말씀

또 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것이니라

Azeri turco no Irã

No Irã, o termo "Azeri" é usado formalmente para estas pessoas, no entanto, informalmente, turcos azeris e outras populações iranianas são coloquialmente referidas como "Tork" (turco). Apesar de alguns atritos no passado, azeris no Irã passaram a ser "bem representados em todos os níveis da hierarquia política, militar e intelectual, bem como a hierarquia religiosa". As condições de vida de azeris no Irã se assemelham a dos persas

Obstáculos ao Ministério

A região do Irã e Azerbaijão não oferece fácil acesso aos trabalhadores cristãos.

Idéias ao Ministério

O Senhor está chamando muitos para Si no Irão. Muito provavelmente os crentes iranianos terão oportunidade de levar a Boa Nova de Jesus para os azeris. Ore para que os azeris não sejam esquecidos pelo Espírito do Senhor em seu chamado no Irão.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Há alguns cristãos entre os Azeris, no Irã, atualmente; ore para que cresçam tanto em número quanto no seu grau de comprometimento em conhecer e seguir a Cristo. Eles precisam de sustento em oração, e também necessitam reunir-se para ter comunhão.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que os Azeris do Irão sejam cada vez mais atraídos por Isa (Jesus) do Corão. Ore por um o crescente interesse neste Homem, um desejo de saber mais. Ore para que esse interesse se dê com uma crescente disponibilidade do Evangelho de Cristo.

Foco Escritura

"Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações."

Azerbaijani, Azeri Turk ở Iran

Ở I-ran, từ ngữ "Azeri" chính thức được dùng cho người Azeri. Tuy nhiên theo cách nói thân mật, người Azeri và một số dân I-ran nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ được gọi là người "Tork" (Turk). Bất chấp những xích mích trong quá khứ, người Azebaijan ở I-ran "có đại diện trong tất cả các cấp chính trị, quân sự, giáo dục lẫn tôn giáo". Điều kiện sống của người Azeri tại I-ran gần giống như người Ba Tư.

Những khó khăn trở ngại

Các nhân sự Cơ Đốc khó tiếp cận với người dân ở I-ran và Azebaijan.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Đức Chúa Trời đang kêu gọi dân chúng ở I-ran trở về tin nhận Ngài. Mong rằng các Cơ Đốc nhân I-ran có cơ hội đem Tin Lành của Chúa Giê-xu đến cho người Azeri. Cầu nguyện xin Đức Thánh Linh nhớ tới người Azeri.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Hiện nay, có một số ít Cơ Đốc nhân Azeri tại Iran. Xin Chúa cho ngày càng có nhiều người tin Chúa hơn. Xin Chúa khiến họ muốn biết về Chúa Giê-xu và sống theo Ngài. Chúng ta cần cầu thay cho họ, xin Chúa cho họ nhóm họp thông công với nhau.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Cầu nguyện xin Chúa thôi thúc người Azeri ở I-ran quan tâm đến nhân vật Isa (Chúa Giê-xu) trong lúc họ đọc kinh Koran. Xin Chúa khiến họ quan tâm và muốn tìm hiểu về Ngài. Cầu nguyện cho công tác rao truyền Phúc Âm của Chúa Cứu Thế được phát triển rộng rãi để đáp ứng nhu cầu này.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Nhưng trước hết Tin-lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã."

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.