Unreached of Day: Today

Pray for the Magar in Nepal
Population
1,834,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Magar in Nepal

The Magar of Nepal may be of Tibetan descent because their language and dances are similar to those within the Tibetan culture. Some Magar live on the plains where the Himalayan hills begin; others occupy the lower hills of the Mahabharat Lekh; a few inhabit the high altitude mountain areas. They are very jovial and love to sing and dance.

Ministry Obstacles

Problems to overcome include geographical barriers, opposition from Maoists, opposing spiritual forces, and militant religions.

Outreach Ideas

Approaches to access include visiting evangelists and teams to share the Gospel message via stories and films, as well as with printed literature and Scripture.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the believers among the Magar, that the Lord will give them the Spirit of revelation that they may know him better, and that the eyes of their hearts may be enlightened to know the hope to which they have been called. Pray the pastors will lead holy lives, serving their flocks with wisdom and diligence.

Pray for the Entire People Group

Pray for multiplying disciples throughout the Magar community, that each individual may soon hear the way of salvation, in their mother tongue and presented in such a way that they will understand it and accept it. Pray for educational opportunities for the youth, and employment opportunities.

Scripture Focus

"Ascribe to the Lord, O families of the peoples, ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name." 1 Chronicles 16:28-29

Magar en Nepal

Los magar de Nepal tal vez tengan descendencia tibetana porque su idioma y sus danzas son muy similares a los de la cultura tibetana. Algunos magar viven en las llanuras en donde empiezan los Himalayas; otros viven en las colinas bajas de Mahabharat Lekh; unos cuantos habitan en las zonas montañosas muy altas. Son muy joviales y les gusta cantar y danzar.

Obstáculos para el Ministerio

Entre algunos de los problemas que hay que vencer incluyen: barreras geográficas, oposición de maoístas, oposición de fuerzas espirituales y religiones militantes.

Ideas para el Ministerio

Algunas formas para poder alcanzarles incluyen: evangelistas y equipos que compartan el mensaje del Evangelio a través de historias, películas, literatura impresa y las Escrituras.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los creyentes entre los magar, que el Señor les dé el espíritu de revelación para poder conocerle mejor, y que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a cuál esperanza él los ha llamado. Ore para que los pastores vivan vidas santas, sirviendo a sus rebaños con sabiduría y diligencia.

Ore por toda la Etnia

Ore por multiplicación de discípulos en toda la comunidad magar, que cada individuo pueda escuchar pronto del camino a la salvación en su idioma materno y presentado en tal manera, que lo entienda y lo acepte. Ore por oportunidades para los jóvenes, tanto de educación como de trabajo.

Texto Bíblico

"Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre." 1 Crónicas 16:28-29

Magar네팔

네팔의 마가르 종족이 티베트족 후손으로 추정되는 이유눈, 그들의 언어와 춤이 티베트 문화와 유사하기 때문입니다. 일부 마가르 종족은 히말라야 산맥이 시작하는 평원에 살고 있으며, 다른 일부는 Mahabharat Lekh 의 조금 낮은 구릉 부근에 살고 있습니다. 소수의 사람들이 고산지대에 거주하고 있습니다. 이들은 매우 명랑하고 노래와 춤을 즐기는 사람들입니다.

선교 장애 요인

지리적 장벽, 마오이스트들의 반대, 대적하는 영적 세력들과 호전적인 타종교인들을 극복해야 할 것입니다.

전도 방법 제안

이야기와 영화로 되어있는 복음 메시지를 공유할 연합 팀과 복음 전도자의 방문이 좋을 것이며, 또한 인쇄물과 성서를 갖고 갈 수도 있을 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

마가르 지역의 신자들을 위해 기도해 주셔서, 주님께서 계시의 영을 허락하셔서 그분을 더욱 잘 알도록 해주시고 그 심령이 조명을 받아 자신들을 부르신 소망이 무엇인지를 알게 되기를 기도해주십시오. 목회자들이 거룩한 삶을 살고, 신도들을 지혜와 성실함으로 섬길 수 있기를 기도합시다.

이 민족 전체를 위한 기도

마가르 종족 가운데 증가하는 성도들을 위해 기도하여, 마가르 종족의 개개인들이 구원의 도를 자신들의 토착어로 듣고, 또 잘 이해할 수 있는 방법대로 전달받을 수 있도록 기도합시다. 젊은 층의 교육과 취업의 기회를 위해 기도합시다.

성경 말씀

만방의 족속들아 영광과 권능을 주님께 돌릴찌어다 주님께 돌릴찌어다 주님의 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴찌어다 역대상 16:28-29

Magar no Nepal

O Magar do Nepal pode ser de origem tibetana, porque a sua lingua e dança são similares àqueles dentro da cultura tibetana. Alguns Magar vivem nas planícies onde começam as montanhas do Himalaia, outros ocupam as colinas mais baixas da Lekh Mahabharat; algumas habitam nas zonas de montanha alta. Eles são muito jovial e gostam de cantar e dançar..

Obstáculos ao Ministério

Os problemas incluem superar barreiras geográficas, a oposição dos maoístas, opondo as forças espirituais e religiões militante.

Idéias ao Ministério

Abordagens para uma aproximação podem incluir evangelistas que os visitem e equipes que compartilhem a mensagem do Evangelho através de histórias e filmes, bem como com literaturas.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos crentes entre os Magar; que o Senhor lhes dê o Espírito de revelação para poderem conhecê-Lo melhor, e que os olhos dos seus corações sejam iluminados para conhecerem a esperança para a qual foram chamados. Ore para que os pastores levem uma vida santa, servindo seus rebanhos com sabedoria e diligência.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que se multipliquem os discípulos em toda a comunidade Magar, para que cada indivíduo possa em breve ouvir sobre o caminho da salvação na sua língua materna, apresentado de tal maneira que eles venham a entender e aceitar isso. Ore por oportunidades educacionais para a juventude e oportunidades de emprego.

Foco Escritura

"Tributai ao SENHOR, ó famílias dos povos, tributai ao SENHOR glória e força. Tributai ao SENHOR a glória devida ao seu nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios; adorai o SENHOR na beleza da sua santidade." 1 Crônicas 16:28-29

Magar ở Nepal

Người Magar tại Nepal có thể là hậu duệ của người Tây Tạng vì ngôn ngữ và các điệu nhảy của họ tương tự với văn hoá Tây Tạng. Một số người Magar sinh sống ở đồng bằng nơi bắt đầu những ngọn đồi của dãy Himalaya. Một số sống ở vùng đồi thấp hơn của dãy Mahabharat Lekh. Một số ít khác sinh sống tại cao nguyên. Họ rất vui tính, yêu thích ca hát và nhảy múa.

Những khó khăn trở ngại

Các nhân sự Cơ Đốc cần vượt qua rào cản địa lý, sự chống đối của những người theo tư tưởng Mao Trạch Đông, các thế lực chống đối của ma quỷ, và các tôn giáo hiếu chiến.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần áp dụng các phương cách tiếp cận như sự viếng thăm của nhà truyền giáo và các nhóm chia sẻ Phúc Âm. Có thể kể chuyện Kinh Thánh, chiếu phim Cuộc Đời Chúa Cứu Thế, sử dụng văn phẩm Cơ Đốc và Kinh Thánh trong công tác này.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho các Cơ Đốc nhân giữa vòng người Magar. Xin Đức Thánh Linh bày tỏ cho họ biết rõ về Chúa Cứu Thế Giê-xu và về niềm hy vọng Ngài đã ban cho họ. Xin cầu nguyện cho các vị mục sư để họ duy trì nếp sống thánh khiết, khôn ngoan và kiên trì chăm sóc bầy chiên.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin cầu nguyện cho cộng đồng người Magar ngày càng có nhiều người tin Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người được nghe trình bày về con đường cứu chuộc bằng tiếng mẹ đẻ một cách dễ hiểu để có thể tiếp nhận sự cứu rỗi. Xin Chúa ban cho giới trẻ cơ hội học tập và tìm được việc làm.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hỡi các dòng của muôn dân, Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh-hiển và quyền-năng; Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh-hiển xứng-đáng danh Ngài, Đem lễ-vật đến trước mặt Ngài; hãy mặc lấy trang-sức thánh-khiết mà thờ-lạy Đức Giê-hô-va." I Sử-ký 16:28-29

Full profileCopyright © 2018 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.