Unreached of Day: Today

Pray for the Jebala in Morocco
Population
1,241,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Jebala in Morocco

The word Jbala comes from Moroccan Arabic Jbel, which means mountain. Thus Jbala means mountain people. A man or boy is called a Jebli while a woman or a girl is called a Jebliya. They traditionally have lived in or near the Rif mountains in northern Morocco. The Jebala favor pointed-toed leather slippers, and reed hats are traditional. Their musicians sometimes perform Sufi trance music.

Ministry Obstacles

Access to these people is limited. Pray for creative ways for Christians to minister to them.

Outreach Ideas

Gospel radio is very helpful in this region that is difficult for outsiders to access.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the few followers of Christ to cling strongly to Jesus and not be discouraged as they face trials. Pray they will learn to speak to one another in psalms, hymns, and spiritual songs.

Pray for the Entire People Group

Pray the Jebala community will be able to care adequately for their families, and for good schools for their children.

Scripture Focus

'Again he says, "Rejoice, O Gentiles, with His people." And again, "Praise the Lord all you Gentiles, And let all the peoples praise Him." Romans 15:10-11

Jebala en Marruecos

La palabra jbala viene del árabe marroquí Jbel, que significa montaña. Entonces, jbala significa gente de la montaña. Un hombre o un muchacho puede ser llamado un jebli mientras que una mujer o una niña puede ser llamada Jebliya. Tradicionalmente han vivido en o cerca de las montañas del Rif en el norte de Marruecos. A los jebala tradicionalmente les gustan las pantuflas hechas de cuero con puntas y sombreros de caña. Sus músicos a veces tocan música hipnótica de la secta sufí.

Obstáculos para el Ministerio

El acceso a estas personas es limitado. Ore por formas creativas en la que los cristianos puedan ministrarles.

Ideas para el Ministerio

Los programas de radio evangélicos son muy útiles en esta región pero el acceso para los extranjeros es muy difícil.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los pocos seguidores de Cristo que se acérquen a Jesús y no se desanimen en el frente de la persecución. Ore para que ellos aprendan a hablar el uno con el otro utilizando salmos, himnos y canciones espirituales.

Ore por toda la Etnia

Ore para que la comunidad jebala sea capaz de cuidar adecuadamente a sus familias, y que tenga buenas escuelas para sus hijos.

Texto Bíblico

"Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles, Y magnificadle todos los pueblos." Romanos 15:10-11

Jebala모로코

Jbala 라는 단어는 모로코 아랍어로서 산(山)을 뜻하는 Jbel 에서 유래했으며, Jbala는 산에 사는 사람들이라는 뜻입니다. 남자나 소년은 Jebli, 여성이나 소녀는 Jebliya 라고 불립니다. 이들은 북모로코의 Rif 산악지대 혹은 그 부근에 거주해왔습니다. Jebala 는 끝이 뾰족한 가죽 슬리퍼를 즐겨 신으며 갈대모자도 그들의 전통입니다. 음악가들은 이슬람 수피교의 트랜스 음악을 연주하기도 합니다.

선교 장애 요인

이 사람들에게 다가가기는 쉽지 않습니다. 그리스도인들은 창의적 방법으로 사역해야 할 것입니다.

전도 방법 제안

복음 라디오는 외지인의 발길이 닿기 힘든 이 지역에 매우 도움이 됩니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

그리스도를 따르는 소수의 성도들이 예수님을 굳건히 붙들고, 시험이 닥칠때에 용기를 잃지 않도록 기도해 주십시오. 이들이 시와 찬미와 신령한 노래로 서로 화답하는 법을 배울 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

Jebala 사회가 그들의 가족들을 적절히 돌볼 수 있도록 기도해 주시고 아이들을 위한 좋은 학교를 위해서도 기도해 주십시오.

성경 말씀

또 가로되 열방들아 주의 백성과 함께 즐거워하라 하였으며 또 모든 열방들아 주를 찬양하며 모든 백성들아 저를 찬송하라 하였으며 로마서 15:10-11

Jebala no Marrocos

A palavra Jbala vem do árabe marroquino Jbel, o que significa montanha. Assim Jbala significa povos da montanha. Um homem ou menino é chamado de Jebli enquanto uma mulher ou uma menina é chamada de Jebliya. Elas tradicionalmente tem vivido dentro ou perto das montanhas Rif no norte de Marrocos. Os jebala fabricam chinelos de couro, chapéus e Reed são tradicionais. Seus músicos, por vezes, realizam musical trance Sufi.

Obstáculos ao Ministério

O acesso a estas pessoas é limitado. Ore por formas criativas para os cristãos, ministrarem a eles.

Idéias ao Ministério

Uma Rádio Evangélica será muito útil nesta região que é de difícil acesso para forasteiros.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore para que os poucos seguidores de Cristo se apeguem firmemente a Jesus e não sejam desencorajados quando enfrentarem provações. Ore para que aprendam a falar uns aos outros em salmos, hinos e cânticos espirituais.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que a comunidade Jebala seja capaz de cuidar melhor de suas famílias e por boas escolas para seus filhos.

Foco Escritura

"E também diz: Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem." Romanos 15:10-11

Jebala ở Morocco

Từ ngữ "Jbala" bắt nguồn từ chữ "Jbel" trong tiếng Ả-rập của người Morocco, có nghĩa là núi. Vì thế, "Jbala" chỉ về những người sinh sống ở miền núi. Người ta dùng từ "Jebli" khi nói về một người nam hoặc bé trai, và dùng từ "Jebliya" khi nói về một người nữ hoặc bé gái. Theo truyền thống, họ vẫn sống ở vùng núi Rif và các khu vực lân cận tại bắc Morocco. Người Jebala thích mang dép mũi nhọn, và đội mũ lát truyền thống. Các nhạc sĩ đôi lúc chơi nhạc Sufi trong trạng thái xuất thần.

Những khó khăn trở ngại

Các nhân sự Cơ Đốc khó lòng tiếp cận với người Jebala. Xin Chúa giúp các nhân sự Cơ Đốc tìm được phương cách sáng tạo để tiếp xúc và giúp đỡ người Jebala.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Đài phát thanh Tin Lành rất hữu ích trong công tác truyền giáo cho người Jebala vì họ sống ở vùng mà người ngoài khó tiếp cận.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin Chúa giúp một số ít Cơ Đốc nhân người Jebala tin chắc nơi Ngài và không nản lòng khi đối diện với nhiều thử thách. Xin Chúa khiến họ nhóm họp lại với nhau, cùng học Lời Chúa, hát Thánh ca, cầu nguyện và thông công với nhau.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa giúp cộng đồng người Jebala có thể chăm sóc chu đáo cho gia đình mình và có trường tốt cho con cái nhập học.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Lại có chép rằng: Hỡi dân ngoại, hãy đồng vui cùng dân Chúa. 11Lại rằng: Hỡi hết thảy dân ngoại, Hãy khen-ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi-khen Ngài!" Rô-ma 15:10-11

Full profileCopyright © 2018 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.