Unreached of Day: Today

Pray for the Abaza, Arabized in Egypt
Population
14,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Abaza, Arabized in Egypt

The Abazinians in Egypt have managed to become part of Egypt's elite. For many generations they have inter-married with the movers and shakers of Egypt, the largest and in some ways the most influential country in the Arabic-speaking world.

Ministry Obstacles

People groups that have much power, prestige and wealth are usually not receptive to spiritual change.

Outreach Ideas

It will take someone from a prestigious community to reach the Abazinians. Pray for Christian businessmen to be thrust out to reach them for the Savior.

Pray for the Followers of Christ

Only about one in 1,000 Abazinians in Egypt have accepted the Savior. Pray that the few among them will shine as lights in a land that is struggling with spiritual darkness.

Pray for the Entire People Group

Pray for discovery Bible studies to spread rapidly as they bless Abaza families and neighborhoods. Ask the Lord to save key leaders among the Abazinians who will boldly declare the Gospel.

Scripture Focus

"If therefore your whole body is full of light, with no dark part in it, it will be wholly illumined, as when the lamp illumines you with its rays.”

Abaza, Arabized en Egipto

The Abazinians in Egypt have managed to become part of Egypt's elite. For many generations they have inter-married with the movers and shakers of Egypt, the largest and in some ways the most influential country in the Arabic-speaking world.

Obstáculos para el Ministerio

People groups that have much power, prestige and wealth are usually not receptive to spiritual change.

Ideas para el Ministerio

It will take someone from a prestigious community to reach the Abazinians. Pray for Christian businessmen to be thrust out to reach them for the Savior.

Ore por los Seguidores de Cristo

As of this writing, only about 1 in 1,000 Abazinians in Egypt have accepted the Savior. Pray that the few among them will shine as lights in a land that is struggling with spiritual darkness.

Ore por toda la Etnia

* Pray for the Lord to reveal Himself through dreams and visions to Abazinian people.
* Ask the Lord to save key leaders among the Abazinians who will boldly declare the Gospel.
* Pray for strong local churches and discipleship movements will be raised up among the Abazinians.

Texto Bíblico

"Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor."

Abaza, Arabized이집트

이집트의 Abazinians 민족은 이집트의 엘리트 계층으로 변모해왔습니다. 이집트는 아랍어 구사 국가 중에서 가장 넓고 어떤 면에서 가장 영향력 있는 국가이며, 이 민족은 여러 세대에 걸쳐 이집트 유력자들과의 결혼을 성사시켰습니다.

선교 장애 요인

많은 권력, 특권, 부유함을 가진 민족 집단은 영적 변화를 대체로 수용하지 않습니다.

전도 방법 제안

Abazinians 민족에게 다가가려면 특권 계층에 속한 사람이 해야 할 것입니다.그리스도인 사업가가 구세주를 위하여 그들에게 나아가는 일에 쓰임 받을 수 있도록 기도해 주십시오.

현지 그리스도인들을 위한 기도

이 글을 쓰는 현재, 이집트의 Abazinians민족 1,000명 중에 1명만이 구세주를 영접했습니다. 영적인 어두움 속에서 고군분투하는 이 땅에서 이 소수의 사람들이 등불처럼 빛나도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

* 주님께서Abazinians 민족들의 꿈과 환상 속에서 자신을 드러내시도록 기도합시다.
* Abazinians 사람들 가운데에서 복음을 담대하게 선포할 핵심 지도자들을 주께서 보호하시도록 간구합시다.
* Abazinians 민족 중에서 강력한 지역 교회들과 제자화 운동들이 일어나도록 기도합시다.

성경 말씀

네 온 몸이 밝아 조금도 어두운 데가 없으면 등불의 빛이 너를 비출 때와 같이 온전히 밝으리라 하시니라

Abaza, Arabized no Egito

Os abazinianos conseguiram se tornar parte da elite do Egito. Durante muitas gerações, eles se casaram entre as pessoas mais influentes que comandavam o país. O Egito é de certo modo, o país mais influente do mundo de língua árabe.

Obstáculos ao Ministério

Esses grupos de pessoas que têm muito poder, prestígio e riquezas geralmente não são receptivos à mudança espiritual.

Idéias ao Ministério

Seria necessário alguém de uma comunidade de prestígio para chegar aos abazinianos. Ore para que os empresários cristãos sejam movidos para alcançá-los para Cristo, nosso salvador.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

* Peça ao Senhor para salvar e levantar líderes entre os abazinianos e que eles declarem corajosamente o Evangelho.
* Ore para que as igrejas locais se fortaleçam e que movimentos de discipulado sejam levantados entre os abasinianos ".

Ore Por todo grupo de Pessoas

* Ore para que o Senhor se revele através de sonhos e visões para o povo abaziniano.

Foco Escritura

"Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplandor."

Abaza, Arabized ở Egypt

Người Abazin ở Ai Cập đã xoay sở để trở nên một thành phần của giới thượng lưu Ai Cập. Trải qua nhiều thế hệ, họ đã cưới vợ gả chồng với những người quyền thế của nước Ai Cập, vốn là một quốc gia có ảnh hưởng nhất trong thế giới nói tiếng Ả Rập.

Những khó khăn trở ngại

Những người có nhiều quyền lực, danh tiếng và giàu có thường khó tiếp nhận sự thay đổi về tâm linh.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần có những ai đó từ một cộng đồng có thanh thế đến giao tiếp với người Abazin. Xin cầu nguyện cho các doanh nhân Cơ-đốc sẽ mạnh dạn tiếp cận họ, hầu đem họ về với Đấng Cứu Rỗi.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Theo thống kê chỉ có khoảng một trong 1.000 người Abazin ở Ai Cập đã tin Chúa Giê-xu. Xin cầu nguyện cho đời sống của những tín hữu này sẽ tỏa sáng như ánh sáng trong một vùng đất đang ngập chìm trong bóng tối thuộc linh.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

* Xin cầu nguyện để Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho người Abazin qua những giấc mơ và khải tượng.
* Xin Chúa cứu các nhà lãnh đạo chủ chốt là những người trong tương lai sẽ mạnh dạn rao truyền Tin Lành giữa vòng người Abazin .
* Xin cầu nguyện cho các hội thánh địa phương sẽ trở nên mạnh mẽ và phong trào môn đệ hóa sẽ được phát triển giữa vòng người Abazin.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Nếu cả thân-thể ngươi sáng-láng, không có phần nào tối-tăm, thì sẽ được sáng hết thảy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy."

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.