Unreached of Day: Today

Pray for the Rawat in India
Population
672,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Rawat in India

The term Rawat signifies a prince; it is a title borne by the relatives of a king. Traditionally, the Rawat are a landowning community engaged in farming. Their attitude towards education, medical and family welfare programs is favorable. Their family deity is Ashapridebi. Village level and regional level deities are Bherujee and Matajee.

Ministry Obstacles

The Hindu Rawat have little concept of a personal, creator God who loves them personally.

Outreach Ideas

Stories from Scripture, combined with Gospel films and recordings, can be used effectively.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the followers of Christ that will soon be found in the Rawat community, that the Lord will provide qualified pastors and teachers for them, and that they will be well established in the faith.

Pray for the Entire People Group

Pray for the Rawat community to increasingly be aware of their need for forgiveness of sin, and that the creator God loves them.

Scripture Focus

"And the gospel must first be preached to all the nations." Mark 13:10

Rawat en la India

El término rawat significa "príncipe". Es un título que llevan los familiares de un rey. Tradicionalmente, los rawat son dueños de terrenos y se dedican a sus cultivos. Su actitud hacia los programas de educación, medicina y bienestar familiar es favorable. Su deidad familiar es Ashapridebi. Las deidades a nivel pueblo y región son: Bherujee y Matajee.

Obstáculos para el Ministerio

Los rawat hindúes no entienden la idea de un Dios creador y quien los ama personalmente.

Ideas para el Ministerio

Se pueden utilizar con eficacia las historias de las Escrituras junto con películas y grabaciones evangélicas.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los seguidores de Cristo que algún día saldrán de la comunidad rawat para que el Señor les provea de pastores y maestros calificados, y para que lleguen a estar bien establecidos en la fe.

Ore por toda la Etnia

Ore para que la comunidad rawat sea cada vez más consciente de su necesidad de perdón de pecados, y de que el Dios creador los ama.

Texto Bíblico

"Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones." Marcos 13:10

Rawat인도

Rawat는 왕자라는 뜻입니다. 왕의 친족에게 부여되는 명칭입니다. 전통적으로는 Rawat는 경작에 종사하는 지주 계층이었습니다. 이들이 교육, 의료, 가정 복지에 대한 태도는 우호적인 편입니다. 가정의 신은 Ashapridebi 이며, 마을과 지역 단위의 신들은 Bherujee 와 Matajee입니다.

선교 장애 요인

힌두교 신자 Rawat들은 그들 개개인을 사랑하시는 인격체이시며 창조주이신 하나님에 대한 개념이 거의 없습니다.

전도 방법 제안

성경 이야기, 복음 영화와 복음 오디오 녹음이 효과적으로 사용될 수 있습니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

그리스도를 따르는 사람들이 Rawat 사회에서 곧 나올 수 있도록 기도해주시고, 주님께서 자격있는 목회자와 교사를 그들을 위해 공급해 주시도록, 또한 믿음 안에서 굳건히 설 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Rawat 사회를 위해 기도하여 이들이 죄의 용서받음에 대해 더욱 잘 알게 되고, 창조주 하나님께서 자신들을 사랑하신다는 것도 알게 되기를 기도해 주십시오.

성경 말씀

또 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할것이니라 마가복음 13:10

Rawat na Índia

O termo Rawat significa um príncipe, é um título suportados pelos familiares de um rei. Tradicionalmente, a Rawat é uma comunidade de proprietários rurais envolvidas no cultivo. Sua atitude em relação à educação, saúde e programas de bem-estar familiar é favorável. A divindade famíliar é Ashapridebi. Já a nível regional e das vilas as divindades são Bherujee e Matajee.

Obstáculos ao Ministério

O hindu Rawat tem pouca noção de um Deus pessoal e criador que os ama pessoalmente.

Idéias ao Ministério

Histórias da Bíblia combinadas músicas e filmes evangélicos podem ser usados efetivamente.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos seguidores de Cristo que um dia virão na comunidade Rawat; que o Senhor providencie pastores e mestres qualificados para eles, e que venham a ser bem consolidados na fé.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que a comunidade Rawat esteja cada vez mais conscientes de sua necessidade de perdão dos pecados, e de que o Deus criador os ama.

Foco Escritura

"Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações." Marcos 13:10

Rawat ở India

Từ ngữ "rawat" có nghĩa là hoàng tử; đó là danh hiệu của những người trong hoàng tộc. Theo truyền thống, người trong cộng đồng Rawat sở hữu đất đai để trồng trọt. Họ có thiện cảm với giáo dục, y tế và những chương trình chăm sóc gia đình. Thần của gia đình họ là thần Ashapridebi. Thần làng là thần Bherujee và thần của địa phương là thần Matajee.

Những khó khăn trở ngại

Người Rawat theo đạo Hindu ít nhận thức về Đức Chúa Trời có thân vị là Đấng Sáng Tạo luôn yêu thương mỗi người.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Có thể sử dụng phim về Phúc Âm, các đĩa ghi âm và kể những chuyện trong Kinh Thánh để truyền bá Phúc Âm một cách hiệu quả.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho sớm có Cơ Đốc nhân trong cộng đồng người Rawat. Xin Chúa sai phái những mục sư có tâm huyết và giáo viên dạy Kinh Thánh đến giúp đỡ họ vững vàng trong đức tin.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin cầu nguyện cho cộng đồng người Rawat biết họ cần được tha tội cách rõ ràng hơn. Xin Chúa giúp họ nhận ra Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo yêu thương họ.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Nhưng trước hết Tin-lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã." Mác 13:10

Full profileCopyright © 2018 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.