Unreached of Day: Today

Pray for the Gawaria in India
Population
72,000
Christian
Evangelical
0.00%
Largest Religion
Main Language
Progress
Progress Gauge

Gawaria in India

The Gawaria consider their ancestry to be from the three brothers Tapasvi Singh, Lakhi Singh and Bhumi Singh, who ruled at some point of time near Jodhpur in Rajasthan. They claim equal status with other nomadic and semi-nomadic communities. Their literacy level is very low due to poverty and their nomadic lifestyle.

Ministry Obstacles

The Gawaria speak several languages, as most communities do in India. Evangelistic and church planting strategies need to accommodate this.

Outreach Ideas

Low literacy rates suggest oral means of communication, using scriptural stories, films, and recordings.

Pray for the Followers of Christ

There may be no believers among the Gawaria today, but pray for those that will soon come to faith. Pray they will be properly instructed in the faith, and that God will give them capable pastors to help them mature as believers.

Pray for the Entire People Group

Pray the Lord will start a movement of Gawaria families experiencing God's blessings. Pray this movement will reach each individual in the Gawaria community. Pray the Lord will prepare them to understand, and to believe.

Scripture Focus

"And you shall be my witnesses, both in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth." Acts 1:8

Gawaria en la India

Los gawaria consideran que su ascendencia empieza con tres hermanos: Tapasvi Singh, Lakhi Singh y Bhumi Singh, quienes gobernaron por un tiempo cerca de Jodhpur en Rajasthan. Reclaman un estatus de igualdad con otras comunidades nómadas y seminómadas. Su nivel de alfabetización es muy bajo debido a la pobreza y su estilo de vida nómada.

Obstáculos para el Ministerio

Los gawaria hablan varios idiomas como la mayoría de las comunidades de la India. Los evangelistas y los plantadores de iglesias necesitan adaptar sus estratégias según esta realidad.

Ideas para el Ministerio

Los bajos índices de alfabetización requieren medios orales de comunicación, utilizando historias, películas y grabaciones de las Escrituras.

Ore por los Seguidores de Cristo

Puede que no haya creyentes entre los gawaria hoy, pero ore por los que pronto saldrán. Ore para que sean adecuadamente instruidos en la fe, y para que Dios les de pastores quienes les ayuden a madurar como creyentes.

Ore por toda la Etnia

Ore para que los obreros lleven el mensaje del Evangelio a cada persona en la comunidad gawaria. Ore para que el Señor los prepare para entender y creer.

Texto Bíblico

"Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra." Hechos 1:8

Gawaria인도

Gawaria 사람들은 라자스탄주의 조드푸르(Jodhpur) 를 한때 다스렸던 세 형제들인 Tapasvi Singh, Lakhi Singh, Bhumi Singh 이 그들의 조상이라고 생각합니다. 이들은 다른 유목, 반유목 사회들과 같은 지위를 인정해 달라고 주장합니다. 이들의 문자해독율은 가난과 유목생활 때문에 매우 낮습니다.

선교 장애 요인

Gawaria 종족은 대부분 인도 사회가 그렇듯, 여러 언어를 사용합니다. 복음 전도자와 교회 설립자들은 이것을 고려해야 합니다.

전도 방법 제안

낮은 문자해독율로 인하여 이들에게는 성경 이야기, 영화, 복음 오디오 녹음 등의 구전 소통 방식이 필요할 것입니다.

현지 그리스도인들을 위한 기도

Gawaria 종족 내에는 오늘날 아마도 신자가 없는 것 같지만 곧 나타날 이들을 위해 기도해 주십시오. 이들이 믿음 안에서 적절히 교육받도록,그들을 성숙한 신자가 되도록 도울 수 있는 목회자를 하나님께서 보내주시기를 기도해 주십시오.

이 민족 전체를 위한 기도

사역자들이 Gawaria 사회의 개개인에게 복음 메시지를 들고 갈 수 있도록 기도해 주십시오. 주님께서 이들을 준비시키셔서, 이해하고 믿을 수 있게 하시도록 기도해 주십시오.

성경 말씀

그러나 성령이 너희에게 내리시면, 너희는 능력을 받고, 예루살렘과 온 유대와 사마리아에서, 그리고 마침내 땅 끝에까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 사도행전 1:8

Gawaria na Índia

Os Gawarias consideram seus as ancestrais a partir dos três irmãos Tapasvi Singh, Lakhi Singh e Bhumi Singh, que governaram em algum ponto do tempo perto de Jodhpur, em Rajastão. Eles alegam estatuto de igualdade com outras comunidades semi-nômades e nômades. Seu nível de alfabetização é muito baixa devido à pobreza e seu estilo de vida nômade.

Obstáculos ao Ministério

Os Gawarias falam várias línguas, como a maioria das comunidades da Índia. É preciso evangelismo e estratégias de plantação de igrejas para acomodar essa necessidade.

Idéias ao Ministério

Baixos índices de alfabetização sugerem meios de comunicação oral, com histórias bíblicas, filmes e gravações.

Ore Pelos Seguidores de Cristo

Talvez não haja cristãos entre os Gawaria hoje, mas ore por aqueles que em breve virão. Ore para que sejam instruídos devidamente na fé, e que Deus lhes dê pastores capacitados para ajudá-los a amadurecerem como crentes.

Ore Por todo grupo de Pessoas

Ore para que os missionários levem a mensagem do Evangelho a cada indivíduo na comunidade Gawaria. Ore para que o Senhor prepare-os para compreender e acreditar.

Foco Escritura

"mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra." Atos dos Apóstolos 1:8

Gawaria ở India

Người Gawaria tự nhận mình thuộc dòng dõi của ba anh em Tapasvi Singh, Lakhi Singh và Bhumi Singh. Vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, ba anh em này từng cai trị vùng đất gần thành phố Jodhpur thuộc bang Rajasthan. Người Gawaria tự coi mình bình đẳng với các cộng đồng du mục và bán du mục khác. Cuộc sống nghèo khó và lối sống du mục khiến tỉ lệ biết chữ của họ rất thấp.

Những khó khăn trở ngại

Tương tự như các cộng đồng Ấn Độ, người Gawaria nói nhiều ngôn ngữ. Các nhóm truyền giáo xây dựng chiến lược thành lập Hội Thánh cần lưu ý đến vấn đề này.

Gợi ý về các phương cách truyền bá Tin-Lành

Cần rao truyền Phúc Âm cho người Gawaria bằng lời nói như kể chuyện Kinh Thánh, dùng các phim và các bản thu Phúc Âm vì tỉ lệ biết chữ của họ rất thấp.

Cầu nguyện cho người đã tin Chúa

Hiện nay có lẽ chưa có Cơ Đốc nhân nào giữa vòng người Gawaria. Dầu vậy xin Chúa khiến họ sớm tin nhận Ngài. Xin Chúa sai phái các vị mục sư có năng lực đến hướng dẫn đức tin của các tân tín hữu tương lai cách chính xác và giúp họ trở thành Cơ Đốc nhân trưởng thành trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Cầu nguyện cho toàn thể nhóm người này

Xin Chúa giúp các nhân sự Cơ Đốc đem sứ điệp Phúc Âm đến cho từng cá nhân trong cộng đồng Gawaria. Xin Chúa chuẩn bị tấm lòng của người dân để họ có thể hiểu và tin Ngài.

Suy gẫm Thánh Kinh

"Nhưng khi Đức Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất." Công-vụ 1:8

Full profileCopyright © 2019 Joshua Project.  A ministry of Frontier Ventures.