Unreached of Day: Today

Featuring YEAR OF THE FRONTIER unreached peoples

Maninka, Eastern in Guinea
Population
3,182,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Maninka, Eastern in Guinea

The Eastern Maninka are the second largest people group in Guinea. They are the descendants of the Mande people of the once great Mali Empire. The empire amassed a great fortune taxing the trade of gold and ivory in the region. Before becoming a part of the empire, the Mande were credited with revolutionizing agriculture in the area; they discovered the use of millet, one of the most important grains in the diet of West Africans.

Ministry Obstacles

Almost no Eastern Maninka people have taken the step to follow Christ, perhaps partly because they think doing this will alienate their families and friends. Pray for workers who will try to win entire Maninka families to the Savior, so they can worship Him together.

Outreach Ideas

With permission from Maninka elders, people can show the JESUS Film in their communities and use it as a way to help them see what Christ can do for them. Pray for the effectiveness of the JESUS Film among the Maninka.

Pray for the Followers of Christ

There are very few believers among the Eastern Maninkas, so pray for them to take seriously their role as Christ's ambassadors to their people.

Pray for the Entire People Group

* Ask the Lord of the harvest to send forth laborers to the Eastern Maninka people.
* Ask the Holy Spirit to grant wisdom and favor to mission agencies focusing on the Maninka.
* Ask the Lord to bring forth a strong and growing Maninka church.

Scripture Focus

"Therefore I will praise you among the nations, O Lord; I will sing praises to your name." Psalm 18:49

Maninka, Eastern en la Guinea

Los maninka orientales son el segundo grupo de personas más grande de Guinea. Son los descendientes del pueblo Mande del otrora gran imperio de Malí. El imperio acumuló una gran fortuna cobrando impuesto sobre el comercio de oro y marfil en la región. Antes de convertirse en parte del imperio, a los mande se les acreditó la innovación en el área agrícola; descubrieron el uso del mijo, uno de los granos más importantes en la dieta de los africanos occidentales.

Obstáculos para el Ministerio

Casi nadie de los maninka orientales se ha decidido seguir a Cristo, quizás en parte porque piensan que al hacer esto alienarán a sus familias y amigos. Ore para que los trabajadores que lleven el mensaje de salvación alcancen familias enteras para que estas puedan adorar a Dios juntos.

Ideas para el Ministerio

Con el permiso de los ancianos de Maninka, las personas pueden mostrar en sus comunidades la película JESÚS y usarla para que puedan ver lo que Cristo puede hacer por ellos. Ore para que la película JESÚS sea efectiva entre los maninka.

Ore por los Seguidores de Cristo

Hay muy pocos creyentes entre los maninkas orientales, así que oren por ellos para que tomen en serio su papel de embajadores de Cristo ante su pueblo.

Ore por toda la Etnia

* Pídale al Señor de la cosecha que envíe trabajadores al pueblo maninka oriental.
* Pídale al Espíritu Santo que otorgue sabiduría y favor a las agencias misioneras que se centren en Maninka.
* Pídale al Señor que construya una iglesia maninka fuerte y creciente.

Texto Bíblico

"Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, Y cantaré a tu nombre." Salmos 18:49

Maninka, Eastern기니

동부 마닌카 종족은 기니의 두번째로 큰 민족 집단입니다. 이들은 위대했던 말리 제국의 만데(Mande) 종족의 후손들입니다. 이 제국은 해당 지역에서 금과 상아 무역으로 큰 이득을 보았습니다. 이 제국의 일원이 되기 전에 만데 종족은 이 지역에서 농업기술의 대변혁을 일으켰다고 생각되는데, 이들은 서부 아프리카 식단에서 가장 중요한 곡물 중 하나인 수수 재배법을 개발했습니다.

선교 장애 요인

동부 마닌카 종족 중에 그리스도를 따르려고 한 사람은 거의 없는데, 이는 아마도 그들의 친구들과 가족들을 소외시킬 수 있다는 생각 때문일 것입니다. 이들이 다같이 주님을 경배할 수 있도록, 전체 마닌카 가족들을 얻어서 구세주 앞으로 데려갈 사역자들을 위해 기도해 주십시오.

전도 방법 제안

마닌카 종족의 연장자들의 허락을 얻어서, 예수 영화(JESUS Film)를 이들 지역사회에서 방영한다면,그리스도께서 그들에게 행하실 수 있는 것을 보여줄 수 있는 좋은 방법이 될 것입니다. 예수 영화가 마닌카 종족에서 효율적으로 사용되어지도록 기도해 주십시오

현지 그리스도인들을 위한 기도

동부 마닌카 종족 내에는 매우 적은 믿는 자들이 있으니 그들이 자기들 민족 앞에서 그리스도의 대사(ambassadors)라는 것을 진지하게 받아들일 수 있도록 그들을 위해 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

* 수확하시는 주님께 기도하여 동부 마닌카 민족들에게 일꾼을 보내시도록 기도해 주십시오.
* 마닌카 종족에게 관심을 두고 있는 선교단체들에게 성령께서 지혜와 호의를 베푸시도록 기도해 주십시오.
* 강력하고 성장하는 마닌카 교회를 낳으시도록 주님께 기도해 주십시오.

성경 말씀

여호와여 이러므로 내가 열방 중에서 주께 감사하며 주의 이름을 찬송하리이다 시편 18:49

Maninka oriental em Guiné

Os Maninka Orientais são o segundo maior grupo de pessoas da Guiné. Eles são descendentes do povo Mande do outrora grande Império Mali. O império acumulou uma grande fortuna tributando o comércio de ouro e marfim na região. Antes de se tornarem parte do império, os Mande levaram o crédito por revolucionar a agricultura na área; eles descobriram o uso do milheto ou painço, um dos grãos mais importantes na dieta dos africanos ocidentais.

Obstáculos ao Ministério

Quase nenhuma pessoa dos Maninka Orientais deu o passo de seguir a Cristo, talvez em parte por achar que isso os afastará de suas famílias e amigos. Ore por obreiros que tentem conquistar famílias Maninka inteiras para o Salvador, para que possam adorá-Lo juntos.

Idéias ao Ministério

Com a permissão dos anciãos de Maninka, as pessoas podem mostrar o Filme JESUS em suas comunidades e usá-lo como uma maneira de ajudá-los a ver o que Cristo pode fazer por eles. Ore pela eficácia do filme JESUS entre os Maninka.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Há muito poucos crentes entre os Maninkas Orientais, então ore para que eles levem a sério seu papel de embaixadores de Cristo entre seu povo.

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores ao povo Maninka Oriental.
* Peça ao Espírito Santo que conceda sabedoria e favor às agências missionárias focadas nos Maninka.
* Peça ao Senhor para estabelecer uma igreja Maninka forte e crescente.

Foco Escritura

"Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó SENHOR, e cantarei louvores ao teu nome." Salmos 18:49

Maninka, EasternGuinea

Người Hausa đến từ một vùng gọi là "Hausaland", một khu vực rộng khoảng 75.000 dặm vuông nằm dài biên giới giữa Niger và Nigeria. Người Hausa đã di cư đến Côte d'Ivoire trong khoảng 200 đến 300 năm vừa qua. Các thương nhân người Hausa, các linh mục Hồi giáo và những người nô lệ nói tiếng Hausa đã giúp truyền bá văn hóa Hausa khắp vùng bờ biển Ivory Coast. Tiếng Hausa trở thành ngôn ngữ của người Hồi giáo và dùng trong việc thương mại. Tuy nhiên, ngôn ngữ chính thức của nước Côte d'Ivoire, vẫn được gọi là "Ivory Coast" (Bờ biển Ngà Voi.)

Những khó khăn trở ngại

Người Hausa lo sợ Cơ-đốc giáo sẽ làm suy yếu bản sắc dân tộc, cộng đồng và truyền thống của họ. Đây là một cách mà Ma-quỷ sử dụng để cản trở các cộng đồng người Hausa tiếp nhận các phước lành từ Chúa Giê-xu Christ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Xin cầu nguyện cho các tín hữu Cơ-đốc trong việc xây dựng nhịp cầu thân hữu và lòng tin cậy nhau với các nhà lãnh đạo gia đình người Hausa.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho những người Hausa đã biết Chúa Giê-xu sẽ có sự khôn ngoan trong việc gieo ra Lời Chúa cho gia đình và bạn bè của họ.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

* Cầu nguyện xin Chúa cho các phong trào của đến với Chúa Giê-xu sẽ ảnh hưởng đến các đại gia đình người Haisa để Tin lành sẽ lan truyền nhanh chóng trong nhóm người này.
* Cầu nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho người Hausa lòng mềm mại và hiểu biết khi nghe về Tin lành.
* Cầu nguyện xin Đức Thánh Linh dấy lên một phong trào mạnh mẽ khiến toàn thể các gia đình người Hausa trải nghiệm sâu đậm được những phước lành dư dật từ Chúa.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Vì vậy, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ ngợi-khen Ngài giữa các dân, Và ca-tụng danh của Ngài." Thi-thiên 18:49

Maninka, de l'Est de Guinée

Les Maninka de l'Est sont le deuxième groupe de population le plus important en Guinée. Ce sont les descendants du peuple Mande de l'ancien grand empire du Mali. L'empire amassait une grande fortune en taxant le commerce de l'or et de l'ivoire dans la région. Avant de faire partie de l'empire, les Maninka ont été reconnus pour avoir révolutionné l'agriculture dans la région; ils ont découvert l'utilisation du millet, l'une des céréales les plus importantes dans l'alimentation des africains de l’ouest.

Obstacles du Ministère

Presque aucun Maninka oriental n'a fait le pas de suivre Christ, peut-être en partie parce qu'ils pensent que cela les aliénera de leurs familles et amis. Priez pour suciter des missionnaores qui essaieront de gagner des familles Maninka entières au Sauveur, afin qu'ils puissent l'adorer ensemble.

Idées de Sensibilisation

Avec la permission des anciens Maninka, les gens peuvent montrer le film JÉSUS dans leurs communautés et l'utiliser comme un moyen de les aider à voir ce que le Christ peut faire pour eux. Priez pour l'efficacité du film JESUS chez les Maninka.

Priez pour les Disciples du Christ

Il y a très peu de croyants parmi les Maninkas orientaux, alors priez qu’ils prennent au sérieux leur rôle d’ambassadeurs du Christ auprès de leur peuple.

Priez pour le Groupe de Personnes entier

* Demandez au Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers aux Maninka orientaux.
* Demandez au Saint-Esprit d'accorder la sagesse et la faveur aux agences missionnaires se concentrant sur les Maninka.
* Demandez au Seigneur de faire naître une église Maninka forte qui se développe.

Centre d’Écriture

L’Eternel est vivant! Béni soit mon rocher! Que l’on dise la grandeur du Dieu de mon salut! Psaumes 18:49

Full profile