Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Oromo, Garre in Kenya
Population
886,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Oromo, Garre in Kenya

The Garre are one of the Somali tribes. They were converted to Islam in the 1400s. Today, the Garre are virtually all Muslims, and they are very orthodox in their religious practices. The members of a Garre clan are very loyal to each other, be they in Somalia or further south in Kenya. The smallest unit of their society is the family.

Ministry Obstacles

Fear that Christianity undermines their identity, communities and traditions is one way Satan uses to hinder Garre communities from accepting Christ's blessings.

Outreach Ideas

Pray for Kenyan believers to build bridges of friendship and trust with Garre family leaders.

Pray for the Followers of Christ

Pray that Garre people who know Christ will become wise in sowing the Word of God among their families and friends.

Pray for the Entire People Group

* Pray for a movement of Jesus to heal and strengthen Garre communities in Kenya.
* Pray for the Garre Somali people to understand and embrace that Jesus wants to bless their families and neighborhoods.
* Pray for teams of believers to do sustained, focused prayer for the Lord to open the hearts of Garre family leaders to experience God’s blessing through a movement of family-based discovery Bible studies.

Scripture Focus

"Go into all the world and preach the good news to all creation." Mark 16:15

Oromo, Garre en Kenia

Los Garre, son una de las tribus de Somalia. Ellos fueron convertidos al Islam en los años 1,400. Hoy en dia, los Garre son practicament todos Musulmanes, y son muy ortodoxos en sus prácticas religiosas. Los miembros de los clanes de los Garre son muy fieles unos con otros, ya sea que se encuentren en Somalia o más hacia el sur en Kenia. La unidad más pequeña de su sociedad es la familia.

Obstáculos para el Ministerio

Miedo a que el Cristianismo debilite su identidad, comunidades y tradiciones, lo cual es una de las maneras que Satanás utiliza para dificultar que las comunidades Garre acepten las bendiciones de Cristo.

Ideas para el Ministerio

Ore para que los creyentes en Kenia construyan puentes de amistad y confianza con líderes familiares Garre.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore para que la gente Garre que conoce a Cristo crezca en sabiduría para poder sembrar la Palabra de Dios entre sus familiares y amigos.

Ore por toda la Etnia

* Ore para que haya un movimiento de Jesús para sanar y fortalecer a las comunidades Garre en Kenia. * Ore por la etnia Garre de Somalia para que entiendan y acepten que Jesús quiere bendecir a sus familias y comunidades.
* Ore para que equipos de creyentes oren continuamente con el enfoque de que el Señor abra los corazones de los líderes de familia Garre para que experimenten la bendición de Dios a través de un movimiento de estudios de descubrimiento bíblicos basados basados en la familia.

Texto Bíblico

"Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura." Marcos 16:15

Oromo, Garre케냐

Garre는 소말리아 부족 중 하나입니다. 그들은 1400 년대에 이슬람으로 개종했습니다. 오늘날 Garre는 사실상 대부분 무슬림이며 종교적 관습에있어서 매우 정통주의자입니다. Garre씨족 구성원들은 소말리아 또는 케냐의 남쪽에 있더라도 서로에게 충실합니다. 그들의 사회에서 가장 작은 단위는 가족입니다.

선교 장애 요인

기독교가 그들의 정체성과 지역사회 및 전통을 훼손한다는 두려움은 사탄이 Garre공동체가 그리스도의 축복을 받아들이는 것을 방해하기 위해 사용하는 하나의 방법입니다.

전도 방법 제안

케냐의 기독교 신자들이 Garre 가족 리더와 우정과 신뢰를 쌓을 수 있도록 기도합시다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

그리스도를 아는 Garre 사람들이 자신의 가족과 친구들에게 하나님의 말씀을 지혜롭게 전할 수 있도록 기도합시다.

이 민족 전체를 위한 기도

* 케냐의 Garre 지역사회를 치유하고 강화시키는 예수 부흥 운동이 일어나도록 기도합시다.
* Garre 소말리아 사람들이 예수님께서 그들의 가족과 이웃을 축복하기를 원하신다는 것을 이해하고 받아들일 수 있도록 기도합시다.
* 기독교 신자팀이 가족 중심의 discovery Bible study운동을 통해 하나님의 축복을 경험할 수 있도록 하나님께서 Garre가족 리더들의 마음을 열게 해달라고 지속적이고 집중적으로 기도하도록 기도합시다.

성경 말씀

또 가라사대 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 마가복음 16:15

Oromo, Garre no Quênia

Garre é uma das tribos somalis. Eles se converteram ao islamismo em 1400. Hoje, os Garre são praticamente todos muçulmanos e são muito ortodoxos em suas práticas religiosas. Os membros de um clã Garre são muito leais uns aos outros, sejam eles na Somália ou mais ao sul, no Quênia. A menor unidade de sua sociedade é a família.

Obstáculos ao Ministério

O medo de que o cristianismo mine sua identidade, comunidades e tradições é uma das maneiras que Satanás usa para impedir que as comunidades de Garre aceitem as bênçãos de Cristo.

Idéias ao Ministério

Ore para que os crentes quenianos construam pontes de amizade e confiança com os líderes de famílias Garre.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que pessoas Garre que conhecem a Cristo tornem-se sábias na semeadura da Palavra de Deus entre seus familiares e amigos.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore por um movimento para Jesus para curar e fortalecer as comunidades Garre no Quênia.
* Ore para que o povo Garre somali compreenda e aceite que Jesus quer abençoar suas famílias e vizinhanças.
* Ore por equipes de crentes que façam orações focadas e sustentáveis para o Senhor abrir os corações dos líderes de famílias Garre para que experimentem a bênção de Deus por meio de um movimento de estudos bíblicos de descoberta familiar.

Foco Escritura

"E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Marcos 16:15

Oromo, GarreKenya

Người Garre là một trong những bộ lạc của Somalia. Họ đã cải đạo sang Hồi giáo trong những năm 1400. Ngày nay, hầu hết người Garre là người Hồi giáo, và họ rất nghiêm chỉnh tuân theo các sinh hoạt tôn giáo chính thống. Người Garre cùng một chi tộc rất trung thành với nhau, dầu là ở Somalia hoặc ở Kenya xa hơn về phía nam. Gia đình là đơn vị nhỏ nhất trong cộng đồng của họ.

Những khó khăn trở ngại

Người Garre lo sợ Cơ-đốc giáo sẽ làm suy yếu bản sắc dân tộc, cộng đồng và truyền thống của họ. Đây là một cách mà Ma-quỷ sử dụng để cản trở các cộng đồng người Garre tiếp nhận các phước lành từ Chúa Giê-xu Christ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Xin cầu nguyện cho các tín hữu Cơ-đốc ở Kenya trong việc xây dựng nhịp cầu thân hữu và lòng tin cậy nhau với các nhà lãnh đạo gia đình người Garre.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho những người Garre đã biết Chúa Giê-xu sẽ khôn ngoan trong việc gieo ra Lời Chúa cho gia đình và bạn bè của họ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Cầu nguyện xin Chúa cho có một phong trào đến với Chúa Giê-xu để hàn gắn và củng cố các cộng đồng người Garre ở Kenya.
* Xin cầu nguyện để người Garre Somali nhận thức rằng Chúa Giê-xu muốn ban phước cho gia đình và cộng đồng nơi họ sinh sống.
* Cầu nguyện xin Chúa dấy lên các nhóm tín hữu bền lòng tập trung cầu nguyện xin Chúa mở rộng lòng các nhà lãnh đạo gia đình người Garre, để họ sẽ trải nghiệm phước lành của Chúa qua một phong trào học Kinh Thánh tại gia.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Ngài phán cùng các sứ-đồ rằng: Hãy đi khắp thế-gian, giảng Tin-lành cho mọi người." Mác 16:15

Full profile