Unreached of Day: Today

Pray for the Meena in India
Population
4,645,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Meena in India

Lack of education, illiteracy and lack of access to proper facilities keep the Mina in the clutches of several sicknesses. Mina believe in life after death and rebirth. Those who do well in this life are supposed to be born as stars in the next life. Minas are ruled by several such folk beliefs.

Ministry Obstacles

The Mina community speaks some 40 languages. Church planting strategies need to take this into account. Workers speaking several languages are needed.

Outreach Ideas

Several church planting teams and evangelistic efforts are needed. Each language group within this community needs special attention.

Pray for the Followers of Christ

Pray for laborers to have wisdom in applying the pattern Jesus gave in Matthew 10:7-14 and Luke 10:5-11, leading to blessing among Meena households. Pray for the few believers among the Meena, that they may be encouraged in the faith and may be properly taught the ways of the Lord by capable teachers who know the Scriptures, and how to teach them.

Pray for the Entire People Group

Pray that each person in this large community may hear of Jesus and his finished work on the cross, and be given faith to believe. Pray for workers.

Scripture Focus

"Ask of Me, and I will surely give the nations as Your inheritance, and the very ends of the earth as Your possession." Psalm 2:8

Meena en la India

La ignorancia, el analfabetismo y la falta de acceso a instalaciones adecuadas mantienen a los mina en las garras de varias enfermedades. Los mina creen en la vida después de la muerte y en la reencarnación. Los que tienen una alta calidad de vida supuestamente nacerán como estrellas en la próxima vida. Los mina están gobernados por varias creencias supersticiosas.

Obstáculos para el Ministerio

En la comunidad mina se habla unos 40 idiomas. Los que plantan iglesias necesitan considerar esto. Los obreros multilingües son indispensables.

Ideas para el Ministerio

Varios equipos de plantación de iglesias y de los esfuerzos de evangelización son necesarios. Cada idioma de esta comunidad necesita atención especial.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los pocos creyentes entre los mina, que puedan animarse en la fe y puedan ser adecuadamente enseñados en los caminos del Señor por maestros capaces quienes conozcan las Escrituras.

Ore por toda la Etnia

Ore para que cada persona en esta gran comunidad pueda escuchar de Jesús y su obra terminada en la cruz, y para que se les sea dada la fe para creer. Ore por los obreros.

Texto Bíblico

"Pídeme, y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya los confines de la tierra." Salmos 2:8

Meena인도

미나(Mina) 종족이 여러가지 아픔의 덫에서 벗어나지 못하는 것은, 교육의 부재, 높은 문맹율, 적정 생활 편의시설에의 낮은 접근성 때문입니다. 미나 사람들은 삶이 끝난 후의 환생을 믿습니다. 이 삶에서 잘 지낸 사람들은 다음 생에서 별(star)들로 태어난다고 믿습니다. 미나 사람들은 몇몇 미신적 신앙에 사로잡혀 있습니다.

선교 장애 요인

미나 사회에서는 40가지 이상의 언어가 사용됩니다. 교회 설립 계획에서 놓치지 말아야 할 항목입니다. 몇가지 언어를 구사할 수 있는 사역자가 필요합니다.

전도 방법 제안

몇몇 교회 건축 사역팀과 전도 사역의 노력이 필요합니다. 이 종족 내 여러 하부 언어 그룹들은 특별한 관심이 필요합니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

미나 종족 가운데 소수의 신자들을 위해 기도하여 이들이 믿음 안에서 격려받고, 성경을 잘 알고 어떻게 가르쳐야 할 줄 아는 유능한 교사들에게 주님의 길을 적절히 교육받을 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

이 거대한 사회 안에서 각 사람이 예수님과 십자가에서 이루신 사역에 대하여 들을 수 있도록, 믿을 수 있는 믿음을 받게 되도록 기도합시다. 사역자를 달라고 기도합시다.

성경 말씀

내게 구하라 내가 열방을 유업으로 주리니 네 소유가 땅 끝까지 이르리로다 시편 2:8

Meena na Índia

Ignorância, analfabetismo e falta de acesso a instalações adequadas mantem os Minas nas garras de diversas doenças. Minas acreditam na vida após a morte e no renascimento. Aqueles que fazem bem nessa vida é suposto ser carregado como estrelas na próxima vida. Minas são governados por várias destas crenças supersticiosas.

Obstáculos ao Ministério

A comunidade Mini fala cerca de 40 idiomas. Estratégias de plantação de igrejas precisam levar isso em conta. São necessários trabalhadores que falam várias línguas.

Idéias ao Ministério

Várias equipes de plantadores de igrejas e esforços evangelísticos são necessários. Cada grupo de linguagem dentro desta comunidade necessita de uma atenção especial.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos poucos crentes entre os Mini, que eles sejam encorajados na fé e que os caminhos do Senhor sejam-lhes ensinados corretamente por mestres capazes, que conhecem as Escrituras e sabem como ensiná-las.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que cada pessoa nesta grande comunidade possa ouvir de Jesus e de sua obra consumada na cruz, e para que seja dada a fé para acreditar. Ore pelos missionários.

Foco Escritura

"Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão." Salmos 2:8

Meena ở India

Người Mina mù chữ và không được tiếp cận với những tiện nghi thích hợp nên dễ rơi vào nanh vuốt của nhiều bệnh tật. Người Mina tin có kiếp sau và sự đầu thai. Những ai làm điều thiện trong đời này sẽ hóa thân thành các ngôi sao (người xuất chúng) trong kiếp sau. Những niềm tin dân gian tương tự chi phối cuộc sống của người Mina.

Những khó khăn trở ngại

Cộng đồng người Mina nói hơn 40 ngôn ngữ. Các nhóm thành lập Hội Thánh cần lưu ý đến từng nhóm nói chung một thứ tiếng. Cần có nhân sự Cơ Đốc nói được nhiều ngôn ngữ.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần có các nhóm lo thành lập Hội thánh nỗ lực truyền giáo. Các nhân sự Cơ Đốc cần quan tâm đặc biệt đến từng nhóm người nói cùng một ngôn ngữ trong cộng đồng người Mina.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho một số ít Cơ Đốc nhân giữa vòng người Mina. Xin Chúa sai phái các giáo viên giỏi Kinh Thánh đến dạy dỗ họ về đường lối của Chúa để khích lệ họ trong đức tin nơi Ngài.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin cầu nguyện cho từng người trong cộng đồng Mina đông dân này được nghe trình bày về Chúa Giê-xu và công lao cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá. Xin Chúa cho họ có đức tin nơi Ngài. Xin cầu nguyện cho các nhân sự Cơ Đốc.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại-bang làm cơ-nghiệp, Và các đầu cùng đất làm của-cải." Thi-thiên 2:8

Full profileCopyright © 2018 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.