Unreached of Day: Today

Pray for the Gujarati in Tanzania
Population
493,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Gujarati in Tanzania

The Gujarati are primarily classified as the inhabitants of the state of Gujarat, western India. For most, Gujarati is their native language. Many Gujarati have migrated to other countries of the world, and are often referred to as simply "Gujarati", even though a number of castes and tribes may be represented. The majority of the Gujarati are Hindus, regardless of their location in the world, although there may be many Muslims among them as well.

Ministry Obstacles

The Gujarati of Tanzania may well have an insular mindset, desiring to protect their culture from those very different cultures around them. This mindset may make it especially difficult to find believing hearts.

Outreach Ideas

Christian workers should be alert to the caste and tribe boundaries within the Gujarati. These may be somewhat hidden to outsiders, initially.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the followers of Jesus among these people who have their roots in India. Pray they will fully embrace Christ as Savior, not mixing their understanding of the Gospel with Hindu traditions. Pray for clarity of understanding, and faithfulness in practice. Pray they will be joyful always, praying continually, and giving thanks in all circumstances.

Pray for the Entire People Group

Pray the Gujarati of Tanzania will increasingly be made aware of Jesus, and will be given accurate information about this man and what He taught. Pray that each individual in the Gujarati community will have one or more opportunities to hear, in his or her mother tongue.

Scripture Focus

"Blessed is the nation whose God is the Lord, The people whom He has chosen for His own inheritance." Psalm 33:12

Gujarati Zimbabuense en Tanzania

Los gujarati se consideran principalmente habitantes del estado de Gujarat, al oeste de la India. Para muchos, gujarati es su lengua materna. La mayoría de los gujarati han emigrado a otros países del mundo, y a menudo son llamados simplemente "gujarati" aunque pueden ser representados por una serie de castas y tribus. La mayoría de los gujarati son hindúes, independientemente de su ubicación en el mundo, aunque puede haber muchos musulmanes entre ellos.

Obstáculos para el Ministerio

Los gujarati de Tanzania pueden tener mentalidad insular, con el deseo de proteger su cultura de esas culturas muy distintas que los rodean. Esta mentalidad puede hacer especialmente difícil el encontrar corazones que crean.

Ideas para el Ministerio

Los obreros cristianos deben estar atentos a los límites de las castas y las tribus dentro de la población gujarati. Al principio estos límites pueden estar un poco escondidos de los extranjeros.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los seguidores de Jesús entre esta etnia que tienen sus raíces en India. Ore también para que ellos acepten a Cristo como Salvador, sin mezclar su comprensión del Evangelio con las tradiciones hindúes. Ore por la claridad de comprensión y la fidelidad en la práctica. Ore para que ellos tengan gozo siempre, orando sin cesar y dando gracias en todas las circunstancias.

Ore por toda la Etnia

Ore para que los gujarati de Tanzania sean cada vez más conscientes de Jesús, y que reciban información precisa acerca de este hombre y lo que Él enseñó. Ore para que cada individuo en la comunidad gujarati tenga una o más oportunidades de escuchar en su propia lengua materna.

Texto Bíblico

"Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, El pueblo que él escogió como heredad para sí." Salmos 33:12

Gujarati탄자니아

Gujarati 종족은 일차적으로 인도 서부 구자라트 주민으로 분류됩니다. 대부분 이들의 모성 언어는 Gujarati 언어입니다. 많은 Gujarati 들은 전세계의 많은 나라로 이주했는데-- 수많은 카스트와 부족이 얽혀 있는데도 불구하고-- 종종 간단하게 "Gujarati" 라고 불리곤 합니다. Gujarati 종족에는 비록 많은 무슬림이 있기는 하지만, 세계 어디서든 거의 힌두교를 따릅니다.

선교 장애 요인

탄자니아의 구자라티 종족은 매우 다른 주변 문화에서 자신들의 문화를 지키기 위해 폐쇄적인 사고방식을 갖고 있는 것으로 보입니다. 이런 사고방식 때문에 믿는 마음을 갖게 되기가 특히 어렵습니다.

전도 방법 제안

그리스도인 사역자는, Gujarati 종족 내에 있는 카스트와 부족들의 범위와 경계에 대해 신경을 써야 합니다. 외지인들에게는 숨겨져 있고 보이지 않는 부분입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

인도에 자신들의 기원이 있는 이 사람들중 예수를 따르는 자들을 위해 기도해 주십시오. 그리스도를 구세주로 온전히 품을 수 있도록, 힌두교 전통처럼 복음을 혼합하여 이해하지 않도록 기도해 주십시오. 명확한 이해와 성실한 실천의 삶을 위해 기도해 주십시오. 이들이 항상 기뻐하고, 쉬지 않고 기도하며 모든 상황 속에서 감사할 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

탄자니아의 Gujarati 종족이 예수님을 더욱 더 잘 알게 되도록, 예수님과 그의 가르침에 대한 정확한 정보를 받을 수 있도록 기도해 주십시오. Gujarati 사회의 각 개인이 자신의 모성 언어로 한번 이상의 들을 기회를 가지도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

여호와로 자기 하나님을 삼은 나라 곧 하나님의 기업으로 빼신바 된 백성은 복이 있도다 시편 33:12

Gujarati na Tanzânia

Os gujarates são basicamente classificados como os habitantes do estado de Gujarat, oeste da Índia. Para a maioria, gujarate é o idioma nativo. Muitos gujarates migraram para outros países do mundo, e são muitas vezes referidøs como simplesmente "gujarate", apesar de poderem ser representados por um grande número de castas e tribos. A maioria dos gujerates são hindus, independentemente da sua localização no mundo, embora também possa haver muitos muçulmanos entre eles.

Obstáculos ao Ministério

O Guzerate da Tanzânia pode muito bem ter uma mentalidade insular, que deseja proteger sua cultura das culturas muito diferentes em torno deles. Esta mentalidade pode tornar especialmente difícil encontrar corações abertos.

Idéias ao Ministério

Trabalhadores cristãos devem estar atentos quanto à existência das castas e limites dentro da tribo dos Gujarati. Para pessoas de fora isso talvez não seja tão visível, inicialmente.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos seguidores de Jesus entre estas pessoas, que têm suas raízes na Índia. Ore para que abracem completamente a Cristo como seu Salvador, não misturando sua compreensão do Evangelho com tradições hindus. Ore por clareza de entendimento e fidelidade na prática. Ore para que se regozijem sempre, orem sem cessar e dêem graças em todas as circunstâncias.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que os guzerates da Tanzânia sejam cada vez mais cientes de Jesus, e obtenham informações precisas sobre este Homem e o que Ele ensinou. Ore para que cada indivíduo na comunidade guzerate tenha uma ou mais oportunidades de ouvir, na sua língua materna, a mensagem da Salvação.

Foco Escritura

"Feliz a nação cujo Deus é o SENHOR, e o povo que ele escolheu para sua herança." Salmos 33:12

Gujarati ở Tanzania

Ban đầu, theo công bố chính thức thì người Gujarati là dân cư của bang Gujarat ở Tây Ấn. Nhìn chung, Gujarati là tiếng mẹ đẻ của họ. Nhiều người Gujarati di cư sang các quốc gia khác trên thế giới và thường có tên đơn giản là "Gujarati" dù họ đại diện cho một số giai cấp và bộ lạc. Đa số người Gujarati trên khắp thế giới đều theo đạo Hindu. Tuy nhiên cũng có nhiều người Gujarati theo Hồi giáo.

Những khó khăn trở ngại

Người Gujarati tại Tanzania khá thiển cận vì họ muốn bảo vệ văn hóa của mình khỏi các nền văn hóa khác. Quan niệm này khiến họ khó lòng tin nhận Chúa.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Các nhân sự Cơ Đốc cần cẩn trọng với sự phân biệt giai cấp và phân biệt chủng tộc giữa vòng người Gujarati. Lúc đầu người ngoài có thể không nhận ra sự ngăn cách âm thầm này.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho các Cơ Đốc nhân Gujarati gốc Ấn Độ. Xin Chúa giúp họ hoàn toàn tin Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, không lẫn lộn giữa sự hiểu biết về Phúc Âm với những truyền thống của đạo Hindu. Xin Chúa giúp họ hiểu rõ sự khác biệt này và trung tín làm theo Lời Ngài. Xin Chúa giúp họ bền tâm cầu nguyện, trong mọi hoàn cảnh đều có thể vui mừng và cảm tạ Chúa.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin cầu nguyện cho người Gujarati tại Tanzania ngày càng biết rõ về Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp các nhân sự Cơ Đốc làm chứng về Chúa Giê-xu và những điều Ngài dạy cách chính xác. Xin cầu nguyện cho từng người trong cộng đồng người Gujarati sẽ có một hoặc nhiều cơ hội nghe về Chúa Giê-xu bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân-tộc nào được Ngài chọn làm cơ-nghiệp mình có phước thay!" Thi-thiên 33:12

Full profileCopyright © 2018 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.