Unreached of Day: Today

Pray for the Magh in Myanmar (Burma)
Population
2,671,000
Christian
Evangelical
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Magh in Myanmar (Burma)

Centuries ago, the most feared pirates and sailors in the Bay of Bengal terrorized communities along the seacoast and far up the river channels of what is now Bangladesh. They were called maghs, or pirates. They now speak the Arakanese language, and may be known as the Arakanese, from the Arakan region of Myanmar. The people themselves dislike the term "Magh" and prefer to be called Marmas, which means "Burmese."

Ministry Obstacles

The devout, animistic/Buddhist traditions of this people have made them unreceptive to the Gospel in the past.

Outreach Ideas

Stories from Scripture may communicate effectively to these people. Trained storytellers, also using the Jesus film and God's Story video, can be equipped and sent.

Pray for the Followers of Christ

Pray for the few believers among this people, for pastors to teach the Scriptures accurately and faithfully to them. Pray for them to grow in the nurture and admonition of the Lord.

Pray for the Entire People Group

Pray for educational opportunities for the youth, and for employment opportunities for breadwinners.

Scripture Focus

"He will have compassion on the poor and needy, And the lives of the needy He will save."

Arakanés en Myanmar (Birmania)

Hace siglos, los piratas y marinos más temidos en la Bahía de Bengala aterrorizaron las comunidades a lo largo de la costa por los ríos de lo que hoy es Bangladesh. Se los nombró maghs, o piratas. Hoy en día hablan el idioma arakanés, y pueden ser conocidos como los arakanés, de la región Arakan de Myanmar. A la gente les disgusta el término "magh" y prefieren ser llamados marmas, que significa: "birmano".

Obstáculos para el Ministerio

Las piadosas tradiciones animistas o budistas de este grupo han causado que sean poco receptivos al Evangelio en el pasado.

Ideas para el Ministerio

Las historias en las Escrituras pueden comunicarse de manera efectiva con estas personas. Los narradores entrenados pueden ser equipados y enviados y pueden utilizar la película de Jesús y el vídeo "La Historia de Dios".

Ore por los Seguidores de Cristo

Ore por los pocos creyentes entre este grupo, por los pastores que enseñarán las Escrituras con precisión y fidelidad. Ore para que puedan crecer en disciplina y amonestación del Señor.

Ore por toda la Etnia

Ore por las oportunidades educativas para los jóvenes, y para oportunidades de empleo para el sostén de la familia.

Texto Bíblico

"Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, Y salvará la vida de los pobres."

Magh미얀마

수세기전에 가장 악명을 떨쳤던 해적들과 선원들은 벵골만의 해안선과 강 하구에서 상류(오늘날의 방글라데시)에 이르기까지의 지역사회를 공포에 떨게 했었습니다. 이들은 maghs 혹은 해적이라 불렸습니다. 오늘날 이들은 아라칸어를 사용하며 미얀마의 아라칸 지역 출신이므로 아라칸 사람들이라고도 불릴 수 있습니다. 스스로 Magh 라고 불리는 것을 싫어하며 Marmas 라고 불리기 원하는데, 이것은 버마사람이라는 뜻입니다.

선교 장애 요인

과거에는 정령종교/불교에 충실했던 전통 때문에 복음을 수용하지 않았었습니다.

전도 방법 제안

성경 이야기가 이 사람들에게 효과적으로 소통될 수 있을 것같습니다. 훈련받은 이야기 전달자가 예수 영화와 God's Story 영상 등을 준비하여 파송받을 수 있을 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

이 사람들 가운데 있는 소수의 신자들을 위해 기도하여 이들에게 성경을 정확하고 신실하게 가르칠 목회자를 보내주시도록 기도합시다. 이들이 주님의 양육과 훈계 안에서 자랄 수 있도록 기도합시다.

이 민족 전체를 위한 기도

젊은이들이 교육의 기회를 얻고, 가정을 부양하는 사람들에게 고용의 기회가 있게 되기를 기도합시다.

성경 말씀

그는 가난한 자와 궁핍한 자를 불쌍히 여기며 궁핍한 자의 생명을 구원하며

Rakhine arakanês em Myanmar

Séculos atrás, os piratas mais temidos e marinheiros na Baía de Bengala aterrorizaram as comunidades ao longo da costa e dos canais do rio que hoje é Bangladesh. Eles foram chamados maghs, ou piratas. Hoje eles falam a língua Arakanese, e podem ser conhecidos como o Arakanese, da região Arakan de Mianmar. O próprio povo não gosta do termo "Magh", e preferem ser chamados marmas, que significa "birmanos".

Obstáculos ao Ministério

As devoções, tradicinalmente animista / budistas deste povo tornaram-nos fechados ao Evangelho

Idéias ao Ministério

Histórias da Bíblia podem comunicar de forma eficaz a essas pessoas. Narradores treinados, utilizando também o filme Jesus e Histórias de Deus, podem ser equipados e enviados.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Ore pelos poucos crentes entre este povo, por pastores para ensinar-lhes as Escrituras acurada e fielmente. Ore para que sejam formados e admoestados pelo Senhor.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore por oportunidades educacionais para os jovens, e para oportunidades de emprego para os mantenedores dos lares.

Foco Escritura

"Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes."

Magh ở Myanmar (Burma)

Người Arakan vốn là thủy thủ và cũng là những tên cướp biển đáng sợ nhất trong Vịnh Bengal nhiều thế kỷ trước. Họ từng là nỗi khiếp sợ của các cộng đồng sống dọc theo bờ biển và xa hơn nữa là các cửa sông thuộc Bangladesh ngày nay. Vì vậy người ta gọi họ là "magh" hoặc các tên cướp biển. Ngày nay, họ nói tiếng Arakan nên thiên hạ gọi họ là người Arkan sinh sống tại vùng Arakan của nước Myanmar. Chính họ không thích danh xưng "Magh" nhưng thích danh xưng "Marmas" có nghĩa là "Burmese".

Những khó khăn trở ngại

Xưa nay, sự chân thành tuân thủ các truyền thống bái vật giáo/ Phật giáo của người Arakan khiến họ không cởi mở để tiếp nhận Phúc Âm.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Kể chuyện Kinh Thánh có thể là cách truyền bá Phúc Âm hiệu quả nhất cho người Arakan. Xin Chúa sai phái các giáo viên đã được huấn luyện và trang bị đầy đủ để đem Tin Lành đến cho họ bằng cách kể chuyện Kinh Thánh, sử dụng phim Cuộc Đời Chúa Cứu Thế và phim về công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Xin cầu nguyện cho một số ít Cơ Đốc nhân giữa vòng người Arakan. Cững cầu nguyện cho các mục sư để họ trung tín dạy Kinh Thánh cách chính xác cho các tín hữu. Xin Chúa dùng lẽ thật trong Kinh Thánh dạy dỗ và khuyên bảo để họ được vững vàng trong đức tin.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người nàys

Xin Chúa cho giới trẻ có cơ hội học hành, cho các trụ cột gia đình có cơ hội tìm được việc làm.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Người sẽ thương-xót kẻ khốn-cùng, người thiếu-thốn, Và cứu linh-hồn của người thiếu-thốn."

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.