Unreached of Day: Today

Pray for the Baggara, Shuwa Arab in Chad
Population
2,930,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Baggara, Shuwa Arab in Chad

Chad is one of the poorest and most illiterate countries of the world. The Arabs of Chad are mostly nomadic, but some live in the villages and towns. The language of the Arabs is the main language of communication in the country, which makes it especially important to evangelize the Arabs. Although the Arabs are respected by the Chad government because of their wealth in animals, they don't play a very large role in Chad's political arena.

Ministry Obstacles

Chad is a difficult country to access, and the economy operates on a subsistence level. Hardy workers are needed to carry the Gospel into this region.

Outreach Ideas

Nigerian believers may be able to carry the Gospel northeast to the Chadian Arabs.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the few Arab believers in Chad, that they will be faithful witnesses to family and friends, wise as serpents but harmless as doves.

Pray for the Entire People Group

Pray for the Arabs of Chad, that they will be able to provide adequately for the needs of their families.

Scripture Focus

"And the nations will know that I am the Lord, declares the Lord God, when through you I vindicate my holiness before their eyes." Ezekiel 36:23

Baggara, Árabe Shuwa en el Chad

Chad es uno de los países más pobres y más analfabetos del mundo. Los árabes de Chad son en su mayoría nómadas, pero algunos viven en aldeas y pueblos. La lengua de los árabes es la lengua principal de comunicación en el país, lo que hace especialmente importante el evangelizar a los árabes. Aunque los árabes son respetados por el gobierno de Chad a causa de su riqueza en animales, no tienen un papel muy importante en el escenario político de Chad.

Obstáculos para el Ministerio

Chad es un país de difícil acceso y la economía opera a nivel de subsistencia. Se necesita de obreros valiosos para llevar el Evangelio a esta región.

Ideas para el Ministerio

puede que los creyentes nigerianos sean capaces de llevar el Evangelio a los árabes al noreste del Chad.

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los pocos creyentes árabes en Chad para que sean fieles testigos a sus familias y sus amigos, prudentes como las serpientes, pero sencillos como palomas.

Ore por toda la Etnia

Ore por los árabes de Chad para que sean capaces de proveer adecuadamente para las necesidades de sus familias.

Texto Bíblico

"Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos." Ezequiel 36:23

Baggara, Shuwa Arab차드

차드는 전세계 모든 나라 중에서 가장 가난하고 가장 문맹율이 높은 나라중 하나입니다. 차드의 아랍인들은 대부분 유목민이지만 일부는 마을과 소도시에 살고 있습니다. 아랍어는 이 나라의 소통 언어이므로 복음 전도의 주요 대상입니다. 아랍인들은 보유 동물이 풍부하므로 차드 정부에서 우대를 받지만 차드의 정치적 상황에 큰 영향을 주지는 못합니다.

선교 장애 요인

차드는 접근이 쉽지 않으며 최저 생계 수준의 경제상태입니다. 이곳에 복음전파를 위하여는 척박한 환경에 강한 사역자들이 필요합니다.

전도 방법 제안

나이지리아 신자들이 차드 아랍사람들에게 복음을 전파할 수 있을 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

차드 아랍인들 가운데 있는 신자들을 위해 기도하여 가족과 친구들에게 신실한 증인이 될 수 있도록, 비둘기처럼 순결하고 뱀처럼 지혜로울 수 있도록 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

차드의 아랍인들을 위해 기도하여 이들이 가족의 필요를 적절히 공급할 수 있도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

...내가 그들의 목전에서 너희로 인하여 나의 거룩함을 나타내리니 열국 사람이 나를 여호와인줄 알리라 나 주 여호와의 말이니라 에스겔 36:23

Baggara, Shuwa Arab em Chade

O Chade é um dos países mais pobres e analfabetos do mundo. Os árabes do Chade são majoritariamente nômades, mas alguns vivem nas aldeias e cidades. A língua árabe é a principal língua de comunicação no país, o que torna especialmente importante para evangelizar os árabes. Embora os árabes são respeitados pelo governo do Chade por causa da sua riqueza em animais, eles não desempenham um papel muito grande na arena política do Chade.

Obstáculos ao Ministério

O Chade é um país de difícil acesso, e a economia é de subsistência. É necessário que os trabalhadores sejam determinados para levar o Evangelho a esta região.

Idéias ao Ministério

Crentes nigerianos podem ser capazes de levar o Evangelho ao nordeste para os árabes do Chade.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos poucos crentes árabes no Chade, que eles sejam testemunhas fiéis para sua família e seus amigos, prudentes como as serpentes mas inofensivos como as pombas.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que os árabes do Chade sejam capazes de satisfazer às necessidades de suas famílias.

Foco Escritura

"Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas; as nações saberão que eu sou o SENHOR, diz o SENHOR Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas." Ezequiel 36:23

Baggara, Shuwa Arab ở Chad

Nước Chad là một trong những quốc gia nghèo khó và có tỉ lệ mù chữ cao nhất thế giới. Hầu hết người Ả-rập ở Chad là dân du mục. Tuy nhiên cũng có một số ít người sống trong các làng và thị trấn. Tiếng Ả-rập là ngôn ngữ giao tiếp chính trong nước. Yếu tố này rất quan trọng trong việc truyền bá Phúc Âm cho người Ả-rập. Mặc dù chính phủ Chad nể trọng người Ả-rập vì họ có nhiều đàn gia súc, nhưng họ không đóng vai trò chủ chốt trong chính trường ở Chad.

Những khó khăn trở ngại

Nước Chad là một quốc gia khó tiếp cận. Kinh tế của người Chad chỉ ở mức vừa đủ sống. Cần nhiều nhân sự Cơ Đốc dày dạn kinh nghiệm để đem Phúc Âm đến cho vùng này.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Mong rằng các Cơ Đốc nhân người Nigeria có thể đem Phúc Âm đến miền đông bắc cho người Chad Ả-rập.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin Chúa giúp một số ít Cơ Đốc nhân người Chad trung tín làm chứng về Chúa cho gia đình và bạn bè. Xin Chúa giúp họ "khôn ngoan như rắn, đơn sơ như chim bồ câu".

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa giúp người Ả-rập ở Chad có thể chu cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho gia đình của mình.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Ta sẽ làm nên thánh danh lớn của ta, là danh đã bị phạm trong các dân, giữa các dân đó các ngươi đã phạm danh ấy. Chúa Giê-hô-va phán: Như vậy các dân-tộc sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi trước mắt chúng nó ta sẽ được tỏ ra thánh bởi các ngươi." Ê-xê-chi-ên 36:23

Full profileCopyright © 2018 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.