Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Qashqai, Kashkai in Iran
Population
977,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Qashqai, Kashkai in Iran

The Qashqai are a tribal confederation of clans in Iran. The Qashqai were originally nomadic pastoralists but most are now settled, or partially settled. Historically, the Qashqai are believed to have come from Central Asia, and may have been among the Turkic groups that arrived in Iran in the 11th or 12th centuries. They are renowned for their magnificent pile carpets and other woven wool products.

Ministry Obstacles

Iran is not hospitable to Christian workers; access is limited.

Outreach Ideas

Gospel radio and television, evangelistic websites, Gospel recordings and literature can all be useful.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the Holy Spirit to work powerfully through those ministering to the Qashqai people. Pray for the followers of Jesus to grow in their love for Christ and for each other. Pray their faith will be nourished by the Spirit of Christ.

Pray for the Entire People Group

Pray for the good news about Jesus to reach the ears of the Qashqai community in an understandable way, in their mother tongue.

Scripture Focus

"Through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all the nations." Romans 1:5

Qasqai en Irán

Los qashqai son una confederación de clanes tribales en Irán. Los qashqai originalmente eran nómadas pastores, pero ahora la mayoría es total o parcialmente sedentarios. Históricamente se cree que los qashqai provienen de Asia Central y puede que hayan sido uno de los grupos turcos que llegaron a Irán en los siglos XI o XII. Son reconocidos por sus alfombras magníficas y otros productos tejidos de lana.

Obstáculos para el Ministerio

Irán no es abierto para con los obreros cristianos y el acceso es limitado.

Ideas para el Ministerio

El uso de la radio y la televisión, los sitios web, las grabaciones y la literatura puede ser útil en la difusión del Evangelio.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los seguidores de Jesús entre los quashqai para que crezcan en su amor por Cristo y por los demás. Ore para que su fe se nutra por el Espíritu de Cristo.

Ore por toda la Etnia

Ore para que lleguen las buenas nuevas de Jesús a los oídos de la comunidad qashqai de una forma comprensible, en su lengua materna.

Texto Bíblico

"y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre." Romanos 1:5

Qashqai, Kashkai이란

Qashqai 종족은 이란의 씨족들 사이의 연합체입니다. Qashqai 들은 원래는 유목 목축업자였으나 이제는 대부분 정착 혹은 준정착 상태입니다. 역사적으로는 Qashqai 들은 중앙 아시아로부터 이주해 온 것으로 믿어지며, 11~12 세기에 이란에 도착한 튀르크 어족들 사이에 있었다고 여겨집니다. 이들은 훌륭한 pile carpet (털이 긴 카페트의 일종)과 양모직조 제품으로 유명합니다.

선교 장애 요인

이란은 그리스도인 사역자들에게 호의적이지 않습니다. 접근이 제한됩니다.

전도 방법 제안

복음 라디오, TV, 복음 전도 웹사이트, 복음 오디오 녹음과 여러 기록들이 유용하게 사용될 수 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Quashqai 가운데 있는 예수님을 따르는 자들이 그리스도와 이웃을 향한 사랑으로 자라나도록 기도합시다. 이들의 믿음이 그리스도의 영으로 영양분을 공급받도록 기도합시다.

이 민족 전체를 위한 기도

예수님의 좋은 소식이 Qashqai 종족의 귀에 이해할 수 있는 형식과 내용과 그들의 모성 언어로 도착할 수 있도록 기도합시다.

성경 말씀

"형제들아 내가 여러 번 너희에게 가고자 한것을 너희가 모르기를 원치 아니하노니 이는 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하려 함이로되 지금까지 길이 막혔도다" 로마서 1:5

Kashkai no Irã

O Qashqai é uma confederação de clãs tribais no Irã. O Qashqai eram originalmente nômades pastores, mas a maioria hoje são fixas, ou parcialmente fixas. Historicamente, acredita-se que o Qashqai vieram da Ásia Central, e pode ter sido um dos grupos turcos que chegaram ao Irã nos séculos 11 ou 12. Eles são famosos por seus magníficos carpetes e outros produtos de lã tecida.

Obstáculos ao Ministério

O Irã não é hospitaleiro com os trabalhadores cristãos, o acesso é limitado.

Idéias ao Ministério

Rádio e televisão evangélicos, websites evangelísticos, músicas, literatura - tudo pode ser útil.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos seguidores de Jesus entre os Quashqai, para que cresçam em seu amor por Cristo e uns pelos outros. Ore para que sua fé seja nutrida pelo Espírito de Cristo.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que as boas novas sobre Jesus possam chegar aos ouvidos da comunidade Qashqai de forma compreensível, na sua língua materna.

Foco Escritura

"por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios." Romanos 1:5

Qashqai, KashkaiIran

Người Qashqai là một bộ lạc tập hợp nhiều thị tộc ở nước Iran. Thoạt đầu người Qashqai là dân du mục chăn nuôi súc vật. Dầu vậy hiện nay đa số đã chuyển sang sống định cư hoặc bán định cư. Căn cứ vào lịch sử, người ta cho rằng người Qashqai đến từ Trung Á. Có lẽ họ từng là những nhóm người Thổ Nhĩ Kỳ đến nước Iran vào thế kỷ thứ XI hoặc XII. Họ nổi tiếng nhờ những tấm thảm rực rỡ và các sản phẩm dệt bằng len khác.

Những khó khăn trở ngại

Iran không cởi mở với các nhân sự Cơ Đốc nên việc tiếp cận người Qashqai gặp nhiều hạn chế.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Đài phát thanh và truyền hình Cơ Đốc, các trang web Phúc Âm, các bản thu Phúc Âm đều hữu dụng cho công tác truyền bá Tin Lành cho người Qashqai.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin Chúa giúp các Cơ Đốc nhân giữa vòng người Qashqai ngày càng kính yêu Chúa Cứu Thế và yêu thương lẫn nhau. Xin Đức Thánh Linh nuôi dưỡng đức tin của họ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa sai phái nhân sự Cơ Đốc đến với cộng đồng người Qashqai và trình bày Phúc Âm của Chúa Giê-xu bằng tiếng mẹ đẻ của họ để họ hiểu và tin.

Suy gẫm Thánh Kinh

"nhờ Ngài chúng ta đã nhận-lãnh ân-điển và chức sứ-đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng-phục của đức-tin, vì danh Ngài," Rô-ma 1:5


Full profile