Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Khorasani Turk in Iran
Population
945,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Khorasani Turk in Iran

The Khorasani Turks live in the northern part of the Khorasan Province of eastern Iran. Khorasan is the largest province in Iran and is an important agricultural area. Therefore, most of the Khorasani Turks are farmers. Others are craftsmen of jewelry and glassware while others make carpets and rugs.

Ministry Obstacles

Khorasani Turks are 100 percent Muslim, and their society is organized around traditional Muslim rules. The family, led by the father, is the major social unit. Khorasani Turks are a forgotten people, living in a very remote corner of the world.

Outreach Ideas

Pray for Christian families to move in among these family-oriented Khorsani Turk people who will love them with the Savior's love. Pray that those families will live the Word of God among the people providing them with a picture of Jesus' identity.

Pray for the Followers of Christ

There are no known followers of Christ among Khorsani Turk people at this time, so pray for the Holy Spirit to move among them soon.

Pray for the Entire People Group

* Pray that God will cause the revelation of His love and His Word to run swiftly across Iran until He is honored and worshiped by all Iranian people, including oral and Bibleless peoples such as Khorsani Turks.
* With modern technology there are possible inroads through satellite television and radio. Pray for this to happen.

Scripture Focus

"Blessed is the nation whose God is the Lord, The people whom He has chosen for His own inheritance." Psalm 33:12

Turco Khorasani en Irán

Los turcos khorasani viven en la parte norte de la provincia khorasan del este de Irán. Khorasan es la provincia más grande de Irán y es un área agrícola importante. Por lo tanto, la mayoría de los turcos khorasani son agricultores. Otros son artesanos de joyería y cristalería, mientras que otros hacen alfombras y tapetes.

Obstáculos para el Ministerio

Los turcos khorasani son 100 por ciento musulmanes, y su sociedad está organizada en torno a las reglas musulmanas tradicionales. La familia, dirigida por el padre, es la principal unidad social. Los turcos khorasani son personas olvidadas que viven en un rincón muy remoto del mundo.

Ideas para el Ministerio

Ore para que familias cristianas se muden a vivir entre los khorsani turcos y que los amen con el amor del Salvador. Ore para que esas familias vivan la Palabra de Dios entre estas personas y les brinden una imagen de la identidad de Jesús.

Ore por los Seguidores de Cristo

No hay seguidores conocidos de Cristo entre la gente turca de Khorsani en este momento, así que oren para que el Espíritu Santo se mueva entre ellos pronto.

Ore por toda la Etnia

* Ore para que Dios haga que la revelación de Su amor y Su Palabra se extienda rápidamente por Irán hasta que El sea honrado y adorado por todo el pueblo iraní, incluyedo los pueblos que no utilizan la palabra escrita y ni tienen Biblia, como los turcos de Khorsani.

* Con la tecnología moderna, hay posibles incursiones a través de la televisión por satélite y la radio. Ora para que esto suceda.

Texto Bíblico

"Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, El pueblo que él escogió como heredad para sí." Salmos 33:12

Khorasani Turk이란

Khorasani Turk인들은 이란 동부 Khorasan주 북부에 살고 있습니다. Khorasan은 이란에서 가장 큰 주이며 중요한 농업 지역입니다. 따라서 대부분의 Khorasani Turk인은 농부입니다. 다른 이들은 일부는 카펫과 양탄자를 만드는 반면 일부는 보석과 유리 제품의 장인들입니다.

선교 장애 요인

Khorasani Turk 민족은 100 % 무슬림이며 사회는 전통적인 무슬림 규칙에 따라 조직 되어 있습니다. 아버지가 이끄는 가족은 주요 사회 단위입니다. Khorasani Turk 민족은 세계의 매우 먼 곳에서 살고 있기 때문에 잊혀진 민족입니다.

전도 방법 제안

구주의 사랑을 전할 수 있는 그리스도인 가족들이 이 가족 중심의 Khorsani Turk 사람들 사이에 들어 오도록 기도합시다. 그 가족들이 예수의 정체성을 나타내는 그림을 제공하는 사람들 속에서 하나님의 말씀대로 살아가도록 기도합시다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

현재 Khorsani Turk인들 사이에는 그리스도를 따르는 사람들이 아무도 없기 때문에 성령님께서 그들 가운데로 속히 오시도록 기도합시다.

이 민족 전체를 위한 기도

* Khorsani Turk 와 같은 모국어 성경이 없는 민족들을 포함하여 모든 이란 사람들에 의해 하나님께서 영광과 예배를 받으실 때까지 그분의 사랑과 말씀의 계시가 이란을 가로 질러 빠르게 전해질 수 있도록 기도합시다.
* 위성 텔레비전과 라디오와 같은 현대 기술을 통해 이 민족에게 들어갈 수 있습니다. 이러한 일이 일어나도록 기도합시다.

성경 말씀

주님이 그들의 하나님이 되시기로 한 나라 곧 주 하나님이 그의 기업으로 선택한 백성은 복이 있다. 시편 33:12

Khorasani Turk no Irã

Os turcos Khorasani vivem na parte norte da província de Khorasan, no leste do Irã. Khorasan é a maior província do Irã e é uma importante área agrícola. A maioria dos turcos Khorasani, portanto, são agricultores. Outros são artesãos de joias e de vidraria, enquanto outros fazem tapetes.

Obstáculos ao Ministério

Os turcos Khorasani são 100% muçulmanos e sua sociedade é organizada em torno das regras muçulmanas tradicionais. A família, liderada pelo pai, é a principal unidade social. Os turcos Khorasani são um povo esquecido, vivendo em um canto muito remoto do mundo.

Idéias ao Ministério

Ore para que famílias cristãs se mudem para o ambiente de famílias do povo turco Khorsani, que as amarão com o amor do Salvador. Ore para que essas famílias vivam a Palavra de Deus entre as pessoas, oferecendo a elas uma imagem da identidade de Jesus.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Atualmente, não há seguidores conhecidos de Cristo entre o povo turco Khorsani; portanto ore para que o Espírito Santo se mova entre eles em breve.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore para que Deus promova a revelação de Seu amor e de Sua Palavra rapidamente pelo Irã até que Ele seja honrado e adorado por todo o povo iraniano, incluindo povos orais e sem Bíblia, como os turcos Khorsani.
* Com a tecnologia moderna, são possíveis incursões através de televisão por satélite e rádio. Ore para que isso aconteça.

Foco Escritura

"Feliz a nação cujo Deus é o SENHOR, e o povo que ele escolheu para sua herança." Salmos 33:12

Khorasani TurkIran

Người Khorasani Turk (Thổ Nhĩ Kỳ) sống ở miền bắc của tỉnh Khorasan ở miền đông nước Iran. Khorasan là tỉnh lớn nhất ở Iran và là một khu nông nghiệp quan trọng. Do đó, hầu hết người Khorasani Turk là nông dân. Những người khác là thợ thủ công làm đồ trang sức và đồ thủy tinh một số khác làm thảm và thảm chùi chân.

Những khó khăn trở ngại

Người Khorasani Turk là người Hồi giáo 100% và xã hội của họ được tổ chức theo các quy tắc truyền thống của người Hồi giáo. Gia đình là đơn vị chính của xã hội, có người cha lãnh đạo. Người Khorasani Turks là một dân tộc bị lãng quên, sống ở một vùng hẻo lánh xa xăm trên địa cầu.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Xin cầu nguyện cho những gia đình tín hữu Cơ đốc sẽ chuyển đến sống giữa vòng những người Khorasani Turk rất coi trọng gia đình này, để họ sẽ yêu thương người Khorasani Turk với tình yêu của Cứu Chúa Giê-xu. Cầu nguyện xin Chúa giúp những gia đình này sẽ sống theo Lời Chúa để cho người Khorasani Turk thấy được bản sắc của Chúa Giê-xu.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Theo thông tin hiện có thì chưa có người Khorasani Turk nào tin Chúa Giê-xu. Vậy nên hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh sẽ sớm hành động giữa họ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời khiến sự mặc khải về tình yêu và Lời Ngài sẽ lan truyền nhanh chóng khắp nước Iran cho đến khi Ngài được mọi người Iran tôn kính và thờ phượng, kể cả những dân tộc không có Kinh Thánh như người Khorasani Turk.
* Với công nghệ tân tiến hiện đại, Tin lành có thể được truyền bá qua kênh truyền hình vệ tinh và đài phát thanh. Cầu nguyện xin Chúa cho điều này sẽ xảy ra.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân-tộc nào được Ngài chọn làm cơ-nghiệp mình có phước thay!" Thi-thiên 33:12


Full profile