Unreached of Day: Today

Arab, Tihami in Yemen
Population
4,347,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Progress
Progress Gauge

Arab, Tihami in Yemen

The Tihama is the narrow western coastal region of Yemen on the Red Sea. In addition to poverty, literacy is one of the problems in the Tihama. One out of every two people is illiterate. In some villages there is little more schooling than memorization of the Qur'an. One prevalent tradition in all of Yemen is qat, a mildly narcotic leaf that is chewed for hours at a time. Qat holds a strong grip on Yemeni culture. The predominate culture in the Tihama centers around Islam, but sometimes tradition or cultural customs supersede Islamic law. Hospitality and generosity are high values among these people, as well as the utmost priority of preserving honor in the family and community.

Ministry Obstacles

The Tihami Arabs live in Yemen and Saudi Arabia. Both countries are very hostile to Christian witness.

Outreach Ideas

Pray for a growing interest in Jesus among all the peoples of Yemen. Pray they will begin searching for forgiveness for their sin and for power to live this life. Only Jesus provides both.

Pray for the Followers of Christ

There may be a few followers of Jesus today in this large people group, that is, secret believers. They need our prayers for safety and wisdom as to how they live out their faith. They are key people in eventually reaching all of their own tribe.

Pray for the Entire People Group

Pray that the Tihama would be free of El Qaida operatives. Pray that those disillusioned by all the problems in their country would search until they find the Truth that can set them free.

Scripture Focus

"And you shall be my witnesses, both in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth." Acts 1:8

Arab, Tihami en el Yemen

La Tihama es una llanura costera en la región occidental de Yemen junto al Mar Rojo. Además de la pobreza, el analfabetismo es otro de los problemas de la región de Tihama. Una de cada dos personas es analfabeta. En algunos pueblos, se ofrece aparte de la memorización del Corán, un poco de educación básica. Una de las tradiciones que prevalecen hoy en día en Yemen es el uso del qat, una hoja con efectos narcóticos leves, la cual es masticada por horas a la vez. El uso del qat, mantiene un fuerte control en la cultura de Yemen. La cultura predominante en la región de Tihama está centrada alrededor del Islam, pero en algunas ocasiones algunas tradiciones o costumbres culturales remplazan a la ley Islámica. La hospitalidad y generosidad son valores de alta estima en esta etnia, así como también la prioridad mayor de preservar el honor en la familia y la comunidad.

Obstáculos para el Ministerio

Los árabes Tihami viven en Yemen y en Arabia Saudita. Ambos países son muy hostiles a testigos cristianos.

Ideas para el Ministerio

Ore para que el interés en Jesús siga creciendo en las etnias de Yemen. Ore para que inicien la búsqueda del perdón de sus pecados y reciban poder para vivir esta vida. Solo Jesús provee ambos.

Ore por los Seguidores de Cristo

Podrá haber unos cuantos seguidores de Jesús hoy en día, en esta etnia de gran tamaño, es decir, creyentes en secreto. Ellos necesitan de nuestra oración por seguridad y sabiduría para poder vivir su fe. Estas son personas claves para que eventualmente puedan alcanzar a todos los miembros de su propia tribu.

Ore por toda la Etnia

Ore para que la etnia Tihama pueda ser libre de los operativos de El Qaida. Ore para que todo aquel que esta desilusionado por todos los problemas en su país, siga en búsqueda hasta encontrar la Verdad que puede hacerles libres.

Texto Bíblico

"Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra." Hechos 1:8

Arab, Tihami예멘

Tihama는 홍해에 있는 예멘의 좁은 서해안 지역입니다. 빈곤 외에도 읽고 쓰는 능력은 Tihama의 문제 중 하나입니다. 두 사람 중 한 명은 문맹입니다. 일부 마을에서는 꾸란을 암기하는 것이 학교 교육의 전부입니다. 예멘의 전지역에 널리 퍼진 전통 중 하나는 한번에 몇 시간 동안 씹는 약한 마약 잎인 까트(qat)입니다. 까트는 예멘 문화속에 깊숙이 자리잡고 있습니다. Tihama의 지배적인 문화는 이슬람을 중심으로 하지만 때로는 전통이나 문화 관습이 이슬람 법을 대체합니다. 환대와 관대함은 이 민족 사이에서 높은 가치를 지니고 있으며 가족과 지역 사회에서 명예를 유지하는 것이 최우선입니다.

선교 장애 요인

Tihami 아랍인들은 예멘과 사우디 아라비아에 살고 있습니다. 두 나라 모두 기독교인에게 적대적입니다.

전도 방법 제안

예멘의 모든 민족 가운데 예수님에 대한 관심이 높아지도록 기도합시다. 그들이 그들의 죄에 대한 용서와 현재의 삶을 살아갈 수 있는 힘을 찾도록 기도합시다. 오직 예수님 만이 두가지 모두 공급해 주십니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

오늘날 이 큰 민족그룹내에 예수님을 따르는 사람 즉, 은밀한 신자들이 몇 명 있을지도 모릅니다. 그들이 끝까지 믿음으로 살아갈 수 있도록 그들의 안전과 지혜를 위해 우리는 기도해야 합니다. 그들은 궁극적으로 자신의 모든 민족에게 나아가야할 핵심 인물입니다.

이 민족 전체를 위한 기도

Tihama민족이 알카에다 요원들로부터 자유로워지도록 기도합시다. 자국의 모든 문제들로 인해 환멸을 당한 사람들이 자신을 자유롭게 할 진리를 발견할 때까지 계속 찾도록 기도합시다.

성경 말씀

그러나 성령이 너희에게 내리시면, 너희는 능력을 받고, 예루살렘과 온 유대와 사마리아에서, 그리고 마침내 땅 끝에까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 사도행전 1:8

Arab, Tihami no Iêmen

Tihama é a estreita região costeira ocidental do Iêmen no Mar Vermelho. Além da pobreza, alfabetização é um dos problemas em Tihama. Uma em cada duas pessoas é analfabeta. Em algumas aldeias há pouco mais escolaridade do que a memorização do Alcorão. Uma tradição dominante em todo o Iêmen é o qat, uma folha levemente narcótica que é mastigada por horas a fio. Qat tem um forte controle sobre a cultura iemenita. A cultura predominante nos centros de Tihama gira em torno do islamismo, mas, às vezes, tradições ou costumes culturais substituem a lei islâmica. Hospitalidade e generosidade são valores elevados entre essas pessoas, bem como a prioridade máxima de preservar a honra na família e na comunidade.

Obstáculos ao Ministério

Os árabes Tihami vivem no Iêmen e na Arábia Saudita. Ambos os países são muito hostis ao testemunho cristão.

Idéias ao Ministério

Ore por um crescente interesse em Jesus entre todos os povos do Iêmen. Ore para que eles comecem a buscar perdão pelos seus pecados e pelo poder de viver esta vida. Somente Jesus fornece ambas as condições.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Pode haver alguns seguidores de Jesus hoje neste grande grupo de pessoas, ou seja, crentes secretos. Eles precisam de nossas orações por segurança e por sabedoria sobre como viver sua fé. Eles são pessoas-chave para um eventual alcance de toda a sua tribo.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que Tihama esteja livre dos agentes da Al Qaeda. Ore para que os desiludidos com todos os problemas em seu país procurem até que encontrem a Verdade que pode libertá-los.

Foco Escritura

"mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra." Atos dos Apóstolos 1:8

Arab, TihamiYemen

Tihama là vùng đất hẹp dọc ven biển phía tây của Yemen cạnh Biển Đỏ. Ngoài nạn nghèo đói, nạn mù chữ cũng là một trong những nan đề của người Tihami. Cứ hai người thì có một người mù chữ. Ở một số làng, việc học hành không có gì hơn là học thuộc lòng kinh Koran. Một thói quen phổ biến ở Yemen là nhai lá qat, một loại lá gây nghiện nhẹ được nhai hàng giờ liền. Qat liên hệ chặt chẽ với văn hóa Yemen. Văn hóa của Hồi giáo chiếm ưu thế tại Tihama nhưng đôi khi những truyền thống hoặc phong tục văn hóa cũ vẫn được dùng thay luật Hồi giáo. Lòng hiếu khách và sự hào phóng có giá trị cao đối với người Tihami, nhưng việc giữ gìn danh dự của gia đình và cộng đồng là ưu tiên cao nhất.

Những khó khăn trở ngại

Người Ả Rập Tihami sống ở Yemen và ở Ả Rập Saudi. Cả hai nước đều rất thù địch với người theo Cơ Đốc giáo.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Xin cầu nguyện để các nhóm người sống ở Yemen ngày càng quan tâm đến Chúa Giê-xu. Cầu nguyện xin Chúa cho họ bắt đầu tìm kiếm sự tha thứ cho tội lỗi của mình và quyền lực để sống trong đời này. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có thề cung cấp cả hai điều này.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Có thể đã có một vài người âm thầm tin Chúa Giê-xu trong nhóm người đông đảo này. Họ cần chúng ta cầu thay cho họ được an toàn và có sự khôn ngoan để sống theo đức tin của họ. Họ là những người then chốt trong việc đem Tin Lành đến cho mọi người trong bộ lạc của họ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin cầu nguyện để người Tihami sẽ không còn bị các phần tử khủng bố Al Qaida áp chế. Xin cầu nguyện để những người bị thất vọng vì những nan đề ở trong nước sẽ tìm kiếm cho đến khi họ tìm thấy Lẽ Thật có thể giải phóng họ.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Nhưng khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất." Công-vụ 1:8

Arab, Tihami dy Yémen

La Tihama est l’étroite région côtière occidentale du Yémen située sur la mer Rouge. En plus de la pauvreté, l’alphabétisation est l’un des problèmes dans la Tihama. Une personne sur deux est illettrée. Dans certains villages, il n’y a guère plus de scolarisation que de mémorisation du Coran. Une tradition répandue dans tout le Yémen est le khat, une feuille légèrement narcotique, que l’on mâche pendant des heures. Le khat a une forte emprise dans la culture yéménite. La culture prédominante dans la Tihama est centrée sur l’islam, mais la tradition ou les coutumes culturelles l’emportent parfois sur la loi islamique. L’hospitalité et la générosité sont des valeurs importantes chez ces gens, ainsi que la priorité absolue de préserver l’honneur dans la famille et dans la communauté.

Obstacles du Ministère

Les Arabes Tihami vivent au Yémen et en Arabie Saoudite. Ces deux pays sont très hostiles au témoignage chrétien.

Idées de Sensibilisation

Prions pour un intérêt croissant pour Jésus chez tous les peuples du Yémen. Prions pour qu’ils commencent à chercher le pardon de leurs péchés et le pouvoir de vivre cette vie. Seul Jésus peut apporter les deux.

Priez pour les Disciples du Christ

Il y a peut-être quelques disciples de Jésus aujourd’hui dans ce grand groupe de personnes, au moins des croyants secrets. Ils ont besoin de nos prières pour leur sécurité et pour être sages dans la façon de vivre leur foi. Ce sont des personnes clés pour arriver à atteindre tous ceux de leur propre tribu.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

Prions pour que la Tihama soit libérée des agents d’Al-Qaïda. Prions pour que ceux qui sont désillusionnés par tous les problèmes de leur pays cherchent jusqu’à ce qu’ils trouvent la Vérité qui peut les libérer.

Centre d’Écriture

Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1:8

Full profile